Помоћници председника општине

Помоћник председника Игор Праћа

 

Kontakt tелефон: 5742-411, 

E-mail: protokol@odzaci.rs.

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.

Помоћнике Председника општине разрешава Председник општине. У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине.

 

TOP