Становништво

Општина Оџаци броји 35.582 становника, према попису становништва обављеном 2002. године. Републички Завод за статистикује 30.06.2004.године извршио процену броја становникана 34.366 становника са просечном густином од 89 становника на 1 км², с тим да треба узети у обзир знатну миграцију становника у последњих 6 година јер је у 2009. години број становника процењен на 31.220. Према резултатима пописа из 2011.године у општини Оџаци живи 30 196 становника, што је за 5 386 становника мање у односу на попис из 2002.године.Према попису из 2002. године полна структура показује да је однос мушког и женског становништва углавном равномеран 47,9% према 52,1%, ашто се тиче старосне структуре, проценат становника испод 14 годинаје 14,9%, док је оних преко 65 година 17,7%.

Просечна старост становника општине Оџаци је преко 40 година, што је чини општином са врло старом популацијом а има директан утицај на стуктуру и конкурентност запослених на подручју општине. Иако је у последњих 6 година број становника пао за 12%, занимљиво је да није било већих промена у броју радно активног становништва које се у истом периоду смањило само за 3%. Природни прираштај у општини Оџаци је већ дуги низ година негативан и наставља да пада. Поређења ради, природни прираштај је 1999. године био  -7,8, а 2005. године -11,7.

Проценат сеоског становништва у односу на укупан број становника је 72 %.         

                   

Слика 2.2.1. Кретање броја становника у периоду 2000-2011. и радни контигент 2002 и 2009.год.

       Осим Срба који броје 82.84% од укупног становништва на територији општине Оџаци, од националних мањина преовлађују Мађари 4,42% и Словаци 2.82%, а остатак од 9,92% чине остале мањине које су заступљене са мање од 1% од укупног броја становника општине. Сходно овим подацима, преовлађујућа религија је Православно Хришћанство.

У општини Оџаци преовлађује породични тип становања са просечном величином домаћинства од 2.89 чланова.

TOP