Обједињена процедура

Локацијски услови

Локацијски услови Место Инвеститор - преузимање
изградња пешачке стазе и расвете на к.п. број 7663/1, 7660, 7663/2, 7635 и 7664 К.О. Оџаци Oџаци Општинa Оџаци
изградња пословног објекта P+0 на к. п. број 2066 КО Богојево Богојево доо “ДУЦКО“
изградња пешачке стазе и расвете на к.п. број 2361/1, 7658/1 и 7658/2 КО Оџаци Oџаци Општинa Оџаци
изградњa стаје за овце и тренч силоса са прикључцима на инфраструктуру Бачки Брестовац „AGRO-VECTOR“ DOO
изградњa стамбеног објекта спратности П+1, к. п. број 1597 КО Ратково, Ратково Спасојевић Милош
изградњa пешачке стазе, расвете на к.п. број 3233 и 1442 КО Српски Милетић Српски Милетић Општинa Оџаци
изградња породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на к.п. број 2254/1 К.О. Оџаци Oџаци Продановић Горан
изградња пешачке стазе, расвете на к.п. број 4282/2 и 4282/1 КО Каравуково Каравуково Општинa Оџаци
изградња зграде складишта дрвне индустрије Српски Милетић АМБАЛАЖЕРКА ДОО Београд
изградња самоносивог оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже Ратково Кнежевић Милош ПР
изградња породичне стамбене зграде спратности Пр+0 са прикључком Дероње Козаров Илија
изградњапешачке стазе и расвете на к.п. број 7597/2 КО Oџаци општина оџаци
изградњa пешачке стазе и расвете на к.п. број 3490 КО Дероње Дероње Општинa Оџаци
изградњa објекта СТАЈА ЗА ОВЦЕ и ТРЕНЧ СИЛОС Бачки Брестовац „AGRO-VECTOR“ DOO
изградњa стамбеног објекта са једним станом и складишта за пољопривредне производе Ратково Дакић Миленa
надоградњa поткровља (четири стана) стамбене зграде По+П+3 (вишепородично становање) Oџаци Важић Миркo
изградњa складишне хале спратности Пр+0, катастарска парцела број 1415/8 КО Српски Милетић Српски Милетић АМБАЛАЖЕРКА ДОО Београд
РЕКОНСТРУКЦИЈA И ДОГРАДЊA ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЏАЦИМА И САНАЦИЈУ ОПРЕМЕ Oџаци
изградњa породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на катастарској парцели бр. 1643 КО Ратково, Ратково Црњански Дејан
изградњa зграде техничког прегледа спратности Пр+0 на катастарској парцели бр. 2274/3 КО Оџаци Oџаци ДОО „ТРАНСПОРТ И ТРГОВИНА МАЦКО“ Оџаци
изградњa самоносивог оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже у насељу Ратково Ратково Кнежевић Милош ПР кабловска телекомуникација Hall Systems
изградњa објекта за складиштење и прераду воћа спратности П+0 Каравуково Китановић Драган
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Каравуково Додић Горан
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 Oџаци Стевановић Владислав
изградњa породичне стамбене зграде спратности Пр+0 Српски Милетић Српски Милетић Шћепановић Стефан
изградњa капеле на гробљу на К.П. број 2310 КО Лалић и прикључака на комуналну инфраструктуру Лалић Општинa Оџаци
доградњa породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на к.п. број 329 КО Дероње Дероње Ђуришић Миљојкa
изградњa складишта за пољопривредне производе спратности П+0 на к. п. број 271 КО Лалић, ул. Маршала Тита бр. 19, Лалић Лалић Јовановић Рада
изградња породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на к.п. број 2150/4 К.О. Оџаци Oџаци Радуловић Марко
изградњa стамбеног објекта са једним станом и складишта за пољопривредне производе на к. п. број 2162 и 2163 КО Ратково Ратково Дакић Миленa
изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к. п. број 1457/2 к.о. Каравуково, Каравуково Петковић Дејан
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратноси По+Пр+0, к.п. број 1067 К.О. Оџаци, Oџаци Корењ Едуард
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде По+Пр+Пк, к.п. број 479 KO Бачки Брестовац Бачки Брестовац Кнежевић Драго
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Пр+0 на к. п. број 701 к.о. Српски Милетић, Српски Милетић Milosavljević Dragutin
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 717/1 К.О. Оџаци, Oџаци Манојловић Огњен
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности По+Пр+1, к.п. број 1304/12 К.О. Оџаци, Oџаци Кондић Марија
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности По+Пр+1, к.п. број 367/6 К.О. Оџаци, Oџаци Пејчић Десимир
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 1644/2 К.О. Оџаци, Oџаци Златковић Томислав
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0 на к.п. број 105 к.о. Лалић Лалић Вујасиновић Младен
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Пр+0 на к.п. број 556 к.о. Бачки Брестовац Бачки Брестовац Радић Небојша
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Пр+0 на к. п. број 1071 к.о. Српски Милетић, Српски Милетић Станојевић Боривоје
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Пр+0 на к. п. број 2088 к.о. Ратково, Ратково Стојановић Славољуб
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности По+Пр+Пот, к. п. број 378/2 к.о. Каравуково, Каравуково Микић Жељко
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к. п. број 1173/1 к.о. Каравуково, Каравуково Милтеновић Марина
изградња СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ СКЛАДИШТА ЗА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ СПРАТНОСТИ П+0 на к.п. број 584 к.о. Ратково Ратково доо „ЛЕНИЈЕ“ Пивнице
изградњa СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ СКЛАДИШТА ЗА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ СПРАТНОСТИ П+0 на к.п. број 582/1 к.о. Ратково Ратково Бељански Стеван
изградњa објекта за примарну прераду и складиштење пољопривредних производа-воћа и поврћа, спратност зграде Пр+0, к.п. број 2675 К.О. Богојево Богојево ЗЗ АГРОДУНАВ Каравуково
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к.п. број 818 к.о. Лалић Лалић Тамаши Ладислав
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Пo+Пр+Пот на к. п. број 222 к.о. Српски Милетић, Српски Милетић Миладиновић Југослава
реконструкција, доградња и промена намене објекта пољопривреде у складиште пољопривредних производа Бачки Брестовац Свилар Вајо
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 904 К.О. Оџаци, Oџаци Савић Јагода
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Пр+0 на к.п. број 888 к.о. Бачки Брестовац Бачки Брестовац Делић Горан
специјализованог складишта за воће и поврће спратности Пр+ 0 на к.п. број 5615 к.о. Оџаци, Oџаци Тепић Горан
изградњa прикључак на месну водоводну и канализациону мрежу пословног објекта (објекат број 2, 3 и 4) на к. п. број 405/18 к.о. Оџаци, Oџаци „ПОЛИНС“ доо Оџаци
изградњa за изградњу породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на к.п. број 2181 К.О. Оџаци и прикључака на комуналну инфраструктуру Oџаци Врбашки Мирослав
изградњa породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на к.п. број 1155 К.О. Српски Милетић и прикључака на комуналну инфраструктуру Српски Милетић Тојић Госпава
изградњa изградњу зграде дрвне индустрије, спратност Пр+0, и реконструкцију унутрашњих инсталација без повећања капацитета, к.п. број 1415/8 К.О. Српски Милетић Српски Милетић АМБАЛАЖЕРКА ДОО Београд
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 799 К.О. Оџаци, Oџаци Филиповић Иван
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Пр+0 на к.п. број 2011 к.о. Бачки Брестовац Бачки Брестовац Лончар Борис
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к. п. број 1406 к.о. Бачки Грачац, Бачки Грачац Кртинић Томо
изградњa две породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на к.п. број 2437 К.О. Бачки Брестовац и прикључака на комуналну инфраструктуру Бачки Брестовац општина Оџаци
изградњa две породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на к.п. број 2436 К.О. Бачки Брестовац и прикључака на комуналну инфраструктуру Бачки Брестовац општина Оџаци
изградњa две породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на к.п. број 2435 К.О. Бачки Брестовац и прикључака на комуналну инфраструктуру Бачки Брестовац општина Оџаци
изградњa НН кабловског вода 0,4 kV за потребе пластеника на к.п. 1757, катастарске парцеле број 2373, 1736 и 1757 К.О. Оџаци Oџаци Пауновић Добросав
изградњa 6 силосних ћелија капацитета по 1964m³ са пратећим објектима на к.п. број 2688 к.о. Ратково Ратково ОЗЗ АГРОНОМ ДЕСПОТОВО-ПИВНИЦЕ
изградњa пословног објекта-складишна хала електроинсталационог материјала, спратност Пр+ 0, к.п. број 5615 к.о. Оџаци, Oџаци "ФОТОН“ доо Сремскa Каменицa
изградњa трофазног прикључка пумпе за наводњавање Oџаци Пауновић Добросав
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Предшколске установе „Лептирић“ Лалић, к.п. број 279 к.о. Лалић, Лалић општина Оџаци
изградњa две породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на к.п. број 1739 К.О. Бачки Грачац и прикључака на комуналну инфраструктуру Бачки Грачац општина Оџаци
изградњa две породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на к.п. број 1739 К.О. Бачки Грачац и прикључака на комуналну инфраструктуру Бачки Грачац општина Оџаци
изградњa изградњу две породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на к.п. број 1738 К.О. Бачки Грачац и прикључака на комуналну инфраструктуру Бачки Грачац општина Оџаци
изградњa две породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на к.п. број 1283 К.О. Каравуково и прикључака на комуналну инфраструктуру Каравуково општина Оџаци
изградњa две породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на к.п. број 250/2 К.О. Каравуково и прикључака на комуналну инфраструктуру Каравуково општина Оџаци
реконструкција, пренамена и доградња породичне стамбене зграде спратности Пр+0 у стамбено-пословну (један стан и две канцеларије) зграду спратности Пр+1, катастарска парцела број 1472 К.О. Оџаци Oџаци Поповић Немања
доградњу породичне стамбене зграде спратности Пр+0 и изградњу помоћног објекта, катастарска парцела број 376/1 К.О. Оџаци, Oџаци Бајић Бранко
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к. п. број 818 к.о. Каравуково, Каравуково Бојковић Емина
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к. п. број 949 к.о. Каравуково, Каравуково Дончић Снежана
доградњу складишта пољопривредних производа, реконструкцију и пренамену објекта пољопривреде у складиште пољопривредних производа Бачки Брестовац Свилар Вајо
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 2163/3 К.О. Оџаци, Oџаци Лилић Нада
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 987 К.О. Оџаци, Oџаци Банковић Зоран
изградњa прикључка на месну водоводну мрежу породичног стамбеног објекта на к. п. број 74 к.о. Богојево Богојево Сич Роберт
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 301 К.О. Оџаци, Oџаци Богуновић Жељко
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к. п. број 283 к.о. Бачки Грачац, Бачки Грачац Љајић Вероника
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 1504 К.О. Оџаци, Oџаци Петровић Вера
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 364/1 К.О. Оџаци, Oџаци Антић Радмила
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Пр+0 на к. п. број 397 к.о. Српски Милетић, Српски Милетић Костић Драган
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 1642/3 К.О. Оџаци, Oџаци Дешић Слободан
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к. п. број 106/2 к.о. Дероње, Дероње Данилов Јован
изградњa трофазно прикључење три стамбене зграде вишепородичног становања По+Пр+3 Оџаци, Лоле Рибара бб, на к. п. број 405/13 к.о. Оџаци Oџаци ЕПС Дистрибуција Београд доо
изградњa МБТС 20/0,4 kV „Иво Лола Рибар 2“ са прикључним 20kV водовима у Оџацима, к. п. број 405/13 и 2370 к.о. Оџаци Oџаци ЕПС Дистрибуција Београд доо
изградњa складишне хале спратности Пр+0, катастарска парцела број 438 К.О. Оџаци Oџаци „ФОТОН“ доо Сремска Каменица
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 756 К.О. Оџаци Oџаци Поповић Марија
изградњa породичне стамбене зграде спратности Пр+Пот са прикључцима на комуналну инфраструктуру (водовод, канализација, електроенегетска дистрибутивна мрежа) на к.п. број 2471 к.о. Оџаци Oџаци Ђаковић Драгана
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 307 К.О. Оџаци, Oџаци Николић Војислав
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к. п. број 966 к.о. Каравуково, Каравуково Стојановић Бранко
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности П+0, к. п. број 875 к.о. Каравуково, Каравуково Спасић Верица
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 1291/3 К.О. Оџаци, Oџаци Живковић Зора
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 2480 К.О. Оџаци, Oџаци Бодловић Гордана
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Пр+0, к. п. број 765 к.о. Српски Милетић, Српски Милетић Радин Роберт
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 1643/2 К.О. Оџаци, Oџаци Спајић Милета
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к. п. број 1122 к.о. Бачки Грачац, Бачки Грачац Лукић Никола
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 1079 К.О. Оџаци, Oџаци Вучић Синиша
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 2174 К.О. Оџаци Oџаци Анђелковић Дамир
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к. п. број 1571 к.о. Бачки Грачац, Бачки Грачац Личина Душан
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности По+Пр+0, к.п. број 367/2 К.О. Оџаци, Oџаци Марић Триво
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к. п. број 1238 к.о. Каравуково, Каравуково Анђеловић Слађан
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Пр+0, к. п. број 29 к.о. Српски Милетић, Српски Милетић Величковић Станија
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к. п. број 457 к.о. Бачки Грачац, Бачки Грачац Обрадовић Јован
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 817 к.о. Каравуково, Каравуково Панчић Ивица
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Пр+0 на к. п. број 395 к.о. Српски Милетић Српски Милетић Гашевић Драгомир
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 664 К.О. Оџаци, Oџаци Вучић Синиша
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к.п. број 741 К.О. Оџаци Oџаци Студен Милинка
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Пр+0, к. п. број 1195 к.о. Српски Милетић, Српски Милетић Џолић Милан
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде, к.п. број 2316 К.О. Оџаци Oџаци Бјекић Видосава
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+Пк, к.п. број 603 К.О. Оџаци Oџаци Удружења за помоћ МНРО општине Оџаци
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+Пк, к.п. број 603 К.О. Оџаци Oџаци Ђурић Небојша
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Пр+0 (стан број 1) к. п. број 311 к.о. Српски Милетић, Српски Милетић Милић Саша
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 152 к.о. Бачки Грачац, Бачки Грачац Познић Слободан
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к. п. број 78 к.о. Дероње, Дероње Купусинац Груја
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Пр+0, к. п. број 507 к.о. Бачки Грачац, Бачки Грачац Зорић Данило
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на к. п. број 623 к.о. Каравуково, Каравуково Стојчић Горан
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности По+Пр+Пк, к. п. број 703 к.о. Дероње, Дероње Дорословац Немања
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+Пк, к.п. број 2456 К.О. Оџаци Oџаци Ђукић Мирко
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к. п. број 130 к.о. Српски Милетић, Српски Милетић Мердановић Љиљана
изградњa породичне стамбене зграде спратности Пр+0 на к.п. број 395/1 К.О. Каравуково Каравуково Величковић Љиљана
изградњa породичне стамбене зграде спратности Пр+0 са прикључцима на комуналну инфраструктуру (водовод, канализација, електроенегетска дистрибутивна мрежа) на к.п. број 2173/2 i 2175 к.о. Оџаци Oџаци Ћеран Бранко
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Предшколске установе „Колибри“ Бачки Грачац, к.п. број 1378 к.о. Бачки Грачац, Бачки Грачац општина Оџаци
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на К. П. број 263 К.О. Каравуково, Каравуково Јањић Стамен
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације стана бр.1 у објекту бр. 2 улаз бр. 1 к. п. број 1241/2 к.о. Српски Милетић Српски Милетић Ђушић Душан
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде Пр+0, к. п. број 662 к.о. Српски Милетић, Српски Милетић Вељковић Стојан
изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације стамбене зграде (oбјекат број 4 улаз 2) на к.п. број 1377/1 К.О. Оџаци Oџаци Седлар Снежана
изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације стамбене зграде (oбјекат број 3 улаз 2) на к.п. број 1377/1 к.о. Оџаци Oџаци Радивојевић Горан
изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, зграда број 2 посебни део број 2, на к. п. број 124 к.о. Оџаци, Oџаци Дакић Данислав
изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности По+Пр+1 на к. п. број 2163/5 к.о. Оџаци, Oџаци Јанковић Дарко
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ Пр+Пк НА К. П. БРОЈ 2062/3 К.О. РАТКОВО Ратково Тинтор Илија
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде спратности Пр+0, к. п. број 472 к.о. Дероње Дероње Купусинац Петар
реконструкција, доградња и пренамену породичне стамбене зграде спратности Пр+0 у стамбено пословну зграду спратности Пр+1, катастарска парцела број 1472 К.О. Оџаци Oџаци Поповић Немања
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 1427/2 К.О. Каравуково Каравуково Младеновић Јован
изградња зграде аутобуске станице спратности Пр+0 са надстрешницом, перонима, паркинг местима на катастарској парцели број 1926 К.О. Оџаци Oџаци општина Оџаци
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 2031/2 К.О. Оџаци Oџаци Младеновић Драгољуб
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 130 К.О. Српски Милетић Српски Милетић Мердановић Љиљана
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 1380 К.О. Оџаци Oџаци Стаменковић Јадранкa
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ Пр+1, посебни део број 3, к.п. број 890 К.О. БАЧКИ БРЕСТОВАЦ Бачки Брестовац Крњаић Марија
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. БРОЈ 431 К.О. Српски Милетић Српски Милетић Никшић Душан
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 351 К.О. Ратково Ратково Остојић Милица
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ Пр+1, посебни део број 1, к.п. број 890 К.О. БАЧКИ БРЕСТОВАЦ Бачки Брестовац Вуњак Душан
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ Пр+1, посебни део број 2, к.п. број 890 К.О. БАЧКИ БРЕСТОВАЦ Бачки Брестовац Милош Иван
изградња породичне стамбене зграде спратности Пр+0 и помоћне зграде спратности Пр+0 на к.п. број 724 К.О. Каравуково, прикључка на електроенергетску дистрибутивну мрежу и прикључка на ДГМ Каравуково
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 454/8 К.О. Оџаци Oџаци Милекић Милош
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 311 К.О. Српски Милетић Српски Милетић Милић Саша
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 242 К.О. Оџаци Oџаци Вукајловић Душанке
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 110 К.О. Оџаци Oџаци Јанковић Инес
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 1314/1 К.О. Оџаци Oџаци Миленковић Љубомир
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 1321 К.О. Оџаци Oџаци Здравковић Антанас
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 1308/4 К.О. Оџаци Oџаци Биљетина Марица
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 585/2 К.О. Дероње Дероње Митровић Даница
реконструкцију, адаптацију и промену намене постојеће пословне зграде спратности П+2+Пк у пословно стамбени објекат (гарни хотел, локали и станови) на катастарским парцелама број 1445, 1446/1 и 1444/1 све К.О. Оџаци ул. Железничка бр. 37, Оџаци Oџаци Ристић Слађан, Вујовић Татјана
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 515 К.О. Каравуково Каравуково Стојиљковић Верица
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 1304/4 К.О. Оџаци Oџаци Јовановић Смиљка
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 1258 К.О. БАЧКИ ГРАЧАЦ Бачки Грачац Круљ Зоран
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 102 К.О. Каравуково Каравуково Николић Влада
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 862 К.О. Оџаци Oџаци Дукић Зоран
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА (oбјекат број 4 улаз 1) К.П. БРОЈ 1377/1К.О. Оџаци Oџаци Бобинац Данко
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 2421 К.О. Оџаци Oџаци Игњатовић Драган
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 614 К.О. Српски Милетић Српски Милетић Милчић Синиша
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 349/8 К.О. Oџаци Oџаци Тирагић Ненад
ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ СПРАТНОСТИ П+0, К. П. БРОЈ 1593 К.О. ОЏАЦИ, Oџаци Пејчић Властимир
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ СПРАТНОСТИ П+0 НА К. П. БРОЈ 1132/1 К.О. ОЏАЦИ, Oџаци Стојилковић Миодраг
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+0, К.П. БРОЈ 1997/1 К.О. Оџаци Oџаци Миљковић Мирослав
изградња прикључка на ДГМ и унутрашље гасне инсталације к.п. 1573/1 к.о. Каравуково Каравуково Тасић Мирослав
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 349/8 к.о. Оџаци Oџаци Тирагић Ненад
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације зграде на к. п. број 1402/2 к.о. Оџаци Oџаци Станојковић Стеван
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 1104к.о. Каравуково Каравуково Велиновић Здравко
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 1973/2к.о. Бачки Брестовац Бачки Брестовац Свилар Вајо
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 1137к.о. Српски Милетић Српски Милетић Станојевић Иван
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 984/2 к.о. Бачки Брестовац Бачки Брестовац Бакрач Славица
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 1508к.о. Оџаци Oџаци Будаковић Јелена
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 862к.о. Оџаци Oџаци
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 1555/10 к.о. Каравуково Каравуково Цветковић Златко
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 921 к.о. Српски Милетић Српски Милетић Ивковић Јован
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 22 к.о. Оџаци Oџаци Рајачић Зора
изградња породичне стамбене зграде Пр+0 и помоћне зграде Пр+0 у Оџацима к.п. 1964 к.о. Оџаци Oџаци Лукач Владимир
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 1932 к.о. Оџаци Oџаци Киш Ана
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 362/8 к.о. Оџаци Oџаци Павловић Круна
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 2155/1 к.о. Ратково Ратково Минић Мирослав
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 198/1 к.о. Оџаци Oџаци Анђеловић Станислав
реконструкција и доградња постројења за припрему воде за пиће у Оџацима и санацију опреме к.п. број 7013, 7014, 7064/2, 7782/1, 7783/2, 7783/1 и 7644/1 к.о. Оџаци, Oџаци општина Оџаци
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број640/3 к.о. Дероње Дероње Миланковић Мићо
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 1336 к.о. Српски Милетић Српски Милетић Мишић Младен
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 510/2 к.о. Ратково Ратково Крстић Бранка
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 1139к.о. Српски Милетић Српски Милетић Раденковић Звездан
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 1285/2 к.о. Оџаци Oџаци Барзут Радослав
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са кмрс и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 1304 к.о. Каравуково, Каравуково Станојковић Радисав
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са кмрс и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 316 к.о. Каравуково, Каравуково Величковић Божидар
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације зграде пољопривреде на к.п. број 2161 к.о. Бачки Брестовац Бачки Брестовац навала Илија
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације стамбено-пословне зграде на к. п. број 304 к.о. Ратково, Ратково Бјелетић Ненад
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 677 к.о. Ратково, Ратково Бјелетић Неђељко
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 1152 к.о. Српски Милетић, Српски Милетић Вељковић Мирко
изградња породичне стамбене зграде спратности П+0, на к. п. број 1123 к.о. Каравуково Каравуково Тасић Бојан
изградња породичне стамбене зграде спратности п+0 и браварске радионице спратности П+0, на к. п. број 1761 к.о. Оџаци,са прикључцима на комуналну инфраструктуру Oџаци Марковић Миљешић Милијана
изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 1250 к.о. Српски Милетић, Српски Милетић Цветковић Светомир
изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 508 к.о. Каравуково, Каравуково Мишић Зоран
изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 2998 к.о. Каравуково, Каравуково Ристић Звонко
надоградња поткровља стамбене зграде По+П+3 – вишепородично становање, к.п. број 408 к.о. Оџаци, ул. Лоле Рибара бр.40, Оџаци са прикључцима на комуналну инфраструктуру Oџаци Важић Мирко
изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зградена к. п. број 645 к.о. Српски Милетић Српски Милетић Стојковић Раде
изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде (oбјекат број 4 и 5) на к. п. број 1452 к.о. Оџаци Oџаци Тадић Добрило
изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 1230 к.о. Оџаци Oџаци Божиловић Слободан
изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 955 к.о. Бачки Грачац, Бачки Грачац Узелац Саша
изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 118 к.о. Српски Милетић, ул. Његошева бр. 4, Српски Милетић Српски Милетић Јовановић Томислав
доградња дела „Б“ објекта предшколске установе „Полетарац“, спратност П+1 и изградњу помоћног објекта спратности П+0, катастарска парцела број 965 К.О. Оџаци Oџаци општина Оџаци
изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 1587 к.о. Оџаци, Oџаци Димитријевић Југослав
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 2172/2к.о. Оџаци Oџаци Спасић Драган
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 2172/1 к.о. Оџаци Oџаци Кубик Карло
изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 20/2 к.о. Каравуково, Каравуково
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 182/2 к.о. Српски Милетић Српски Милетић
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 1462 к.о. Каравуково Каравуково
изградњa прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к. п. број 527 к.о. Оџаци Oџаци
изградња породичне стамбене зграде П+0 и помоћне зграде П+0 на к.п. број 1964 к.о. Оџаци Oџаци Лукач Владимир
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. број 198/1 К.О. Оџаци Oџаци Анђеловић Станислав
изградња пословног објекта-подно складиште за пољопривредне производе, к.п. 1761 к.о. Оџаци Oџаци Марковић Миљешић Милијана
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 2161 К.О. БАЧКИ БРЕСТОВАЦ Бачки Брестовац Навала Илија
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. број 1549/1 К.О. Оџаци Oџаци Римокатоличка црквена општина Оџаци
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 474 К.О. БОГОЈЕВО Богојево Каман Тихамер
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. број 2177 К.О. Оџаци Oџаци Станковић Иван
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 1269 К.О. Каравуково Каравуково Антанасковић Дејан
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА СА МРС и ДВОРИШНОГ РАЗВОДА УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА К.П. БРОЈ 2688 и 4497 К.О. Ратково Ратково ОЗЗ АГРОНОМ Деспотово-Пивнице
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 70 К.О. Дероње Дероње Врбашки Стеван
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 698 К.О. Богојево Богојево Кузмановић Славојка
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. број 2426 К.О. Оџаци Oџаци Белић Љубомир
изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к.п. број 1304/9 к.о. Оџаци Oџаци Стојковић Милоја
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. број1308/2 К.О. Оџаци Oџаци Катанић Душан
доградња заливног система АГРОЛИКА К.О. Бачки Грачац Бачки Грачац ЗЗ Агролика Бачки Грачац
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 2161 К.О. БАЧКИ БРЕСТОВАЦ Бачки Брестовац Навала Илија
изградња прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације породичне стамбене зграде на к.п. број 645 К.О. Српски Милетић, ул. Бељаничка бр. 41, Српски Милетић, Српски Милетић Стојковић Раде
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 1452 К.О. OЏАЦИ Oџаци Тадић Добрило
РЕКОНСТРУКЦИЈА (деоба на три посебна дела) СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+1, К. П. БРОЈ 890 К.О. БАЧКИ БРЕСТОВАЦ Бачки Брестовац Вуњак Душан
реконструкција и промена намене помоћног објекта спратности П+0 у производни објекат –производња полиетиленске филц тканине, к.п. број 859/1 к.о. Оџаци Oџаци AD OBNOVA PROMET-MALEŠEV Odžaci
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 1491/4 К.О. БАЧКИ ГРАЧАЦ Бачки Грачац Бајат Жарко
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ стамбеног објекта на к. п. број 454/10 К.О. ОЏАЦИ, Oџаци Миленковић Иван
ИЗГРАДЊA ТРИ ОБЈЕКТА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА НА К.П. БРОЈ 405/13 К.О. ОЏАЦИ СА ПРИКЉУЧЦИМА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ Oџаци доо Стојановић Оџаци
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ СА KMРС И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ стамбеног објекта на к. п. број 1602/1 К.О. ОЏАЦИ Oџаци
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 2215/1к.о. Бачки Брестовац Бачки Брестовац прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 2215/1 к.о.Бачки Брестовац
изградња општинског пута Српски Милетић Бачки Брестовац Српски Милетић општина Оџаци
прикључни гасовод и МРС за природни гас објекта о.ш. " Бранко Радичеви" Оџаци к.п. 598 к.о. Оџаци Oџаци општина Оџаци
изградња рибњака на к.п. 2551 к.о. Дероње Дероње LUCAR HOLSTEIN FARMS
доградња и реконструкција стамбеног објекта П+0 на к.п. 756 к.о. Каравуково Каравуково Стаменковић Радован
изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. 670 к.о. Оџаци Oџаци Станојевић Драган
изградња стамбеног објекта П+Пк на к.п. 636 к.о. Дероње Дероње Милић Ђорђе
реконструкција (деоба на четири посебна дела) и промена намене дела пословног објекта на к.п. 1415/1 к.о. Оџаци Oџаци Радаковић Светислав
изградња пословног објекта П+Пк на к.п. 1413/2 к.о. Оџаци Oџаци Частван Павел
доградња и реконструкција стамбеног објекта Су+П+1+П на к.п. 1308/3 к.о. Оџаци Oџаци Никић Даниел
доградња и реконструкција стамбеног објекта Су+П+1+Пк на к.п. 1308/3 к.о. Оџаци Oџаци Никић Даниел
изградња пословног објекта П+Пк на к.п. 1413/2 к.о. Оџаци Oџаци Частван Павел
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 732 к.о. Оџаци Oџаци Митић Добривоје
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 584 к.о. Српски Милетић Српски Милетић Вујовић Јовица
изградња саобраћајнице са пешачком стазом к.п. 616, 2374 и 2370 к.о. Оџаци Oџаци општина Оџаци
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 627 к.о. Српски Милетић Српски Милетић Крстић Маријан
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 369/1 к.о. Бачки Грачац Бачки Грачац Мандић Радмила
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п.1078 к.о. Бачки Брестовац Бачки Брестовац Лончар Марица
реконструкција (деоба на два посебна дела) и пренамена к.п. 405/5 к.о. Оџаци Oџаци MAX POWER SPI doo Odžaci
реконструкција пословног објекта к.п. 405/5 к.о. Оџаци Oџаци MAX POWER SPI doo Odžaci
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 2165/7 к.о. Оџаци Oџаци Станковић Иван
изградња виноградарске кућице к.п. 5562 к.о. Оџаци Oџаци Цветковић Милан
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1586 к.о. Бачки Брестовац Бачки Брестовац Кордић Миро
изградња стамбеног објекта Су+П+0 на к.п. 362/5 к.о. Оџаци Oџаци Штегили Јосип
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1656 к.о. Оџаци Oџаци Станковић Ненад
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 827 к.о. Бачки Грачац Бачки Грачац Мунижаба Душан
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 14 49к.о. Оџаци Oџаци Златановић Саша
изградња стамбеног објекта к.п. 1335 к.о. Оџаци Oџаци Прица Горан
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1248 к.о. Лалић Лалић Турчан Јарослав
реконструкција (деоба на два посебна дела) стамбеног објекта к.п. 974 к.о. Оџаци Oџаци Томовић Пеурача Надежда
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1306/8 к.о. Оџаци Oџаци Симић Данијела
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 387/6 к.о. Оџаци Oџаци Секулић Душан
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 5972 к.о. Оџаци Oџаци Николић Божидар
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1968 к.о. Оџаци Oџаци Поповић Кристина
изградња складишта за воће и поврће к.п. 391 к.о. Лалић Лалић Валент Иван
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1515/3 к.о. Бачки Грачац Бачки Грачац Дејановић Злата
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1388 к.о. Ратково Ратково "Промел" доо Ратково
реконструкција (деоба на два посебна дела) стамбеног објекта к.п. 605/2 к.о. Ратково Ратково Илић Недељко
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 481/2 к.о. Српски Милетић Српски Милетић Дацић Александар
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1289/2 к.о. Оџаци Oџаци Шуњка Јово
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 20 к.о. Лалић Лалић Чрјепок Јанко
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 927 к.о. Оџаци Oџаци Јовић Горан
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 351/6 к.о. Оџаци Oџаци Станојковић Игор
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 2011 к.о. Оџаци Oџаци Јовановић Душан
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1640 к.о. Оџаци Oџаци Панић Радомир
изградња продужно-прикључног гасовода и МРС к.п. 3875 и 2406 к.о. Бачки Брестовац Бачки Брестовац ЈП "Србијагас" Нови Сад
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1670 к.о. Оџаци Oџаци
реконструкција, доградња и пренамена стамбеног објекта у објекат за технички преглед возила и вулканизерску радионицу к.п. 1145 к.о. Оџаци Oџаци Стојановић Владимир
реконструкција и пренамена дела стамбеног објекта (стан бр. 1) у продавницу воћа и поврћа к.п. 1462 к.о. Оџаци Oџаци Богдановић Саво
изградња угоститељског објекта за смештај По+П+1 к.п. 7789 к.о. Оџаци Oџаци Митић Саша
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 533 к.о. Каравуково Каравуково Златковић Драган
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 520 к.о. Лалић Лалић Церовић Зузана
изградња стамбеног објекта к.п. 928 к.о. Оџаци Oџаци Јовић Марко
изградња стамбеног објекта П+0 и помоћног објекта П+0 на к.п. 768 к.о. Дероње Дероње Коплић Милан
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 277 к.о. Дероње Дероње Данилов Сава
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 54 к.о. Оџаци Oџаци Стаменковић Иван
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1293/4 к.о. Оџаци Oџаци Божанић Миланка
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1300/2 к.о. Оџаци Oџаци Ковач Стеван
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 2453 к.о. Оџаци Oџаци Седлар Драган
доградња постојеће станице за снабдевање горивом са ТНГ и малопродајним местом ТНГ на к.п. број 1879 к.о. Оџаци Oџаци "Бачка" доо Оџаци
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 2454 к.о. Оџаци Oџаци Блануша Жељко
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 621/1 к.о. Бачки Грачац Бачки Грачац Миљковић Драган
прикључак на месну водоводну мрежу објекта на к.п. 2308/2 к.о. Ратково Ратково "Sorgum" doo Selenča
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1025 к.о. Бачки Грачац Бачки Грачац Поповић Зоран
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 472 к.о. Српски Милетић Српски Милетић Јовановић Петар
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1441 к.о. Оџаци Oџаци Вукадиновић Игор
изградња самоуслужне аутопраонице к.п. 93/1 и 93/2 к.о. Богојево Богојево Ристић Слађан
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1307/7 к.о. Оџаци Oџаци Зрнић Петар
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1400 к.о. Каравуково Каравуково Ристић Војислав
изградња, доградња, адаптација санација и реконструкција зграде основне школе "Бранко Радичевић" Оџаци к.п. 598 к.о. Оџаци Oџаци о.ш. "Бранко Радичевић" Оџаци
изградња пословног објекта к.п. 1224 к.о. Каравуково Каравуково Арсић Слађан
реконструкција, адаптација и промена намене стамбеног објекта у пансион к.п. 287 и 288 к.о. Богојево Богојево Вујовић Татјана
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 493/1 к.о. Српски Милетић Српски Милетић Лончар Радомир
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација пословног објекта на к.п. 932к.о. Богојево Богојево Ристић Слађан
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1179 к.о. Оџаци Oџаци Поповић Марко
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 359/3 к.о. Оџаци Oџаци Јовановић Горан
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1958 к.о. Ратково Ратково Видић Славко
изградња биогасне електране 999kW, реконструкција и доградњаекономских објеката к.п. 1801/4 и 1801/5 к.о. Српски Милетић Српски Милетић Agri energy Miletić doo
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 93/2 к.о. Богојево Богојево
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 708 к.о. Оџаци Oџаци Штегили Јосип
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 289 к.о. Оџаци Oџаци Кубет Жарко
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 861 к.о. Дероње Дероње Пушкаш Радован
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 404 к.о. Каравуково Каравуково Јовановић Радован
прикључак на дистрибутивну гасну мрежу и унутрашња гасна инсталација к.п. 95 к.о. Српски Милетић Српски Милетић Арсић Ивица
изградња нисконапонског кабловског вода к.п. 637/1, 2374, 572, 573, 571, 569, 567, 563/2 к.о. Оџаци Oџаци ЕПС Дистрибуција Београд, ЕД Сомбор
изградња капеле на гробљу к.п. 2302 к.о. Лалић Лалић
изградња стамбено пословног објекта П+2 на к.п. 2115 к.о. Оџаци Oџаци Кончаревић Гордана
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 5526 к.о. Оџаци Oџаци Драгичевић Љуба
изградња стамбеног објекта П+0 и економског објекта (стаја за свиње) на к.п. 1376, 1377 и 1378 к.о. Бачки Брестовац Бачки Брестовац Свилар Вајо
доградња спрата стамбеног објекта на к.п. 2062 к.о. Оџаци Oџаци Пешић Весна
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1818 к.о. Оџаци Oџаци Гмијовић Томислав
изградња специјализованог складишта за воће и поврће к.п. 5616 к.о. Оџаци Oџаци Николић Никола
реконструкција дела објекта техничке школе к.п. 1561 к.о. Оџаци Oџаци "Техничка школа" Оџаци
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 156 к.о. Лалић Лалић Турчан Јарослав
изградња јавне расвете на делу к.п. 1535 и 1547 к.о. Оџаци Oџаци општина Оџаци
изградња стамбеног објекта спратности П+Пк на к.п. 627 к.о. Српски Милетић Српски Милетић Крстић Маријан
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1298 к.о. Оџаци Oџаци
доградња стамбеног објекта П+0 на к.п. 1114 к.о. Оџаци Oџаци општина Оџаци
изградња салаша-стамбени објекат П+Пк и економски објекат к.п. 6026/8 к.о. Оџаци Oџаци "МАЈС" доо Оџаци
изградња јавне расвете на делу к.п. 6069/42 к.о. Оџаци Oџаци
изградња угоститељског објекта По+П+1 к.п. 7789 к.о. Оџаци Oџаци Митић Саша
изградња пословног објекта П+0 и колске ваге носивости 60t кп. 1904 к.о. Оџаци Oџаци "Meteor-commerce" доо Сомбор
изградња стамбено пословне зграде к.п. 2142 и 2143 к.о. Ратково Ратково "Промел" доо Ратково
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 761к.о. Оџаци Oџаци Јеличић Десанка
изградња атмосферске канализације у радној зони к.п. 6036/14 и 6069/42 к.о. Оџаци Oџаци
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 303 к.о. Оџаци Oџаци Познановић Војислав
доградња 4 силосне ћелије са пратећим објектима к.п. 2093/2 к.о. Лалић Лалић зз "Пољокооп" Лалић
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 787 к.о. Оџаци Oџаци Стаменковић Ненад
изградња самоуслужне аутопраонице к.п. 93/1 и 93/2 к.о. Богојево Богојево Ристић Слађан
изградња хангара за пољопривредне машине к.п. 172 и 173 к.о. Бачки Брестовац Бачки Брестовац
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1247 к.о. Српски Милетић Српски Милетић Михајловић Вељко
доградња 4 силосне ћелије капацитета 1306m³ са пратећим објектима Лалић зз"Пољокооп" Лалић
доградња постојеће станице за снабдевање горивом са ТНГ и малопродајним местом ТНГ на к.п. број 1879 к.о. Оџаци Oџаци Бачка доо
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1602/1 к.о. Марковић Милан Oџаци Марковић Милан
изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. 6470 к.о. Оџаци Oџаци Дракулић Милена
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 2215/1 к.о. Бачки Брестовац Бачки Брестовац Тирагић душко
изградња специјализованог складишта за воће и поврће к.п. 584к.о. Ратково Ратково доо "Леније"
реконструкција стамбеног објекта к.п. 665 к.о. Оџаци Oџаци Младеновић Софија, Младеновић Наташа, Младеновић Мирјана
изградња стамбеног објекта к.п. 6824/1 к.о. Оџаци Oџаци Совиљ Нена
изградња стамбеног објекта к.п. 1677к.о. Оџаци Oџаци Величковић Алекса
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1014 к.о. Бачки Грачац Бачки Грачац Покрајац Милан
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1432 к.о. Оџаци Oџаци
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 465 к.о. Бачки Грачац Бачки Грачац Тојагић Никола
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 432 к.о. Бачки Грачац Бачки Грачац Стојсављевић Зоран
изградња стаје за говеда к.п. 2537 и 2538 к.о. Бачки Грачац Бачки Грачац
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1035к.о. Бачки Грачац Бачки Грачац Зорић Марија
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 1743к.о. Каравуково Каравуково Стојеви Горан
изградња специјализованог складишта за воће и поврће к.п. 406к.о. Лалић Лалић Шимек Вилијам
изградња стамбеног објекта спратности П+0 на к.п. број 532 к.о. Ратково Ратково Јовановић Зоран
изградња општинског пута к.о. Српски Милетић и к.о. Бачки Брестовац Српски Милетић општина Оџаци
изградња стаје за говеда к.п. 2537 и 2538 к.о. Бачки Грачац Бачки Грачац Гутеша Никола
изградња хале за производњу везива к.п. 405/4 к.о. Оџаци Oџаци
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 927 к.о. Каравуково Каравуково
изградња стамбеног објекта спратности П+0 к.п. 6826 к.о. Оџаци Oџаци
реконструкција стамбено пословне зграде к.п. 1075 к.о. Оџаци Oџаци
изградња мерних места на водоводној мрежи Оџаци Oџаци
прикључак на дистрибутивну мрежу и унутрашња инсталација к.п. 597 к.о. Бачки Грачац Бачки Грачац Обрадовић Ненад
изградња специјализованог складишта за воће и поврће к.п. 5616 к.о. Оџаци Oџаци Николић Никола
доградња специјализованог складишта к.п. 3493 к.о. дероње Дероње
изградња прикључка и унутрашње гасне инсталације к.п. 515 к.о. Б. Грачац Бачки Грачац
изградња објекта за производњу електричне енергије-пољопривредна биогасна станица Богојево Богојево
изградња објекта за производњу електричне енергије-пољопривредна биогасна станица Богојево
реконструкција, адаптација и промена намене породичне стамбене зграде По+П+Пк у пословни објекат –пансион спратности По+П+Пк Богојево Вујовић татјана
изградња економског објекта за тов свиња Дероње Врачевић Душан
изградња дела насељске водоводне мреже Богојево Богојево општина Оџаци
изградња стамбеног објекта -закључак о одбацивању захтева Oџаци Вучић Сања и Мирослав
изградња канализационе црпне станице Oџаци општина Оџаци
изградња објекта за смештај пољопривредних производа Српски Милетић Милић Никола
изградња објекта за гајење домаћих животиња Дероње Купусинац Марко
изградња дела насељске водоводне мреже Бачки Брестовац општина Оџаци
изградња дела насељске водоводне мреже Kаравуково Каравуково општина Оџаци
прикључак на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашња гасна инсталација на к.п. 228 к.о. Оџаци Oџаци Невенка Чекић
изградња прикључка на фекалну канализацију Oџаци Ђулаи Ивана
иградња стаје за тов јунади Бачки Брестовац изградња стаје за тов јунади
доградња спрата пор. стамб. зграде Oџаци доградња спрата породичне стамбене зграде
изградања прикључка на гасну дистрибутивну мрежу Oџаци изградања прикључка на гасну дистрибутивну мрежу
изградња дела насељске водоводне мреже Богојево изградња дела насељске водоводне мреже
изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Дероње изградња објекта за смештај пољопривредних производа П 0
изградња прикључног кабловског вода 0,4kv за стамбени објекат Каравуково
изградња објекта за узгој свиња П+0 Лалић изградња објекта за узгој свиња П 0
изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Дероње изградња објекта за смештај пољопривредних производа П 0
изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Дероње изградња објекта за смештај пољопривредних производа П 0
изградња рибњака Дероње изградња рибњака
доградња, реконструкција и адаптација стамбеног објекта у стамбено пословни Oџаци доградња, реконструкција и адаптација
изградња објекта за смештај пољопривредне механизације П+0 Oџаци изградња објекта за смештај пољопривредне механизације П 0
изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Ратково
изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Ратково Стеван Бељански
Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу Ратково изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу
изградња стамбеног објекта Бачки Брестовац Тривуновић Владимир
ДОГРАДЊA МАГАЦИНСКОГ ДЕЛА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К. П. БРОЈ 6069/59 К.О. ОЏАЦИ Oџаци doo „Greiner Packaging“ Оџаци
ОДБАЦУЈЕ СЕ - Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. 764 Лалић Јелача Драган
ОДБАЦУЈЕ СЕ - Изградња објекта пољопривредног домаћинства П+0 на к.п. 4068 Бачки Брестовац Тртица Владимир
ОДБАЦУЈЕ СЕ - Проширење рибњака на к.п. 2819 Дероње "Кодекс - Стојачић" доо
ИЗГРАДЊА ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА – САЛАША П+0 на к.п. 4068 Бачки Брестовац Тртица Владимир
ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+0 на к.п. 2114 Oџаци Аралица Лидија
ИЗГРАДЊА РИБЊАКА на к.п. 2819 Дероње "Кодекс - Стојачић" доо
РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+1 на к.п. 2112 Oџаци Николић Горан
ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ на к.п. 717/2 и 2370 Oџаци Општинска управа општине Оџаци
ИЗГРАДЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА на к.п. 764 Лалић Јелача Драган
ИЗГРАДЊА ПАРОХИЈСКОГ ДОМА И ДОГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА П+0 на к.п. 604 Дероње Српска православна општина Дероње
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+0 на к.п. 195 Каравуково Преузми
ИЗГРАДЊА 20kV КАБЛОВСКОГ ВОДА И СН НАДЗЕМНОГ ВОДА ЗА СТС „ЦРПНА СТАНИЦА – РУСКИ КРСТУР на к.п. 3324, 3346 и 3321 Лалић ЕПС Дистрибуција доо Београд, ЕД Сомбор
ИЗГРАДЊА НН ПРИКЉУЧНИ КАБЛОВСКИ ВОД 0,4 kV ЗА ОБЈЕКАТ РИБЊАКА на к.п. 2602, 3392, 3391 и 2817/2 Дероње Стојачић Милош

Грађевинске дозволе

Грађевинске дозволе Место Инвеститор - преузимање
решење о одбацивању Oџаци решење о одбацивању
изградња породичне стамбене зграде Каравуково изградња породичне стамбене зграде
изградња породичне стамбене зграде Бачки Брестовац изградња породичне стамбене зграде
изградња стамбене зграде са четири стана Oџаци изградња стамбене зграде са четири стана
изградња објекта за смештај пољопривредних машина Oџаци Владимир Стојановић
изградња пословног објекта П+0 Богојево доо "Дуцко"
реконструкција објекта културе и доградња објекта број 4 Oџаци Општина Оџаци
изградња пословног објекта П+1 Oџаци изградња пословног објекта П 1
изградња породичне стамбене зграде Каравуково изградња породичне стамбене зграде
доградња зграде техничког прегледа Oџаци "Мацко" доо
изградња породичне стамбене зграде Ратково изградња породичне стамбене зграде
изградња објекта за смештај пољопривредних производа Каравуково ЗЗ "Агродунав"
изградња породичне стамбене зграде Дероње изградња породичне стамбене зграде
изградња породичне стамбене зграде Каравуково изградња породичне стамбене зграде
изградња породичне стамбене зграде Ратково изградња породичне стамбене зграде
изградња породичне стамбене зграде Oџаци породична стамбена зграда
изградња породичне стамбене зграде Oџаци породична стамбена зграда
изградња породичне стамбене зграде Oџаци изградња породичне стамбене зграде
грађевинска дозвола за изградњу складишта за смештај пољопривредних производа Дероње грађевинска дозвола за изградњу складишта за смештај пољопривредних производа
изградња аутомеханичарске радионице Бачки Брестовац Лончар Оливера
грађевинска дозвола за реконструкцију пута, изградњу и реконструкцију пешачких стаза и паркинга и изградњу атмосферске канализације на делу улице Жарка Зрењанина у Оџацима на катастарским парцелама број 964, 968/7, 969/4 и делу 2378 к.о. Оџаци Oџаци Општина Оџаци
изградња специјализованог складишта за воће и поврће Oџаци изградња специјализованог складишта за воће и поврће
изградња паркинг простора Oџаци Општина Оџаци
решење о одбацивању Oџаци решење о одбацивању
изградња стамбене зграде Пo+П+3 – вишепородично становање (зграда2) - II фаза Oџаци доо "Стојановић"
решење о одбацивању Oџаци доо "Стојановић"
решење о одбацивању Oџаци решење о одбацивању
грађевинска дозвола за изградњу стаје за стоку Дероње Компалић Стеван
грађевинска дозвола за изградњу зграде дрвне индустрије П+0 и реконструкцију унутрашњих инсталација без повећања капацитета Српски Милетић "Амбалажерка" доо
грађевинска дозвола за изградњу стаје за овце- I фаза и тренч силоса- II фаза П+0 Бачки Брестовац Agro vector doo
изградња породичне стамбене зграде Каравуково изградња породичне стамбене зграде
изградња породичне стамбене зграде Ратково изградња породичне стамбене зграде
изградња објекта за прераду воћа и поврћа Каравуково Китановић Драган
доградња стамбеног објекта Дероње Ђуришић Миљојка
грађевинска дозвола за изградњу капеле на гробљу Oџаци Општина Оџаци
изградња објекта за складиштење и паковање воћа и поврћа Каравуково ЗЗ "Агродунав"
изградња породичне стамбене зграде Oџаци изградња породичне стамбене зграде
доградња стамбеног објекта и изградња стамбеног објекта Oџаци Бајић Бранко
изградња породичне стамбене зграде Oџаци изградња породичне стамбене зграде
изградња породичне стамбене зграде Oџаци Ђаковић Драгана
грађевинска дозвола за доградњу заливног система Бачки Грачац грађевинска дозвола за доградњу заливног система
грађевинска дозвола за реконструкцију, доградњу и пренамену постојећег стамбеног објекта спратности П+0 у стамбено-пословни објекат спратности П+1 на катастарској парцели број 1472 к.о. Оџаци Oџаци
грађевинска дозвола за изградњу зграде аутобуске станице П+0 са надстрешницом, перонима, паркинг местима и прикључака на комуналну инфраструктуру Oџаци Општина Оџаци
грађевинска дозвола за изградњу специјализованог складишта за воће и поврће П+0 Ратково грађевинска дозвола за изградњу специјализованог складишта за воће и поврће П 0
грађевинска дозвола за изградњу специјализованог складишта за воће и поврће П+0 Ратково грађевинска дозвола за изградњу специјализованог складишта за воће и поврће П 0
решење о одбацивању - захтев за грађевинску дозволу за реконструкцију, доградњу и пренамену постојећег стамбеног објекта спратности П+0 у стамбено-пословни објекат спратности П+1 Oџаци Поповић Немања и Габриела
изградња породичне стамбена зграда Oџаци изградња породичне стамбене зграде
доградња постојеће станице за снабдевање горивом са течним нафтним гасом (ТНГ) и малопродајним местом ТНГ-а Oџаци
грађевинска дозвола за изградњу шест силосних ћелија капацитета по 1500 t са пратећим објектима Ратково грађевинска дозвола за изградњу шест силосних ћелија капацитета по 1500 t са пратећим објектима
изградња стамбеног објекта Oџаци изградња стамбеног објекта
грађевинска дозвола за изградњу две стамбене зграде П+0 Бачки Брестовац Општина Оџаци
грађевинска дозвола за изградњу две стамбене зграде П+0 Бачки Брестовац Општина Оџаци
грађевинска дозвола за изградњу две стамбене зграде П+0 Бачки Брестовац Општина Оџаци
грађевинска дозвола за изградњу две стамбене зграде П+0 Бачки Грачац Општина Оџаци
грађевинска дозвола за изградњу две стамбене зграде П+0 Бачки Грачац Општина Оџаци
грађевинска дозвола за изградњу две стамбене зграде П+0 Бачки Грачац Општина Оџаци
грађевинска дозвола за изградњу две стамбене зграде П+0 Каравуково Општина Оџаци
грађевинска дозвола за изградњу две стамбене зграде П+0 Каравуково Општина Оџаци
грађевинска дозвола за доградњу пословног објекта (зграда број 4) Oџаци грађевинска дозвола за доградњу пословног објекта (зграда број 4)
грађевинска дозвола за изградњу стамбеног објекта П+0 и прикључака на комуналну инфраструктуру Oџаци Ћеран Бранко
грађевинска дозвола за изградњу пословно стамбеног објекта П+0 и прикључка на комуналну инфраструктуру Oџаци Карачоњи Данијел
доградња дела „Б“ објекта предшколске установе „Полетарац“, Oџаци Општина Оџаци
изградња, реконструкција и доградња биогасне електране капацитета 999 kw Српски Милетић ПП "Милетић"
изградња, доградња, адаптација, санација и реконструкција зграде ОШ "Бранко Радичевић" Oџаци Аутономна Покрајина Војводине
изградња стамбене зграде Пo+П+3 – вишепородично становање (зграда1) - I фаза Oџаци доо "Стојановић"
решење о одбацивању Oџаци Аутономна Покрајина Војводина
надоградњa поткровља стамбене зграде Пo+П+3 – вишепородично становање Oџаци Важић Мирко
изградња стамбеног објекта и браварске радионице Oџаци изградња стамбеног објекта и браварске радионице
изградња стамбеног објекта Каравуково изградња стамбеног објекта
изградња стамбеног објекта Oџаци Ћук Милан и Ивана
изградња специјализованог складишта Лалић Вилијам Шимек
закључак о одбацивању Oџаци Дракулић Милена
изградња специјализованог складишта Ратково Леније доо
изградња објекта породичног становања Oџаци Прица Горан
доградња специјализованог складишта Дероње Милоје Давидов
доградња и реконструкција стамбеног објекта Oџаци доградња и реконструкција стамбеног објекта
објекат за производњу електричне енергије Богојево БО Биоплин Суботица
објекат за производњу електричне енергије Богојево БПСТ БО Суботица
изградња стамбеног објекта Дероње изградња стамбеног објекта
изградња саобраћајнице са пешачком стазом у улици Васе Пелагића Oџаци Општина Оџаци
изградња стамбеног објекта Oџаци изградња стамбеног објекта
доградња стамбеног објекта и реконструкција кровне конструкције Каравуково Радован Стаменковић
измена решења о грађевинској дозволи Oџаци Стојановић Владимир
изградња стамбеног објекта Oџаци изградња стамбеног објекта
реконструкција, доградња и пренамена стамбеног у пословни простор Oџаци Стојановић Владимир
изградња биогасне електране капацитета 999 kw и објекти за складиштење течног и чврстог стајњака-I фаза Српски Милетић Agri Energy Miletic
изградњa трговинско-стамбеног објекта П+2 и прикључка на нисконапонску електродистрибутивну мрежу Oџаци Кончаревић Гордана
изградња јавне расвете саобраћајнице у дужини од 2562 m у радној зони Oџаци изградњу јавне расвете саобраћајнице у дужини од 2562 m у радној зони
изградња складишта за смештај воћа и поврћа Лалић Иван Валент
изградња стамбеног објекта Oџаци изградња стамбеног објекта
изградња стамбеног и помоћног објекта Дероње изградња стамбеног и помоћног објекта
измена решења о грађевинској дозволи Oџаци Митић Саша
измена грађевинске дозволе Богојево Ристић Слађан
изградња стамбено-пословног објекта Ратково
изгрдња стамбеног објекта Српски Милетић изградња стамбеног објекта
изградња атмосферске канализације Oџаци Општина Оџаци
доградњa спрата стамбеног објекта Oџаци Пешић Весна
изградња стамбеног објекта Српски Милетић Крстић Маријан
доградња стамбеног објекта П+0 Oџаци Општина Оџаци
изградња ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-канцеларије П+0 и САМОУСЛУЖНЕ АУТОПРАОНИЦЕ П+0 Богојево Ристић Слађан
изградњa ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-канцеларије П+0 и САМОУСЛУЖНЕ АУТОПРАОНИЦЕ П+0 Богојево Ристић Слађан
доградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Бачки Брестовац Горан пром
доградња четири силосне ћелије капацитета 1306m3 са пратећим објектима Лалић доградњу четири силосне ћелије капацитета 1306m3 са пратећим објектима
измена решења о грађевинској дозволи Бачки Грачац Колунџић Бранка
измена решења о грађевинској дозволи Дероње изградња рибњака
Измена грађевинске дозволе Дероње Измена грађевинске дозволе Кодекс
изградња објекта породичног становања Каравуково изградња објекта породичног становања
реконструкција, адаптација и промена намене Богојево вујовић татјана
изградња стамбене зграде Oџаци
доградња магацинског дела објекта Oџаци greiner packaging
Изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 и надстрешнице за смештај пољопривредних производа П+0 Дероње Зоран Димић
Изградња водоводне мреже Бачки Брестовац Општина Оџаци
Изградња водоводне мреже Каравуково Општина Оџаци
Изградња водоводне мреже Богојево Општина Оџаци
Изградња зграде за чување пољопривредних производа П+0 Српски Милетић Милић Никола
Изградња рибњака Дероње Изградња рибњака
Изградња ПОСЛОВОГ ОБЈЕКТА-НАТКРИВЕНО СКЛАДИШТЕ СИРОВИНА на отвореном П+0 Oџаци Поинт
Изградња црпне станице фекалне канализације са потисним цевоводом Oџаци Изградња црпне станице фекалне канализације са потисним цевоводом
изградњa хале за смештај пољопривредне механизације Oџаци "ЗДС" доо Оџаци
Изградња пољопривредног домаћинства на к.п. 4068 Бачки Брестовац Тртица Владимир
Изградња стамбеног објекта на к.п. 1856 Бачки Брестовац Тривуновић Владимир
Изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 и надстрешнице за смештај пољопривредних производа П+0 на к.п. 3494 Дероње Димић Зоран
Изградња Објекта за смештај пољопривредних производа на к.п. 533 Дероње Марић Дејан
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице и стамбеног објекта са две функционалне јединице на к.п.705 Богојево Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице на к.п. 239 Богојево Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице на к.п. 385 Богојево Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице на к.п. 779/1 и 779/2 Богојево Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 2440 Бачки Брестовац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 2439 Бачки Брестовац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 1709 Бачки Грачац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 1708 Бачки Грачац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 1707 Бачки Грачац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 1706 Бачки Грачац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 805/7 Каравуково Општина Оџаци
Изградња ДВЕ СИЛО ЋЕЛИЈЕ, III фаза, приближне запремине по 500 м3 на к. п. 1344 Дероње Тепић Милијана
Изградња објекта за смештај пољопривредних производа на к. п. 1344 Дероње Тепић Горан
Реконструкција и надградњу пословног објекта П+1 на к.п. 2112 Oџаци Николић Горан
Изградња објекта за смештај пољопривредних производа на к.п. 582 и 583 Ратково Бељански Стеван
Изградња два стамбена објекта на к.п. 1555/49 Каравуково Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - Изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице на к.п. 385 Богојево Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - Изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице на к.п. 239 Богојево Општина Оџаци
Изградња лагуне за депоновање осоке на к.п. 1801/3 Изградња ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - РАСВЕТА на делу дуж постојеће бетонске стазе на к.п. 7659, 6036/2, 6036/3 и 6036/14 Српски Милетић ПП „Милетић“
Изградња ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - РАСВЕТА на делу дуж постојеће бетонске стазе на к.п. 7659, 6036/2, 6036/3 и 6036/14 Oџаци Општина Оџаци
Изградња, опремање и повезивање бунара Б-9/02 са постојећим водоводом на изворишту на к.п. 7013 Oџаци Општина Оџаци
Изградња атмосферске канализације на к.п. 6049/42 Oџаци Општина Оџаци
Изградња рибњака са пратећом инфраструктуром на к.п. 2544 Дероње доо "Лучар"

Употребне дозволе

Употребне дозволе Место Инвеститор - преузимање
дозвола за употребу унутрашње гасне инсталације Oџаци дозвола за употребу унутрашње гасне инсталације
дозвола за употребу унутрашње гасне инсталације Oџаци дозвола за употребу унутрашње гасне инсталације
дозвола за употребу унутрашње гасне инсталације Српски Милетић дозвола за употребу унутрашње гасне инсталације
дозвола за употребу унутрашње гасне инсталације Oџаци дозвола за употребу унутрашње гасне инсталације
дозвола за употребу унутрашње гасне инсталације Ратково дозвола за употребу унутрашње гасне инсталације
дозвола за употребу унутрашње гасне инсталације Дероње дозвола за употребу унутрашње гасне инсталације
дозвола за употребу унутрашње гасне инсталације Oџаци дозвола за употребу унутрашње гасне инсталације
дозвола за употребу унутрашње гасне инсталације Ратково