Одељење за друштвене делатности

Руководилац: Весна Рајачић

Контакт телефон: 025 466 008

Е-mail адреса: drustvened@odzaci.rs

 

Одељење за друштвене делатности обавља управне, стручне и административно-техничке послове у непосредном спровођењу закона и других прописа  и то:

- прати рад и врши надзор над законитошћу рада установа чији је оснивач општина,

- обавља послове који су поверени општини у остваривању права грађана у области друштвене бриге о деци, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, социјалне заштите и примарне здравствене заштите, културе и информисања, библиотечке делатности, борачко инвалидске заштите, родне равноправности,

- учествује у обезбеђивању материјално-финансијских услова за функционисање установа из области предшколског образовања и васпитања, основног и средњег образовања,

- обавља послове из области ученичког и студентског стандарда,

- подстиче и суфинансира активности удружења грађана из различитих области од јавног интереса,

- учествује у поступку за додељивање средстава за финансирање, односно суфинансирање пројеката и програма ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања и културе на територији општине и врши мониторинг реализације пројеката и програма,

- стара се о заштити права пацијената у складу са законом,

- обавља послове за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије и природног гаса,

- обавља послове координатора рада Интерресорне комисије и других комисија и фондова које се формирају по питању послова одељења,  

- обавља послове везане за друштвено осетљиве групе,

- врши послове ликвидатуре у области борачко инвалидске заштите и породиљског одсуства,

- врши послове који се односе на признавање права на допунску заштиту бораца, војних инвалида и њихових породица.

- учествује у пословима заштите културних добара на територији општине,

- врши послове који се односе на подстицање и стварање услова за унапређење спорта,

- прати организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за општину,

- учествује у обезбеђивању средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области спорта и омладине,

- учествује у поступку доделе средстава из буџета општине, односно одобравања програма за задовољавање потреба грађана у области спорта на територији општине,

- прати активности и сарађује са удружењима од јавног значаја за рад са младима, савезима, удружењима младих и удружењима за младе;

- прати и координира рад спортских клубова и организација, омладинских удружења и организација и стара се о задовољавању потреба истих, предлаже и помаже поменутим субјектима у инвестиционом одржавању и сагледава потребе за новим инвестицијама у поменутим областима,

- помаже у припреми и реализацији пројеката за спорт и омладину,

- учествује у изради и спровођењу акционог плана за младе,

- обавља послове инспекцијског надзора у области образовања и у области спорта и врши управно правне послове у вези инспекцијског надзора;

- припрема нацрте одлука, решења и закључака које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће, учествује у изради и даје мишљење на нацрте и предлоге одлука и других нормативних аката из ове области,

- врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине општине, и по налогу Председника општине и начелника Општинске управе. 

TOP