Обједињена процедура

Локацијски услови

Локацијски услови Место Инвеститор - преузимање
изградња објекта за производњу електричне енергије-пољопривредна биогасна станица Богојево Богојево
изградња објекта за производњу електричне енергије-пољопривредна биогасна станица Богојево
реконструкција, адаптација и промена намене породичне стамбене зграде По+П+Пк у пословни објекат –пансион спратности По+П+Пк Богојево Вујовић татјана
изградња економског објекта за тов свиња Дероње Врачевић Душан
изградња дела насељске водоводне мреже Богојево Богојево општина Оџаци
изградња стамбеног објекта -закључак о одбацивању захтева Oџаци Вучић Сања и Мирослав
изградња канализационе црпне станице Oџаци општина Оџаци
изградња објекта за смештај пољопривредних производа Српски Милетић Милић Никола
изградња објекта за гајење домаћих животиња Дероње Купусинац Марко
изградња дела насељске водоводне мреже Бачки Брестовац општина Оџаци
изградња дела насељске водоводне мреже Kаравуково Каравуково општина Оџаци
прикључак на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашња гасна инсталација на к.п. 228 к.о. Оџаци Oџаци Невенка Чекић
изградња прикључка на фекалну канализацију Oџаци Ђулаи Ивана
иградња стаје за тов јунади Бачки Брестовац изградња стаје за тов јунади
доградња спрата пор. стамб. зграде Oџаци доградња спрата породичне стамбене зграде
изградања прикључка на гасну дистрибутивну мрежу Oџаци изградања прикључка на гасну дистрибутивну мрежу
изградња дела насељске водоводне мреже Богојево изградња дела насељске водоводне мреже
изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Дероње изградња објекта за смештај пољопривредних производа П 0
изградња прикључног кабловског вода 0,4kv за стамбени објекат Каравуково
изградња објекта за узгој свиња П+0 Лалић изградња објекта за узгој свиња П 0
изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Дероње изградња објекта за смештај пољопривредних производа П 0
изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Дероње изградња објекта за смештај пољопривредних производа П 0
изградња рибњака Дероње изградња рибњака
доградња, реконструкција и адаптација стамбеног објекта у стамбено пословни Oџаци доградња, реконструкција и адаптација
изградња објекта за смештај пољопривредне механизације П+0 Oџаци изградња објекта за смештај пољопривредне механизације П 0
изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Ратково
изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Ратково Стеван Бељански
Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу Ратково изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу
изградња стамбеног објекта Бачки Брестовац Тривуновић Владимир
ДОГРАДЊA МАГАЦИНСКОГ ДЕЛА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К. П. БРОЈ 6069/59 К.О. ОЏАЦИ Oџаци doo „Greiner Packaging“ Оџаци
ОДБАЦУЈЕ СЕ - Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. 764 Лалић Јелача Драган
ОДБАЦУЈЕ СЕ - Изградња објекта пољопривредног домаћинства П+0 на к.п. 4068 Бачки Брестовац Тртица Владимир
ОДБАЦУЈЕ СЕ - Проширење рибњака на к.п. 2819 Дероње "Кодекс - Стојачић" доо
ИЗГРАДЊА ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА – САЛАША П+0 на к.п. 4068 Бачки Брестовац Тртица Владимир
ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+0 на к.п. 2114 Oџаци Аралица Лидија
ИЗГРАДЊА РИБЊАКА на к.п. 2819 Дероње "Кодекс - Стојачић" доо
РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+1 на к.п. 2112 Oџаци Николић Горан
ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ на к.п. 717/2 и 2370 Oџаци Општинска управа општине Оџаци
ИЗГРАДЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА на к.п. 764 Лалић Јелача Драган
ИЗГРАДЊА ПАРОХИЈСКОГ ДОМА И ДОГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА П+0 на к.п. 604 Дероње Српска православна општина Дероње
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+0 на к.п. 195 Каравуково Преузми
ИЗГРАДЊА 20kV КАБЛОВСКОГ ВОДА И СН НАДЗЕМНОГ ВОДА ЗА СТС „ЦРПНА СТАНИЦА – РУСКИ КРСТУР на к.п. 3324, 3346 и 3321 Лалић ЕПС Дистрибуција доо Београд, ЕД Сомбор
ИЗГРАДЊА НН ПРИКЉУЧНИ КАБЛОВСКИ ВОД 0,4 kV ЗА ОБЈЕКАТ РИБЊАКА на к.п. 2602, 3392, 3391 и 2817/2 Дероње Стојачић Милош

Грађевинске дозволе

Грађевинске дозволе Место Инвеститор - преузимање
изградња објекта породичног становања Каравуково изградња објекта породичног становања
реконструкција, адаптација и промена намене Богојево вујовић татјана
изградња стамбене зграде Oџаци
доградња магацинског дела објекта Oџаци greiner packaging
Изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 и надстрешнице за смештај пољопривредних производа П+0 Дероње Зоран Димић
Изградња водоводне мреже Бачки Брестовац Општина Оџаци
Изградња водоводне мреже Каравуково Општина Оџаци
Изградња водоводне мреже Богојево Општина Оџаци
Изградња зграде за чување пољопривредних производа П+0 Српски Милетић Милић Никола
Изградња рибњака Дероње Изградња рибњака
Изградња ПОСЛОВОГ ОБЈЕКТА-НАТКРИВЕНО СКЛАДИШТЕ СИРОВИНА на отвореном П+0 Oџаци Поинт
Изградња црпне станице фекалне канализације са потисним цевоводом Oџаци Изградња црпне станице фекалне канализације са потисним цевоводом
изградњa хале за смештај пољопривредне механизације Oџаци "ЗДС" доо Оџаци
Изградња пољопривредног домаћинства на к.п. 4068 Бачки Брестовац Тртица Владимир
Изградња стамбеног објекта на к.п. 1856 Бачки Брестовац Тривуновић Владимир
Изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 и надстрешнице за смештај пољопривредних производа П+0 на к.п. 3494 Дероње Димић Зоран
Изградња Објекта за смештај пољопривредних производа на к.п. 533 Дероње Марић Дејан
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице и стамбеног објекта са две функционалне јединице на к.п.705 Богојево Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице на к.п. 239 Богојево Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице на к.п. 385 Богојево Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице на к.п. 779/1 и 779/2 Богојево Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 2440 Бачки Брестовац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 2439 Бачки Брестовац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 1709 Бачки Грачац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 1708 Бачки Грачац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 1707 Бачки Грачац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 1706 Бачки Грачац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 805/7 Каравуково Општина Оџаци
Изградња ДВЕ СИЛО ЋЕЛИЈЕ, III фаза, приближне запремине по 500 м3 на к. п. 1344 Дероње Тепић Милијана
Изградња објекта за смештај пољопривредних производа на к. п. 1344 Дероње Тепић Горан
Реконструкција и надградњу пословног објекта П+1 на к.п. 2112 Oџаци Николић Горан
Изградња објекта за смештај пољопривредних производа на к.п. 582 и 583 Ратково Бељански Стеван
Изградња два стамбена објекта на к.п. 1555/49 Каравуково Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - Изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице на к.п. 385 Богојево Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - Изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице на к.п. 239 Богојево Општина Оџаци
Изградња лагуне за депоновање осоке на к.п. 1801/3 Изградња ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - РАСВЕТА на делу дуж постојеће бетонске стазе на к.п. 7659, 6036/2, 6036/3 и 6036/14 Српски Милетић ПП „Милетић“
Изградња ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - РАСВЕТА на делу дуж постојеће бетонске стазе на к.п. 7659, 6036/2, 6036/3 и 6036/14 Oџаци Општина Оџаци
Изградња, опремање и повезивање бунара Б-9/02 са постојећим водоводом на изворишту на к.п. 7013 Oџаци Општина Оџаци
Изградња атмосферске канализације на к.п. 6049/42 Oџаци Општина Оџаци
Изградња рибњака са пратећом инфраструктуром на к.п. 2544 Дероње доо "Лучар"

Употребне дозволе

Употребне дозволе Место Инвеститор - преузимање
димић зоран Дероње димић зоран
тривуновић владимир Бачки Брестовац тривуновић владимир
употребна дозвола Ратково белјански стеван
употребна дозвола Дероње тепић милијана
употребна дозвола Дероње дејан марић
употребна дозвола Лалић употребна дозвола
Употреба објекта за смештај пољопривредне механизације, спратности П+1 на к.п. 7067/5 Oџаци Мијић Божа
Дозвола за употребу породичне стамбене зграде спратности П+1 к.п. 345/1 Oџаци Радић Властимир
Употреба дограђеног спрата породичне стамбене зграде на к.п. 739 Дероње Пејчић Цветко и Пејчић Велија

Решења по члану 145.

Решења по члану 145. Место Инвеститор - преузимање
прикључак на гасну дистрибутивну мрежу Oџаци машуловић андрија
економски објекат за смештај воћа и поврћа Каравуково настасовић небојша
извођење радова на изградњи стаје за тов јунади П+0 Бачки Брестовац Тривуновић Владимир
извођења радова на реконструкцији, адаптацији и промени намене породичне стамбене зграде спратности П0+П+Пк у пословни објекат-пансион спратности П0+П+Пк и реконструкцији и изградњи помоћног објекта гараже Богојево Татјана Вујовић
извођење радова на изградњи прикључка на фекалну канализацију стамбеног објекта Oџаци Ђулаи Ивана
извођење радова на изградњи рачунарске мреже и пратеће опреме у објектима јединице локалне самоуправе Oџаци Општина Оџаци
извођење радова на доградњи економског објекта-(стаја за тов јунади и простор за смештај хране за тов П+0), Oџаци Здравковић Славиша
извођење радова на изградњи 20kV кабловског вода и СН надземног вода за СТС „Црпна станица-Руски Крстур“ Лалић ЕПС
извођење радова на изградњи економског објекта (стаје за тов свиња П+0), са пратећим објектима (ђубриште и осочна јама) и пренамена дела стамбеног у помоћни објекат Дероње Душан Врачевић
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Бачки Грачац Жегарац Душанка
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Ратково Митровић Живко
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Ратково Драгољуб Остојић
Извођење радова – санција школског објекта (део објекта 1 и објекат 6) к.п. 1561 - Одбацује се Oџаци Техничка школа
Извођење радова – санција отворених спортских терена к.п. 596 - Одбацује се Бачки Грачац ОШ „Марко Орешковић“
Извођење радова на инвестиционом одржавању школске зграде к.п. 596 - Одбацује Бачки Грачац ОШ „Марко Орешковић“
Извођење радова на САНЦИЈИ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА (део објекта 1 и објекат 6) к.п. 1561 Oџаци Техничка школа
Изградња ЛАГУНЕ ЗА ДЕПОНОВАЊЕ ОСОКЕ к.п. 1801/3 - Одбија се Српски Милетић ПП „Милетић“ АД
Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта предшколске установе у Оџацима к.п. 965 Oџаци Општина Оџаци
Извођење радова на реконструкцији, адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању дворишта школе к.п. 1555 и 1549/2 Oџаци ОШ „Мирослав Антић“
Извођење радова на санацији фасаде старе општинске зграде у Оџацима на к.п. 2065 Oџаци Општина Оџаци
Извођење радова на изградњи СТС 20/0,4кV „СКЛАДИШТЕ Горан-пром“ у Бачком Брестовцу, на к.п. број 3875 Бачки Брестовац "Горан-Пром"
Извођење радова на енергетској санацији зграде основне школе (замена спољне столарије) Oџаци о.ш. "Бранко Радичевић"
Извођење радова на доградњи помоћног објекта на к.п. 97 Oџаци Радаковић Слободан
Извођење радова на изградњи помоћног објекта - гаража и остава спратности П+0 на к.п. 1455/1 и к.п. 1456/1 Ратково Рогачевић Зоран и Рогачевић Бранислава

Документација и обрасци

Документација и обрасци Место Инвеститор - преузимање
Таксе и накнаде за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем централне евиденције обједињене процедуре Oџаци Преузимање
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице Oџаци Преузимање
TOP