Председник Скупштине општине

Председник Скупштине општине

Горан Ђаковић

Контакт телефон: 025 5742 411

Е-маил адреса: predsednik.skupstine@odzaci.rs

Председник Скупштине бира се из реда одборника на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, и обавља друге послове утврђене Законом и Статутом општине.

Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран, на исти начин на који је биран.

TOP