Заменик председника Скупштине општине

Александра Ћирић

Контакт телефон: 025 5742 411

Е-маил адреса: predsednik.skupstine@odzaci.rs

 

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности, спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

TOP