Телефонски именик

Р.Б.

Име и презиме

Радно место

Телефон 

1

Недељко Вученовић

Начелник општинске управе

466 067

2

Бојан Свилар

Заменик начелника општинске управе

466 066

3

 

Помоћник начелника општинске управе

466 066

4

Горан Николић

Председник општине

466 086

5

Дејана Салај

Заменик председника општине

466 087

6

Игор Праћа

Помоћник председника општине за економски развој и урбанизам

466 063

8

Милорад Станишић

Помоћник председника општине за здравствену заштиту и социјалну политику

466087

9

Марина Митровић

секретарица

466 088

10

 

Послови припремања и послуживања топлих и хладних напитака и рад на копир апаратима

466 080

11

Татјана Стаменковић

Руководилац Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

466 089

12

Зорица Карановић

Шеф Одсека за грађевинарство

466 020

13

Светлана Јовановић

Извршилац  на пословима обједињене процедуре и озакоњења

466 022

14

Ведрана Чојановић

Извршилац на имовинсо-правним пословима

 

15

Љиљана Николић

Извршилац на имовинсо-правним пословима

466 023

16

Љубомир Белић

Руководилац Одељења за општу управу и послове органа општине

466 052

17

Богданка Илић

Шеф Одсека за општу управу

466 036

18

Јелена Чучковић

Извршилац на пословима за радне односе

466 036

19

Јелена Рапаић

Извршилац на пословима за радне односе

466 036

20

Драган Дракулић

Извршилац на пословима архиве, поште и писарнице

 

21

Данијела Златковић

Извршилац на пословима архиве, поште и писарнице

466 015

22

Милан Орлић

Поверерник Комесаријата за избегла и прогнана лица

466 013

23

Стеван Цвјетковић

Координатор послова писарнице и архиве

466 016

24

Зора Живковић

Извршилац на пословима писарнице, канцеларијско-архивских послова

466 038

25

Марина Лепојић

Извршилац на пословима писарнице, канцеларијско-архивских послова

466 016

26

Марија Букилић Младеновић

Извршилац на пословима писарнице, канцеларијско-архивских послова

466 038

27

Љубомир Бранковић

Извршилац на пословима ванредних ситуација, цивилне заштите и материјално-техничког опремања

466 021

28

Милош Митић

Извршилац на пословима ванредних ситуација, цивилне заштите и материјално-техничког опремања

466 021

29

Драган Студен

Курир-достављач у седишту општине

466 015

30

Јасмина Кнежевић

Извршилац на пословима кол-центра и писарнице

466 000

31

Милан Машуловић

Домар-ложач

Нема

32

Јелица Поповић

Послови спремачица у седишту општине

Нема

33

Снежана Милојковић

Послови спремачица у седишту општине

Нема

34

Весна Ћирић

Послови спремачица у седишту општине

Нема

35

Јасмина Марковић

Послови спремачица у седишту општине

Нема

36

Бранислава Ристић

Матичар у седишту општине

466 060

37

 

Заменик матичара у седишту општине

466 060

38

Свен Свилар

Матичар у МК Бачки Брестовац

5881-031

39

Весна Гутеша

Матичар у МК Бачки Грачац

5767-001

40

Емина Спасић

Матичар у МК Богојево

5875-601

41

Олгица Адамовић

Матичар у МК Дероње

5872-331

42

Гордана Стаменковић

Матичар у МК Каравуково

762-041

43

Зузана Парницки

Матичар у МК Лалић

5870-011

44

Мирјана Вајагић

Матичар у МК Ратково

883-001

45

Госпа Кнежевић

Матичар у МК Српски Милетић

764-601

46

Маја Врбашки

Матичар у МК Српски Милетић

466 018

47

Чедомир Стојановић

Извршилац за послове органа општине

466 069

48

Мирослав Црњански

Возач службеног аутомобила

 

49

Добривоје Богдановић

Возач службеног аутомобила

 

50

Славка Анђелковић Петровић

Руководилаац Одељења за финансије и јавне приходе

466 094

51

Никола Павлица

Шеф Одсека за буџет

466 041

52

Саша Недељковић

Послови буџета

466 040

53

Марко Кнежевић

Послови буџета-програмски буџет

466 040

54

Невена Китановић

Послови интерног контролора

466 041

55

Слободан Ковјанић

Аналитичар програмер

466 057

56

Марко Војновић

Аналитичар програмер

466 057

57

Војислава Бељански

Шеф Одсекка за трезор

466 040

58

Јелена Бабић

Послови трезора

466 040

59

Јасна Стошић

Послови финансијског књиговође – послови трезора

466 044

60

Гордана Цветковић

Послови благајника – послови трезора

466 042

61

Александар Тодоровић

Послови трезора – планирање, евидентирање и праћење имовине – непокретности, покретних ствари и залиха

466 044

62

Даница Лончар

Послови књиговође директног буџетског корисника

466 044

63

Ружа Денковић

послови ликвидатора – послови трезора

466 042

64

Мирко Илић

Шеф Одсека за утврђивање, контролу и наплату локалних јавних прихода

466 076

65

Владимир Зец

Порески инспектор за правна и физичка лица

466 059

66

Дејан Марковић

Инспектор наплате локалних јавних прихода

466 034

67

Игор Спасић

Инспектор наплате локалних јавних прихода

466 059

68

Милица Бараћ

Шеф Одсека за принудну наплату и пореско рачуноводство

466 076

69

Никола Блануша

Извршилац на пословима праћења наплате локалних јавних прихода

466 059

70

Даниица Нинков

Порески контролор за утврђивање локалних јавних прихода

466 034

71

Милена Антић

Порески контролор за утврђивање локалних јавних прихода

466 034

72

 

Руководилац Одељења за друштвене делатности

466 008

73

Слободан Свиленковић

Шеф Одсека за друштвене делатности

466 032

74

Јелена Детковић

Извршилац у области борачко инвалидске заштите и дечијег додатка

466 032

75

Милка Ћорковић

Послови у области дечијег додатка и породиљског боловања

466 032

76

Тамара Милошевић

Послови у области дечијег додатка и породиљског боловања

466 032

77

Сузана Личина

Извршилац за финансијско пословање из области борачко – инвалидске заштите

466 013

78

Михајло Сујер

Извршилац на пословима у области спорта и културе

466 037

79

Јасна Бркљач

Послови социјалне заштите

 

80

Андрија Ђурић

Координатор послова за питања ромске националне мањине

466 046

81

Весна Рајачић

Шеф Одсека за опште и финансијске послове у области друштвених делатности 

466 047

82

Јадранка Вујновић

Послови општи и финансијски у области друштвених делатности

466 047

83

 

Руководилац Одељења за инспекцијске послове и заштиту животне средине

466 031

84

Данијела Лазор

Просветни инспектор

466 045

85

Миловој Јовкић

Комунални инспектор

466 078

86

Снежана Ракић Спасојевић

Грађевински инспектор

466 033

87

Ненад Ћуић

Инспектор за спорт

466 078

88

Александра Костић

Извршилац за управно – правне послове и послове на извршењу решења у области инспекцијског надзора

466 018

89

Петар Шкундрић

Извршилац на пословима заштите животне средине

466 024

90

Јарослав Мудри

Комунални редар

466 078

91

 

Руководилац Одељења за инвестиције и јавне набавке

466 003

92

Милица Јевтић

Извршилац на пословима грађевинског земљишта I

466 003

93

Дамир Томчић

Извршилац на пословима грађевинског земљишта I

466 027

94

Весна Димитријевић

Извршилац на пословима грађевинског земљишта II

466 003

95

Петар Смишек

Извршилац на пословима у области грађевинског земљишта и саобраћаја

466 027

96

Марко Перишић

Извршилац на пословима локално-економског развоја

466 037

97

 

Извршилац на пословима локално-економског развоја

466 054

98

Светлана Тојага

Извршилац на пословима у области пољопривреде

466 090

99

Данка Димитријевић

Извршилац на пословима у области пољопривреде

466 090

100

Вишња Микић

Послови јавних набавки I

466 053

101

Бранка Лончар

Послови јавних набавки II

466 053

102

Ратка Милутиновић

Послови јавних набавки III

466 051

103

Невенка Стокућа

Буџетски инспектор

466 074

104

Марина Арсић

Интерни ревизор

 

105

Драган Ковачевић

Шеф Службе правне помоћи

466 039

106

Славко Бошкић

Правобранилац општине

466 092

107

Зора Поповић

Секретар у правобранилаштву општине

466 092

 

 

TOP