Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине

Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине

Руководилац: Јаковљевић Теодора

Контакт телефон: 025 466 000

Е-маил: inspekcija@odzaci.rs

 

Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине обавља управне, стручне и административно-техничке послове у непосредном спровођењу закона и других прописа и то:

-врши инспекцијски надзор над применом прописа из комуналне области и области заштите животне средине,

-врши инспекцијски надзор над изградњом грађевинских објеката за које одобрење за градњу издаје општина у складу са прописима,

-врши инспекцијски надзор над применом прописа из области саобраћаја,

-врши инспекцијски надзор над применом прописа у области просвете, 

- врши инспекцијски надзор у области спорта

-врши стручне и администаривне послове у вршењу инспекцијског надзора, води евиденцију захтева за инспекцијски преглед, спроводи поступак административног извршења инспекцијских решења – доноси закључак о дозволи извршења решења и обавља организационе, оперативно-техничке и друге послове у циљу спровођења извршења,

- уређује услове обављања комуналних делатности (дистрибуције воде, одвођења отпадних и атмосферских вода, дистрибуције топлоте, јавног превоза путника, изношења и депоновања отпада, одржавања јавних и зелених површина, пијаца, паркинга, гробаља, вршења послова зоохигијене и других комуналних послова),

-врши надзор над функционисањем комуналних система и обављањем комуналних делатности,

- стара се о одржавању комуналног реда у насељима,

- стара се о условима држања домаћих животиња,

- обавља послове у вези примене прописа о радном времену угоститељских објеката,

- обавља послове у вези примене прописа о заузећу јавних површина за постављање привремених објеката (киосци, угоститељске баште, рекламни панои, и сл.), за излагање робе ван пословних просторија, смештај грађевинског материјала и извођење радова на њима, и сл.,

- врши процену утицаја планова и објеката на животну средину,

- издаје интегрисане дозволе,

- издаје дозволе везане за поступање са неопасним отпадом,

- издаје дозволе за обављање делатности промета, односно коришћења нарочито опасних хемикалија,

- издаје дозволе за рад стационарних извора загађивања ваздуха,

- води локални регистар загађивача животне средине,

- израђује локални план управљања отпадом,

- учествује у изради и реализацији разних програма и пројеката из области заштите и унапређења животне средине, мониторинга, санације, рекултивације, и сл.

- утврђује испуњеност прописаних услова за почетак рада и обављање делатности,

- прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених на раду и предлаже мере за побољшање услова рада,

- припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад,

- учествује у припреми акта о процени ризика,

- организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине,

-води прописане евиденције и израђује одговарајуће извештаје из надлежности Одељења,

- припрема нацрте одлука, решења и закључака које доноси Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и начелник Општинске управе, учествује у изради и даје мишљење на нацрте и предлоге одлука и других нормативних аката из делокруга послова,

- врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

TOP