Телефонски именик

ЦЕНТРАЛА ОПШТИНЕ: 

 466 000

 

 

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 

Председник Општине:   

466 086

protokol@odzaci.rs

Заменик председника Општине:

466 091

protokol@odzaci.rs

Начелник Општинске управе:

466 067

nacenik@odzaci.rs

Председник Скупштине:

466 087

predsednik.skupstine@odzaci.rs

Секретар Скупштине:

466 006

iodbor@odzaci.rs

Служба за послове органа Општине:

466 069

opstinskoveceodzaci@gmail.com

Протокол и информисање:

466 088

protokol@odzaci.rs

Пријемна канцеларија:

466 088

protokol@odzaci.rs

Копирница:

466 068

 
 

 

Општинско јавно правобранилаштво:  

466 092

ojp@odzaci.rs

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ

 

Руководилац Одељења:

466 052

rukovodilac.opstisektor@odzaci.rs

Услужни центар:

466 016

 

Матичар:

466 060 

maticari@odzaci.rs

Референт за радне односе:

466 063 

 

Комесаријат за избеглице:

 466 013

 

Шеф Одсека за општу управу:

 466 039

 

Општински центар за обавештавање:

466 021

czo@odzaci.rs

Телефонска централа:

 466 000

 

Архивар:

 466 015

 

Доставна служба:

 466 015

 

Радник на пријавници:

 466 007

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 

Руководилац Одељења: 

466 089

urbanizam@odzaci.rs

Самостални стручни сарадник за

стамбено-комуналне послове:

466 020

 

Архитекта:

466 023

 

Имовинско-правни послови:

466 018

 

Заштита животне средине:

466 024

 

Самостални стручни сарадник за развој и одржавање комунално-енергетских система:

466 037

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 

Шеф Одељења за инспекцијске послове: ozip@gmail.com

466 031

Грађевински инспектор:

466 034

Комунални инспектор:

466 078

Инспектор за заштиту животне средине:

466 078

Комунални редар:

466 078

Просветни инспектор:

466 046

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

 

Руководилац Одељења:

466 094

Извршилац за буџет:

466 041

Интерни контролор:

466 041

Шеф Одсека за рачуноводство:

466 040

Ликвидатор:

466 042

Благајник:

466 042

Аналитичар-програмер:

466 040

Извршилац за буџет:

466 040

Извршилац за буџет, привреду и развој:

466 040

Финансијски књиговођа, извршилац трезора:

466 044

Књиговођа директних буџетских корисника:

466 044

Економско-материјални књиговођа, јавне набавке:

466 044

Извршилац за послове у области пољопривреде:

466 057

Канцеларија за пољопривреду:

466 056

Канцеларија за локални економски развој:

466 032

 

 

 

Буџетски инспектор индиректних корисника и корисника средстава у служби за буџетску инспекцију и ревизију општинске управе општине Оџаци

466 074

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 

Руководилац Одељења:

466 008

Шеф Одсека за друштвене делатности:

466 047

Друштвена брига о деци:

466 090

Борачко-инвалидска заштита:

466 036

Спортски савез:

466 053

Канцеларија за ромска питања:

466 011

 

 

Служба правне помоћи:

466 077

 

 

РЕПУБЛИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

 

Санитарни инспектор:

466 045

Ветеринарски инспектор:

466 045

Ловно-шумарски инспектор:

466 045

 

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

 

 

Шеф Групе:

466 076

Инспектор наплате:

466 059

Порески инспектор за правна и физичка лица:

466 059; 466 033

 

TOP