Stationery 23

 
 

Predsednik opštine

 

Latinka Vasiljković

Kontakt telefon: 025 5742 411

e-mail: protokol@odzaci.rs

 

Izvršnu funkciju u opštini vrši predsednik opštine.

Predsednika opštine bira Skupština iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, neposrednim i tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Predsednik Skupštine predlaže kandidata za predsednika opštine.

Izborom na ovu funkciju Predsedniku opštine prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine.

Predsednik opštine je na stalnom radu u opštini.

Predsednik opštine:

• predstavlja i zastupa opštinu
• predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine
• naredbodavac je za izvršenje budžeta
• osniva opštinsku službu za inspekciju i reviziju korišćenja budžetskih sredstava
• daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine
• odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Opštine, u skladu sa Zakonom
• usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave
• donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine opštine
• informiše javnost o svom radu
• podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine
• obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti
• vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima opštine

Predsednik opštine je odgovoran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike, odnosno AP Vojvodine koji vrši nadzor nad radom i aktima izvršnih organa Opštine i Opštinske uprave.

Predsednik Opštine može biti razrešen pre isteka vremena na koje je biran, na obrazložen predlog najmanje trećine odbornika, na isti način na koji je izabran.

O predlogu za razrešenje predsednika Opštine mora se raspravljati i odlučivati u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga predsedniku Skupštine opštine.

Ako Skupština ne razreši predsednika Opštine, odbornici koji su podneli predlog za razrešenje ne mogu ponovo predložiti razrešenje predsednika Opštine pre isteka roka od šest meseci od odbijanja prethodnog predloga.

Razrešenjem predsednika Opštine prestaje mandat zamenika predsednika Opštine i Opštinskog veća.

 

izbori-lat
KONKURSI-LAT
INFORMATOR-LAT
kontakt-lat
JAVNOG-ZNAC-LAT
euprava-lat
inval-lat

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Kursna Lista