Општинско веће

Општинско веће  има 11 чланова. Седницама Општинског већа председава председник Општине, Горан Николић.

Општинско веће чине председник Општине, заменица председника Општине и 9 чланова Општинског већа које бира Скупштина општине.

Председник Општине, Горан Николић, је председник Општинског већа. Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.

Заменица председника Општине, Дејана Салај,  је члан Општинског већа по функцији.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Чланови Општинског већа могу бити бирани из реда одборника и грађана са пребивалиштем на територији општине.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини о чему одлучује Скупштина општине.

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине.

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

Чланови Општинског већа су:

 

 1. Николић Небојша – спорт и омладина,
 2. Кривокућа Никола – буџет и финансије,
 3. Хајду Андрија – пољопривреда и рурални развој,
 4. Радоичић Миливоје – приведа, мала и средња предузећа,
 5. Новаковић Игор – заштита животне средине,
 6. Кленанц Јожеф – националне заједнице, култура и образовање,
 7. Пустињаковић Ивана - социјална заштита и здравство.

Општинско веће је орган који усклађује остваривање функција председника општине и Скупштине општине и врши контролну наџорну функцију над радом Општинске управе.

Општинско веће:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акта које доноси Скупштина
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године
 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акта Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике,односно АП Војводине
 • поставља и разрешава начелника Општинске управе
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности
 • информише јавност о свом раду,
 • доноси Пословник о раду на предлог Председника општине
 • врши друге послове које утврди Скупштина општине

Секретар Општинског већа је Милоје Лепојић , телефон 5742-411, iodbor@neobee.net

Секретар Општинског већа обавља стручно-техничке, организационе и административне послове за Општинско веће

TOP