Остала документа

Решење о именовању привременог заступника ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 2021 – 2026 Решење о постављању привременог заступника - Ади Ендре 44 Богојево Решење о постављању привременог заступника - Ади Ендре 44 Богојево ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА У ОБЛАСТИ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ ГОДИШГЬИ ПРОГРАМ РАДА У ОБЛАСТИ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ од 1.1. до 31. 12.2022 . године ГОДИШЊИ ПЛАН РАЗВОЈА КУЛТУРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА У ОБЛАСТИ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ ГОДИШЊИ ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2024. ЕВИДЕНЦИЈА ПОДАТАКА О ОСТВАРИВАЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА И КАЛЕНДАР ЈАВНИХ КОНКУРСА РЕШЕЊЕ о овлашћењу службеника за предузимање радњи у поступку пре доношења решења у управном поступку РЕШЕЊЕ о овлашћењу службеника за вођење управног поступка и одлучивању у управном поступку Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда породичних кућа и станова Решење - ради уклањања стамбеног објекта саграђеног на парцели 1532 к.о. Оџаци Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Оџаци за 2020.годину Нацрт Одлуке о накнадама за услуге које Општинска управа врши другим лицима Нацрт Oдлуке о изменама Одлуке о општинским административним таксама Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину на територији општине Оџаци

Службени лист Решење о именовању привременог заступника

Службени лист ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 2021 – 2026

Службени лист Решење о постављању привременог заступника - Ади Ендре 44 Богојево

Службени лист Решење о постављању привременог заступника - Ади Ендре 44 Богојево

Службени лист ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА У ОБЛАСТИ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Службени лист ГОДИШГЬИ ПРОГРАМ РАДА У ОБЛАСТИ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Службени лист ГОДИШЊИ ПЛАН РАЗВОЈА КУЛТУРЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Службени лист ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА У ОБЛАСТИ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Службени лист ГОДИШЊИ ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2024.

Службени лист ЕВИДЕНЦИЈА ПОДАТАКА О ОСТВАРИВАЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Службени лист ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА И КАЛЕНДАР ЈАВНИХ КОНКУРСА

Службени лист РЕШЕЊЕ о овлашћењу службеника за предузимање радњи у поступку пре доношења решења у управном поступку

Службени лист РЕШЕЊЕ о овлашћењу службеника за вођење управног поступка и одлучивању у управном поступку

Службени лист Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда породичних кућа и станова

Службени лист Решење - ради уклањања стамбеног објекта саграђеног на парцели 1532 к.о. Оџаци

Службени лист Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Оџаци за 2020.годину

Службени лист Нацрт Одлуке о накнадама за услуге које Општинска управа врши другим лицима

Службени лист Нацрт Oдлуке о изменама Одлуке о општинским административним таксама

Службени лист Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину на територији општине Оџаци

TOP