Пореска администрација

Контакт телефон: 025/466 034
е-маил адреса: lpaodzaci@gmail.com

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона  о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике које воде пословне књиге.

Обвезници који не воде пословне књиге - физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писменом облику.

 • Пријава у електронском облику подноси се преко портала Јединственог информационог система ЈИС ЛПА (http://www.lpa.gov.rs), где се може извршити и увид у упит стањана рачунима.

 За приступ наведеном порталу потребна је одговарајућа пријава на систем а она је могућа на два начина

 1. Коришћењем корисничког имена и лозинке (username i password)
 2. Коришћењем квалификованог електронског сертификата

 Електронско подношење пријаве омогућено је само коришћењем квалификованог електронског сертификата. Обвезницима који су у претходном периоду у ЛПА отворили корисничко име и шифру омогућен је увид у стање пореског дуга на територији целе Републике Србије.

УПУТСТВО ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ

 1. Захтев за отварање корисничког налога и лозинке може се поднети:
  • предајом попуњеног обрасца захтевау просторијама Одсека локалне пореске администрације (Оџаци, Кнез Михајлова 24, пријемна канцеларија бр.15) за обвезнике који поседују имовину на територији општине Оџаци.       
 1. Кориснички налог и лозинку за коришћење on-line упита стања обвезник, или лице које он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО(уз приказ важеће личне карте). Овлашћење за физичко лице (што обухвата и предузетнике) мора бити оверено од стране јавног бележника, а овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме - (у прилогу ОП образац).
 2. Обвезник који је добио кориснички налог и лозинку, у апликацији може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи искључиво у Одсек, како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити захтев за доделу нове лозинке.

 

 

 

        Законом о финансирању локалне самоуправе који се примењује од 01.01.2007. године уређено је обезбеђивање средстава јединица локалне самоуправе за обављање изворних и поверених послова.

Према одредбама члана 5. поменутог Закона средства буџета јединице локалне самоурпаве обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених у Закону.

У складу са чланом 6. и 60. Закона о финансирању локалне самоуправе изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Општинска управа општине Оџаци је од 01.01.2008. године образовала Одељење локалне пореске администрације.

Јединици локалне самоуправе сходно одредби члана 6. Закона о финансирању локалне самопураве припадају изворни приходи остварени на њеној територији и то:

 1.  порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
 2.  локалне административне таксе;
 3.  локалне комуналне таксе;
 4.  боравишна  такса;
 5.  накнада за коришћење грађевинског земљишта;
 6.  накнада за уређивање грађевинског земљишта;
 7.  накнада за заштиту и унапређивање животне средине;
 8.  приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и приходи од других   концесионих послова које јединица локалне самопураве закључи у складу са Законом,
 9.  новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине јединице локалне самопураве као и одузета имовинска корист у том поступку; 
 10. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи јединица локалне самопураве и индиректни корисници њеног буџета;
 11.  приходи од продаје покретних ствари које користи јединица локалне самопураве и индиректни коорисници њеног буџета;
 12. приходи које својом делатношћу остваре органи и организације јединице локалне самопураве;
 13. приходи од камата на средства буџета јединице локалне самопураве;
 14. приходи по основу донација јединици локалне самопураве;
 15. приходи по основу самодоприноса;
 16. други приходи утврђени законом.    

 

 Основне функције одељења

УТВРЂИВАЊЕ

НАПЛАТА

 

КОНТРОЛА

 

Самоопорезивање

Редовна

Канцеларијска

Решење Оделења

Принудна

Теренска

 

Обезбеђење пореског дуга

 

 


У складу са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе ово Одељење обавља следеће послове:

 1. евиденција обвезника локалних јавних прихода;
 2. пријем, обрада, контрола и евидентирање података из пореске пријаве,
 3. утврђивање обавеза решењем по основу локалних јавних прихода и то
 4. пореза на имовину,
 5. накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
 6. самодоприноса од обављања самосталне делатности,
 7. самодопринос из прихода пољопривреде и шумарства,
 8. локалне комуналне таксе,
 9. евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству;
 10. књижење извршених уплата локалних јавних прихода и штампање уплатница пореза на имовину и накнаде за коришћење грађевинског земљишта за сваки квартал;
 11. послови канцеларијске и теренске контроле;
 12. послови обезбеђења наплате пореског дуга;
 13. послови  наплате пореског дуга, редовна и принудна наплата путем опомена и решења за принудну наплату;
 14. послови у вези пријаве потраживање у поступцима приватизације, стечаја и ликвидације;
 15. послови првостепеног поступка по изјављеним жалбама и вођење поновног поступка по поништеним управним актима другостепеног органа;
 16. послови вођења пореског књиговодства за локалне јавне приходе;
 17. послови у вези повраћаја и прекњижавања локалних јавних прихода;
 18. послови издавања уверења и потврда у вези локалних јавних прихода;
 19. послови извештавања у вези локалних јавних прихода;
 20. издавање фактура за закуп непокретности у државној својини која користи јединица локалне самоуправе и  књижење истих;
 21. други послови из делокруга локалне пореске администрације

 

TOP