Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинске послове

Руководилац: Taтјана Стаменковић

Контакт телефон: 025 466 089

Е-маил адреса: urbanizam@odzaci.rs

 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове обавља управне, стручне и административно-техничке послове у непосредном спровођењу закона и других прописа из области урбанизма, грађења, имовинско-правних и стамбених послова и то:

- учествује у изради просторног плана општине и урбанистичких планова и припрема нацрте одлука о изради и доношењу планова;

- стара се о излагању планских докумената на јавни увид;

- обезбеђује копије катастарског плана и дигиталних записа, катастра подземних и надземних водова и прикупља податке за потребе израде одлука о изради урбанистичких планова;

- организује јавну презентацију урбанистичких пројеката;

- потврђује да је урбанистички пројекти, проје кат парцелације и препарцелације и елаборат геодетских радова у складу са урбанистичким планом,

- прибавља све прописане услове и сагласности у обједињеној процедури у поступку издавања локацијских услова и грађевинских дозвола;

- води регистар обједињених процедура;

- издаје локацијске услове и информације о локацији;

- издаје грађевинске дозволе и одобрења и привремене грађевинске дозволе за извођење радова, и потврде у складу са законом (пријава почетка извођења радова, усаглашеност изграђених темеља са главним пројектом, завршетак објекта у конструктивном смислу и др.);

- издаје употребне дозволе за објекте;

- прослеђује захтеве РГЗ за упис права својине на објектима, односно посебним деловима објеката и за издавање решења о кућном броју,

- обавља послове у вези уклањања објеката;

- обавља послове озакоњења објеката;

- издаје енергетске дозволе, издаје лиценце за обављање енергетских делатности, води регистар издатих лиценци и одговарајућу евиденцију произвођача топлотне енергије;

- обавља послове вођења јединствене евиденције непокретности у јавној својини општине;

- обавља послове у вези експропријације и административног преноса грађевинског земљишта и зграда, деекспропријације, депоседације, успостављања права службености, утврђивања парцеле за редовну употребу објекта, конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, престанка права коришћења на грађевинском земљишту, враћања задружне имовине, враћања утрина и пашњака селима на коришћење, урбане комасације,

- обавља стручне и административне послове за Комисију за враћање земљишта,

- прикупља документацију и припрема материјал за разматрање и усвајање од стране надлежних органа у вези са поступцима прибављања и располагања непокретном имовином,

- обавља послове у вези утврђивања назива улица и тргова;

- води регистар стамбених заједница и обавља послове у спровођењу прописа у области становања;

- спроводи поступак исељења бесправно усељених лица;

- обавља послове инспекцијског надзора у области изградње објеката и становања и врши управно правне послове у вези инспекцијског надзора;

- припрема нацрте одлука, решења и закључака које доноси Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и начелник Општинске управе из делокруга рада одељења, учествује у изради и даје мишљење на нацрте и предлоге одлука и других нормативних аката из ове области;

- врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине општине, и по налогу Председника општине и начелника Општинске управе. 

  -oбавља стручне послове израде програма обезбеђења просторно планске документације, анализира и прати стање у области урбанизма, просторног планирања и плана пословног простора, предлаже решење за израду и уређење простора, расподеле, продаје и коришћење стамбеног простора и станова.

TOP