Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине

Руководилац: 

Контакт телефон: 025 466 078

Е-маил: inspekcija@odzaci.rs   

Грађевинска инспекција: 025 466 033

Просветна инспекција: 025 466 045

 

Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине обавља управне, стручне и административно-техничке послове у непосредном спровођењу закона и других прописа и то:

-врши инспекцијски надзор над применом прописа из комуналне области и области заштите животне средине,

-врши инспекцијски надзор над изградњом грађевинских објеката за које одобрење за градњу издаје општина у складу са прописима,

-врши инспекцијски надзор над применом прописа из области саобраћаја,

-врши инспекцијски надзор над применом прописа у области просвете, 

- врши инспекцијски надзор у области спорта

-врши стручне и администаривне послове у вршењу инспекцијског надзора, води евиденцију захтева за инспекцијски преглед, спроводи поступак административног извршења инспекцијских решења – доноси закључак о дозволи извршења решења и обавља организационе, оперативно-техничке и друге послове у циљу спровођења извршења,

- уређује услове обављања комуналних делатности (дистрибуције воде, одвођења отпадних и атмосферских вода, дистрибуције топлоте, јавног превоза путника, изношења и депоновања отпада, одржавања јавних и зелених површина, пијаца, паркинга, гробаља, вршења послова зоохигијене и других комуналних послова),

-врши надзор над функционисањем комуналних система и обављањем комуналних делатности,

- стара се о одржавању комуналног реда у насељима,

- стара се о условима држања домаћих животиња,

- обавља послове у вези примене прописа о радном времену угоститељских објеката,

- обавља послове у вези примене прописа о заузећу јавних површина за постављање привремених објеката (киосци, угоститељске баште, рекламни панои, и сл.), за излагање робе ван пословних просторија, смештај грађевинског материјала и извођење радова на њима, и сл.,

- врши процену утицаја планова и објеката на животну средину,

- издаје интегрисане дозволе,

- издаје дозволе везане за поступање са неопасним отпадом,

- издаје дозволе за обављање делатности промета, односно коришћења нарочито опасних хемикалија,

- издаје дозволе за рад стационарних извора загађивања ваздуха,

- води локални регистар загађивача животне средине,

- израђује локални план управљања отпадом,

- учествује у изради и реализацији разних програма и пројеката из области заштите и унапређења животне средине, мониторинга, санације, рекултивације, и сл.

- утврђује испуњеност прописаних услова за почетак рада и обављање делатности,

- прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених на раду и предлаже мере за побољшање услова рада,

- припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад,

- учествује у припреми акта о процени ризика,

- организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине,

-води прописане евиденције и израђује одговарајуће извештаје из надлежности Одељења,

- припрема нацрте одлука, решења и закључака које доноси Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и начелник Општинске управе, учествује у изради и даје мишљење на нацрте и предлоге одлука и других нормативних аката из делокруга послова,

  • врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017. ГОДИНУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ  КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ


 ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА


ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА - полугодишњи

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА - квартални

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА - месечни

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016/2017. ГОДИНУ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2017. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗВЕШТАЈ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ОСНОВНА ШКОЛА

КОНТРОЛНА ЛИСТА - СРЕДЊА ШКОЛА

КОНТРОЛНА ЛИСТА - поступање у случају дискриминаторног понашања

КОНТРОЛНА ЛИСТА - заштита од насиља, злостављања и занемаривања

 


 САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА


 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Позитивно мишљење министарства 2021

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Контролне листе:

Заштита од хемијског удеса код Севесо постројења

Контрола управљања хемикалијама и биоцидним производима

Заштита од нејонизујућих зрачења

Заштита животне средине у индустријским објектима

Контрола управљања отпадом

Заштита природе


ИНСПЕКТОР ЗА СПОРТ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКТОРА ЗА СПОРТ ЗА 2023. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКТОРА ЗА СПОРТ ЗА 2023. ГОДИНУ

Позитивно мишљење министарства 2021

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКТОРА ЗА СПОРТ ЗА 2021. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКТОРА ЗА СПОРТ ЗА 2020. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКТОРА ЗА СПОРТ ЗА 2019. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКТОРА ЗА СПОРТ ЗА 2018. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА СПОРТ ЗА 2019. ГОДИНУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ОПШТИ ДЕО

КОНТРОЛНА ЛИСТА СПОРТИСТИ

КОНТРОЛНА ЛИСТА СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ПРОСТОР СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И СПОРТСКА ОПРЕМА

 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

СТРАТЕШКИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2024. - 2028. ГОДИНЕ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2024. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2024. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023. ГОДИНУ КОМУНАЛНО - ТУРИСТИЧКОГ ИНСПЕКТОРА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНО-ТУРИСТИЧКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 
TOP