Одељење за инвестиције и јавне набавке

Руководилац: ВД Дамир Томчић

Контакт телефон: 025 466 003

 

Одељење за инвестиције и јавне набавке обавља управне, стручне и административно-техничке послове у непосредном спровођењу закона и других прописа у обављању следећих послова:

- обавља послове који се односе на реализацију развојних пројеката од интереса за општину, представљање инвестиционих потенцијала општине и реализацију активности на привлачењу инвестиција,

- предлаже приоритете инвестиција,

-врши послове у вези реализације инвестиција које се финансирају из буџета општине и примања на основу задуживања и донација, и пројектује и прати реализацију буџета за инвестиције,

- обавља послове у вези са припремом тендерске документације и реализацијом јавних набавки,

-координира послове имовинско-правне припреме, планске документације и пројектне документације са надлежним одељењима и предузећима,

- врши послове у вези са стручним надзором, обезбеђује услове и обавља послове у вези опремања јавног грађевинског земљишта, односно врши послове који се односе на обезбеђивање услова за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина, чији је инвеститор општина,

- учествује у изради предлога пројеката јавно-приватног партнерстава на изградњи објеката,

- подноси захтеве за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе за све објекте у којима се као инвеститор или суинвеститор појављује општина, односно за све објекте који се граде на земљишту које је у јавној својини, осим захтева који су у овој области у надлежности јавних и јавно комуналних предузећа,

- обавља послове који се односе на уређивање, отуђење и закуп грађевинског земљишта,

- израђује нацрт програма уређења грађевинског земљишта,

- иницира прибављање грађевинског земљишта у јавну својину општине,

-припрема нацрте одлука, решења и закључака које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће, учествује у изради и даје мишљење на нацрте и предлоге одлука и других нормативних аката из ове области,

-врши стручне, управно правне, нормативно-правне,административно-техничке послове и друге послове у области јавних набавки у складу са законом и актима донетим на основу закона од стране органа општине а за потребе општине односно других корисника јавних средстава чији је оснивач општина (централизоване јавне набавке, и јавне набавке које се спроводе од стране више наручилаца):

- припрема и израда  плана јавних набавки;

-надзор над реализацијом плана набавки и предлог за покретаље поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану;

- предлог тела за централизоване јавне набавке;

-контрола законитости поступка јавних набавки код корисника јавних средстава чији је оснивач општина а који су ван система централизованих јавних набавки;

-спровођење поступка јавне набавке;

-предлог комисије за израду тендерске документације и надзора над извршавањем уговора о јавној набавци у зависности од предмета јавне набавке;

-израда предлога споразума између једног или више наручилаца и једног или више добављача у складу са законом,

-врши стручне, управно-правне, нормативно-правне, административно-техничке послове и друге послове у области стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма уређења пољопривредног земљишта, спроводи поступак издавања пољопривредног земљишта у закуп, израда годишњих и вишегодишњих програма у циљу превенције и заштите од неконтролисаног изливања вода из система каналске мреже односно других инфраструктурних објеката који служе контролисаном одвођењу вода на подручју општине,

-прати програм из области пољопривреде и сарађује на пројектима Фонда за развој АПВ и Републике Србије, обавља и друге послове у области привреде који буду утврђени као послови општине,

-прати јавне позиве Покрајинских секретаријата, републичких Министарстава, иностраних институција и донатора о отвореним Конкурсима за одобравање средстава и о томе обавештава потенцијалне кориснике,

-врши, уз стручну помоћ осталих Оделења и институција, припрему предлога пројеката за расписане Огласе и Конкурсе за доделу средстава општини.

- прати спровођење усвојених Развојних стратешких докумената и предлаже њихове измене и допуне извршним органима општине и скупштини општине.

-предлаже активности на промоцији општине и инвестиционих потенцијала,

-обавља послове управљања општинским путевима и улицама и некатегорисаним путевима на подручју општине; обезбеђује и врши послове стручног надзора на инвестицијама које се финансирају из Буџета општине или из средстава пренетих од других нивоа власти.

 
TOP