Локални регистар извора загађивања

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Листи 2 Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупупљања података ("Сл. гласник РС" бр. 91/2010 и 10/2013).За потребе регистра прикупљају се:

  • Општи подаци о извору загађивања - Образац 1, загађујућим материјама које се емитују у ваздух - Образац 2, воду - Образац 3, тло - Образац 4, као и,
  • подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се генерише приликом обављања предметне делатности - Образац 5.

Потребно је у складу са Упутством, у електронској форми попунити пет приложених образаца и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

  • 1. Један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу: Општинска управа општине Оџаци, Одељење за инспекцијске послове  и заштиту животне средине, Оџаци, ул. Кназ Михајлова број 24
  • 2.Један комплет образац електронски на мејл адресу: zzsouodzaci@gmail.com

Контакт телефон 025/466-024 или 466-000

 
TOP