Начелник општинске управе

Бојан Свилар

Контакт телефон: 025 5743 211

Е-маил:bojan.svilar@odzaci.rs

Општинском управом, као јединственом службом, руководи начелник Општинске управе.

Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова и одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених.

За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине и Општинском већу.

Начелника Општинске управе, у случају одсутности или спречености, замењује руководилац одељења кога он одреди.

Начелник Општинске управе:

• организује, координира и усмерава рад Општинске управе
• доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Општинске управе, уз сагласност председника општине
• доноси друге опште акте којима се уређују права и дужности радника Општинске управе, дисциплинској одговорности запослених, о оцењивању запослених, о решавању стамбених потреба запослених и друга општа акта у складу са законом
• доноси решења и друга појединачна акта из надлежности Општинске управе
• одлучује о правима и обавезама запослених и постављених лица у Општинској управи у првом и другом степену
• учествује у раду Општинског већа
• подноси Скупштини општине и председнику општине извештај о раду Општинске управе
• обавља и друге послове утврђене законом, Статутом општине и другим актима Скупштине општине

Основне организационе јединице у Општинској управи су:

• Одељење за финансије и привреду
• Одељење за општу управу
• Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове и заштиту животне средине
• Одељење за друштвене делатности
• Одељење за инспекцијске послове
• Одељење локалне пореске администрације
• Служба за послове органа општине
• Служба правне помоћи 
• Служба за буџетску инспекцију и ревизију

TOP