Одељење за општу управу

Руководилац: Љубомир Белић

Контакт телефон: 025/466-052

Е-mail адреса: ljubomir.belic@odzaci.rs

 

Одељење за општу управу и послове органа општине обавља управне, стручне и административно-техничке послове у непосредном спровођењу закона и других прописа из области личних стања грађана и функционисања локалне самоуправе и то:

- обавља послове који су поверени општини у остваривању права грађана у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака,

- обавља послове вођења и ажурирања јединственог и посебног бирачког списка,

- врши послове писарнице и архиве,

- обавља послове у вези радних односа и кадровске евиденције запослених у органима општине,

- обавља послове у вези са применом прописа о слободном приступу информацијама од јавног значаја и заштити података о личности,

- обавља послове пружања бесплатне правне помоћи грађанима општине,

- врши послове за Скупштину општине и Општинско веће који се односе на припрему седница и обраду усвојених аката, чување изворних докумената о раду тих органа и вођење евиденције о одржаним седницама;

- обавља послове у вези избора, именовања и постављења из надлежности скупштине и извршних органа општине;

- обавља послове у вези остваривања права из радног односа изабраних, именованих и постављених лица у органима општине;

- припрема нацрте аката о накнадама и другим примањима одборника, и обавља послове остваривања права утврђених тим актима;

- припрема прописе из области локалне самоуправе који нису у делокругу других организационих јединица;

- прати усклађеност Статута и других општих аката општине којима се уређују питања из области локалне самоуправе са законским прописима,

- врши контролу општих аката јавних предузећа и установа чији је оснивач општина,

- израђује пречишћене текстове прописа општине за потребе органа општине,

- обавља послове везане за превођење и службену употребу словачког и мађарског језика за потребе органа општине,Општинске управе и грађана,

-врши послове у вези са утврђивањем статуса, збрињавања и остваривања права избеглих и програних и расељених лица на територији општине

-стручне помоћи службама месних заједница у вршењу послова из њихове надлежности, прати рад месних заједница и предузима мере и активности у складу са законом, Статутом општине и Одлуком о образовању месних заједница,

-обавља послове у вези унутрашњег узбуњивања , ванредних ситуација, цивилне заштите планова заштите у складу са законом,

- обавља послове у вези са применом антикорупцијских прописа,

- обавља послове економата послове одржавања  хигијене, достављања и друге помоћно техничке послове за потребе органа општине,

- стара се о законитој и наменској употреби, одржавању и регистрацији службених возила за потреба општинских органа и законитој и наменској потрошњи горива у складу са прописима,

- обавља поједине послове Општинске управе у насељеним местима на територији општине (лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, послови пријемне канцеларије, вођење других евиденција и др.) кроз образовање Месних канцеларија.

  У оквиру Одељења за општу управу и послове органа општине за извршавање поверених послова из изворног делокруга општине, као организациони облик Општинске управе образују се месне канцеларије за следећа насељена места:

  1. Месна канцеларија Бачки Брестовац, за насељено место Бачки Брестовац,
  2. Месна канцеларија Бачки Грачац, за насељено место Бачки Грачац,
  3. Месна канцеларија Богојево, за насељено место Богојево,
  4. Месна канцеларија Дероње, за насељено место Дероње,
  5. Месна канцеларија Лалић, за насељено место Лалић,
  6. Месна канцеларија Каравуково, за насељено место Каравуково,
  7. Месна канцеларија Ратково, за насељено место Ратково,
  8. Месна канцеларија Српски Милетић, за насељено место Српски Милетић.
TOP