Служба за буџетску инспекцију

Буџетски инспектор: Невенка Стокућа

Контакт телефон: 025 466 000

E-mail адреса: nena.s@odzaci.rs

 

Служба за буџетску инспекцију надлежна је за спровођење инспекције над:

  • директним и индиректним корисницима средстава буџета општине Оџаци
  • јавним предузећима основаним од стране општине Оџаци, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, односно правним лицима над којима Општина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода
  • правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена буџетска средства за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета Општине по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

Буџетски инспектор врши контролу пословних књига, извештаја, евиденција и друге документације код директних и индиректних корисника буџетских средстава, са циљем да утврди дали су средства наменски и законито коришћена.

Циљ контроле је повећање финансијске дисциплине у располагању средствима оствареним из јавних прихода, а нарочито:

  • наменско и законито коришћење пренетих средстава из буџета на основу Одлуке о буџету општине Оџаци
  • правилност и законитост вођења пословних књига, састављање приказивање и достављање финансијских извештаја
  • правилност и законитост спровођења поступка јавне набавке за коришћење средстава за инвестиционо и текуће одржавање зграда и опреме, набавку опреме и средстава за рад, набавку материјала и резервних делова, набавку услуга
  • правилност и законитост евидентирања донација и наменске употребе донаторских средстава
  • правилност и законитост остваривања и евидентирања сопствених прихода корисника буџетских средстава, као и новчаних средстава осталих намена
  • увид у правилност и законитост евидентирања и коришћења средстава из свих извора по одређеним пројектима изградње и реконструкције комуналних објеката у месним заједницама
TOP