Обједињена процедура

Локацијски услови

Локацијски услови Место Инвеститор - преузимање
изградња објекта за производњу електричне енергије-пољопривредна биогасна станица Богојево Богојево
изградња објекта за производњу електричне енергије-пољопривредна биогасна станица Богојево
реконструкција, адаптација и промена намене породичне стамбене зграде По+П+Пк у пословни објекат –пансион спратности По+П+Пк Богојево Вујовић татјана
изградња економског објекта за тов свиња Дероње Врачевић Душан
изградња дела насељске водоводне мреже Богојево Богојево општина Оџаци
изградња стамбеног објекта -закључак о одбацивању захтева Oџаци Вучић Сања и Мирослав
изградња канализационе црпне станице Oџаци општина Оџаци
изградња објекта за смештај пољопривредних производа Српски Милетић Милић Никола
изградња објекта за гајење домаћих животиња Дероње Купусинац Марко
изградња дела насељске водоводне мреже Бачки Брестовац општина Оџаци
изградња дела насељске водоводне мреже Kаравуково Каравуково општина Оџаци
прикључак на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС и унутрашња гасна инсталација на к.п. 228 к.о. Оџаци Oџаци Невенка Чекић
изградња прикључка на фекалну канализацију Oџаци Ђулаи Ивана
иградња стаје за тов јунади Бачки Брестовац изградња стаје за тов јунади
доградња спрата пор. стамб. зграде Oџаци доградња спрата породичне стамбене зграде
изградања прикључка на гасну дистрибутивну мрежу Oџаци изградања прикључка на гасну дистрибутивну мрежу
изградња дела насељске водоводне мреже Богојево изградња дела насељске водоводне мреже
изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Дероње изградња објекта за смештај пољопривредних производа П 0
изградња прикључног кабловског вода 0,4kv за стамбени објекат Каравуково
изградња објекта за узгој свиња П+0 Лалић изградња објекта за узгој свиња П 0
изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Дероње изградња објекта за смештај пољопривредних производа П 0
изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Дероње изградња објекта за смештај пољопривредних производа П 0
изградња рибњака Дероње изградња рибњака
доградња, реконструкција и адаптација стамбеног објекта у стамбено пословни Oџаци доградња, реконструкција и адаптација
изградња објекта за смештај пољопривредне механизације П+0 Oџаци изградња објекта за смештај пољопривредне механизације П 0
изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Ратково
изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Ратково Стеван Бељански
Изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу Ратково изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу
изградња стамбеног објекта Бачки Брестовац Тривуновић Владимир
ДОГРАДЊA МАГАЦИНСКОГ ДЕЛА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К. П. БРОЈ 6069/59 К.О. ОЏАЦИ Oџаци doo „Greiner Packaging“ Оџаци
ОДБАЦУЈЕ СЕ - Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. 764 Лалић Јелача Драган
ОДБАЦУЈЕ СЕ - Изградња објекта пољопривредног домаћинства П+0 на к.п. 4068 Бачки Брестовац Тртица Владимир
ОДБАЦУЈЕ СЕ - Проширење рибњака на к.п. 2819 Дероње "Кодекс - Стојачић" доо
ИЗГРАДЊА ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА – САЛАША П+0 на к.п. 4068 Бачки Брестовац Тртица Владимир
ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+0 на к.п. 2114 Oџаци Аралица Лидија
ИЗГРАДЊА РИБЊАКА на к.п. 2819 Дероње "Кодекс - Стојачић" доо
РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+1 на к.п. 2112 Oџаци Николић Горан
ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ на к.п. 717/2 и 2370 Oџаци Општинска управа општине Оџаци
ИЗГРАДЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА на к.п. 764 Лалић Јелача Драган
ИЗГРАДЊА ПАРОХИЈСКОГ ДОМА И ДОГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА П+0 на к.п. 604 Дероње Српска православна општина Дероње
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+0 на к.п. 195 Каравуково Преузми
ИЗГРАДЊА 20kV КАБЛОВСКОГ ВОДА И СН НАДЗЕМНОГ ВОДА ЗА СТС „ЦРПНА СТАНИЦА – РУСКИ КРСТУР на к.п. 3324, 3346 и 3321 Лалић ЕПС Дистрибуција доо Београд, ЕД Сомбор
ИЗГРАДЊА НН ПРИКЉУЧНИ КАБЛОВСКИ ВОД 0,4 kV ЗА ОБЈЕКАТ РИБЊАКА на к.п. 2602, 3392, 3391 и 2817/2 Дероње Стојачић Милош

Грађевинске дозволе

Грађевинске дозволе Место Инвеститор - преузимање
изградња стамбеног објекта Oџаци изградња стамбеног објекта
реконструкција, доградња и пренамена стамбеног у пословни простор Oџаци Стојановић Владимир
изградња биогасне електране капацитета 999 kw и објекти за складиштење течног и чврстог стајњака-I фаза Српски Милетић Agri Energy Miletic
изградњa трговинско-стамбеног објекта П+2 и прикључка на нисконапонску електродистрибутивну мрежу Oџаци Кончаревић Гордана
изградња јавне расвете саобраћајнице у дужини од 2562 m у радној зони Oџаци изградњу јавне расвете саобраћајнице у дужини од 2562 m у радној зони
изградња складишта за смештај воћа и поврћа Лалић Иван Валент
изградња стамбеног објекта Oџаци изградња стамбеног објекта
изградња стамбеног и помоћног објекта Дероње изградња стамбеног и помоћног објекта
измена решења о грађевинској дозволи Oџаци Митић Саша
измена грађевинске дозволе Богојево Ристић Слађан
изградња стамбено-пословног објекта Ратково
изгрдња стамбеног објекта Српски Милетић изградња стамбеног објекта
изградња атмосферске канализације Oџаци Општина Оџаци
доградњa спрата стамбеног објекта Oџаци Пешић Весна
изградња стамбеног објекта Српски Милетић Крстић Маријан
доградња стамбеног објекта П+0 Oџаци Општина Оџаци
изградња ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-канцеларије П+0 и САМОУСЛУЖНЕ АУТОПРАОНИЦЕ П+0 Богојево Ристић Слађан
изградњa ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-канцеларије П+0 и САМОУСЛУЖНЕ АУТОПРАОНИЦЕ П+0 Богојево Ристић Слађан
доградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 Бачки Брестовац Горан пром
доградња четири силосне ћелије капацитета 1306m3 са пратећим објектима Лалић доградњу четири силосне ћелије капацитета 1306m3 са пратећим објектима
измена решења о грађевинској дозволи Бачки Грачац Колунџић Бранка
измена решења о грађевинској дозволи Дероње изградња рибњака
Измена грађевинске дозволе Дероње Измена грађевинске дозволе Кодекс
изградња објекта породичног становања Каравуково изградња објекта породичног становања
реконструкција, адаптација и промена намене Богојево вујовић татјана
изградња стамбене зграде Oџаци
доградња магацинског дела објекта Oџаци greiner packaging
Изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 и надстрешнице за смештај пољопривредних производа П+0 Дероње Зоран Димић
Изградња водоводне мреже Бачки Брестовац Општина Оџаци
Изградња водоводне мреже Каравуково Општина Оџаци
Изградња водоводне мреже Богојево Општина Оџаци
Изградња зграде за чување пољопривредних производа П+0 Српски Милетић Милић Никола
Изградња рибњака Дероње Изградња рибњака
Изградња ПОСЛОВОГ ОБЈЕКТА-НАТКРИВЕНО СКЛАДИШТЕ СИРОВИНА на отвореном П+0 Oџаци Поинт
Изградња црпне станице фекалне канализације са потисним цевоводом Oџаци Изградња црпне станице фекалне канализације са потисним цевоводом
изградњa хале за смештај пољопривредне механизације Oџаци "ЗДС" доо Оџаци
Изградња пољопривредног домаћинства на к.п. 4068 Бачки Брестовац Тртица Владимир
Изградња стамбеног објекта на к.п. 1856 Бачки Брестовац Тривуновић Владимир
Изградња објекта за смештај пољопривредних производа П+0 и надстрешнице за смештај пољопривредних производа П+0 на к.п. 3494 Дероње Димић Зоран
Изградња Објекта за смештај пољопривредних производа на к.п. 533 Дероње Марић Дејан
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице и стамбеног објекта са две функционалне јединице на к.п.705 Богојево Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице на к.п. 239 Богојево Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице на к.п. 385 Богојево Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице на к.п. 779/1 и 779/2 Богојево Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 2440 Бачки Брестовац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 2439 Бачки Брестовац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 1709 Бачки Грачац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 1708 Бачки Грачац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 1707 Бачки Грачац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 1706 Бачки Грачац Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - изградња два стамбена објекта на к.п. 805/7 Каравуково Општина Оџаци
Изградња ДВЕ СИЛО ЋЕЛИЈЕ, III фаза, приближне запремине по 500 м3 на к. п. 1344 Дероње Тепић Милијана
Изградња објекта за смештај пољопривредних производа на к. п. 1344 Дероње Тепић Горан
Реконструкција и надградњу пословног објекта П+1 на к.п. 2112 Oџаци Николић Горан
Изградња објекта за смештај пољопривредних производа на к.п. 582 и 583 Ратково Бељански Стеван
Изградња два стамбена објекта на к.п. 1555/49 Каравуково Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - Изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице на к.п. 385 Богојево Општина Оџаци
Решење о измени решења о грађевинској дозволи - Изградња стамбеног објекта са три функционалне јединице на к.п. 239 Богојево Општина Оџаци
Изградња лагуне за депоновање осоке на к.п. 1801/3 Изградња ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - РАСВЕТА на делу дуж постојеће бетонске стазе на к.п. 7659, 6036/2, 6036/3 и 6036/14 Српски Милетић ПП „Милетић“
Изградња ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - РАСВЕТА на делу дуж постојеће бетонске стазе на к.п. 7659, 6036/2, 6036/3 и 6036/14 Oџаци Општина Оџаци
Изградња, опремање и повезивање бунара Б-9/02 са постојећим водоводом на изворишту на к.п. 7013 Oџаци Општина Оџаци
Изградња атмосферске канализације на к.п. 6049/42 Oџаци Општина Оџаци
Изградња рибњака са пратећом инфраструктуром на к.п. 2544 Дероње доо "Лучар"

Употребне дозволе

Употребне дозволе Место Инвеститор - преузимање
употреба дограђеног економског објекта Oџаци Видановић Слободан и Мирјана
складиште за смештај воћа и поврћа Лалић Валент Иван
дозола за употребу складишта за воће и поврће Oџаци Николић Никола
дозвола за употребу надограђеног спрата над постојећим стамбеним објектом, Каравуково Станковић Ненад
издавање дозвале за употребу самоуслужне аутопраонице Богојево Ристић Слађан
издавање дозвале за употребу насипа за потребе рибњака I фаза Дероње Kodex Stojačić
издавање дозвале за употребу рибњака Дероње Kodex Stoajačić
издавање дозвале за употребу рибњака Дероње Kodex Stojačić
дозвола за УПОТРЕБУ објекта породичног становања П+0 и помоћног објекта П+0, Бачки Грачац Матошин Јосип
дозвола за УПОТРЕБУ стамбеног објекта П+0, Каравуково Мишић Зоран
закључак о одбацивању Дероње Kodex
закључак о одбацивању Дероње Kodex Stojacic
закључак о одбацивању Дероње Kodex Stojacic
употребa дограђеног објекта за смештај пољопривредних производа Бачки Брестовац Горан пром
дозвола за УПОТРЕБУ објекта породичног становања П+0 и помоћног објекта - гараже П+0. Каравуково Јовановић Дамир
дозвола за УПОТРЕБУ породичне стамбене зграде Ратково Видовић Љубомир и Добранка
дозвола за УПОТРЕБУ објекта за узгој свиња Лалић Живанов Гордана
дозвола за употребу ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ-ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО П+1 Ратково Phiacademy
Дозвола за употребу породичне стамбене зграде Бачки Грачац Колунџић Бранка
пословно-стамбени објекат П+1 Oџаци Гајић Радислав
Петковић Радмила Српски Милетић Петковић Радмила
Закључак о одбацивању Бачки Грачац Колунџић Бранка
Употребна дозвола Каравуково Употребна дозвола
Закључак о одбацивању Богојево Општина Оџаци
Дозвола за употребу три стамбена објекта Лалић Општина Оџаци
Дозвола за употребу стамбеног објекта са три функционалне јединице Богојево
Дозвола за употребу два стамбена објекта Бачки Грачац Општина Оџаци
Дозвола за употребу два стамбена објекта Бачки Грачац Општина Оџаци
Дозвола за употребу два стамбена објекта Бачки Грачац Општина Оџаци
Дозвола за употребу два стамбена објекта Бачки Грачац Општина Оџаци
Дозвола за употребу стамбеног објекта са три функционалне јединице Богојево Општина Оџаци
Дозвола за употребу стамбеног објекта Oџаци Стефановић Зоран
Дозвола за употребу објекта породичног становања Бачки Брестовац Зјачић Бранко
Употреба породичне стамбене зграде Дероње Живков Тодор и Анка
димић зоран Дероње димић зоран
тривуновић владимир Бачки Брестовац тривуновић владимир
употребна дозвола Ратково белјански стеван
употребна дозвола Дероње тепић милијана
употребна дозвола Дероње дејан марић
употребна дозвола Лалић употребна дозвола
Употреба објекта за смештај пољопривредне механизације, спратности П+1 на к.п. 7067/5 Oџаци Мијић Божа
Дозвола за употребу породичне стамбене зграде спратности П+1 к.п. 345/1 Oџаци Радић Властимир
Употреба дограђеног спрата породичне стамбене зграде на к.п. 739 Дероње Пејчић Цветко и Пејчић Велија

Решења по члану 145.

Решења по члану 145. Место Инвеститор - преузимање
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Бачки Брестовац извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Дероње извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Бачки Грачац извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Лалић Турчан Јарослав
промена намене објекта Бачки Брестовац Горан пром
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Ратково извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи продужно-прикључног гасовода и МРС Бачки Брестовац извођење радова на изградњи продужно-прикључног гасовода и МРС
извођење радова на реконструкцији објекта породичног становања Oџаци извођење радова на реконструкцији објекта породичног становања
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Бачки Грачац извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Лалић извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Лалић извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Каравуково извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци Седлар Драган
реконструкција и пренамена стамбеног у пословни простор Oџаци Богдановић Сава
измена решења о одобрењу извођења радова Oџаци Видановић Слободан и Мирјана
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Српски Милетић извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на месну водоводну мрежу Ратково извођење радова на изградњи прикључка на месну водоводну мрежу
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Бачки Грачац извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
реконструкција објекта породичног становања Ратково реконструкција објекта породичног становања
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Српски Милетић извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Каравуково извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Бачки Грачац извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Српски Милетић извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи челично решеткастог стуба са вертикалним растављачем и 20Kv прикључног кабловског вода за СТС „Грачачки пут-Мајс“ 20/0,4 kV Oџаци Епс
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на инвестиционом одржавању пословног објекта Oџаци Нови ентеријери
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци Штегили Јосип
извођење радова на изградњи нисконапонског кабловског вода Oџаци Епс дистрибуција
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Лалић Турчан Јарослав
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци Недељковић Драгољуб
извођење радова на изградњи система видео надзора на раскрсници Oџаци Општина Оџаци
извођење радова на изградњи система видео надзора у предшколској установи „Полетарац“ Oџаци Општина Оџаци
извођење радова на изградњи система видео надзора Oџаци Општина Оџаци
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци Јеличић Душанка
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
извођење радова на изградњи челично решеткастог стуба, 20 kv кабловског вода за МБТС „Складиште воћа“ у Оџацима Oџаци ЕПС дистрибуција Сомбор
извођење радова на изградњи помоћног објекта и летњиковца П+0 Oџаци Српска православна црквена општина
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Oџаци
извођење радова на реконструкцији дела објекта 1, објекта 4 и спољног уређења школе Oџаци Техничка школа
промена намене из објекта за смештај пољопривредне механизације у објекат за смештај воћа и поврћа П+0 без извођења радова Лалић Валент Иван
извођења радова на реконструкцији дела објеката 1, објеката 4 и спољног уређења школе Oџаци
Епс дистрибуција Сомбор Oџаци
извођења радова на реконструкција прикључака на јавни пут Oџаци Општина Оџаци
извођење радова на изградњи помоћног објекта и летњиковца Oџаци Српска православна црквена општина
Извођење радова на изградњи складишта Бачки Брестовац ДМ НИВЕТА доо
Извођење радова на реконструкцији и пренамени стамбеног у пословни простор Oџаци Жељко Богуновић
решење о измени решења о одобрењу извођења радова на изградњи објекта за узгој свиња Лалић Живанов Гордана
извођење радова на санацији путева у насељеним местима општине Оџаци Oџаци извођење радова на санацији путева у насељеним местима општине Оџаци
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Српски Милетић извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
Извођење радова на инвестиционом одржавању Oџаци Извођење радова на инвестиционом одржавању
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталацијИ Ратково Маневски Славица
Извођење радова на изградњи МБТС 20/04 Kv „Складиште воћа“ и 0,4 Kv подземног вода Oџаци Миленковић Милан
Реконструкција стамбеног објекта Oџаци Стојнић Тајана
реконструкција постројења за пречишћавање пијаће воде Каравуково реконструкција постројења за пречишћавање пијаће воде
израдња економских објеката Богојево израдња економских објеката
Продановић Горан Oџаци изградња помоћног објекта
Видановић Слободан и Мирјана Oџаци доградња економског објекта
Бошковић аграр Богојево Бошковић аграр
реконструкција пословног објекта Oџаци реконструкција пословног објекта
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Каравуково извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације
прикључак на гасну дистрибутивну мрежу Oџаци машуловић андрија
економски објекат за смештај воћа и поврћа Каравуково настасовић небојша
извођење радова на изградњи стаје за тов јунади П+0 Бачки Брестовац Тривуновић Владимир
извођења радова на реконструкцији, адаптацији и промени намене породичне стамбене зграде спратности П0+П+Пк у пословни објекат-пансион спратности П0+П+Пк и реконструкцији и изградњи помоћног објекта гараже Богојево Татјана Вујовић
извођење радова на изградњи прикључка на фекалну канализацију стамбеног објекта Oџаци Ђулаи Ивана
извођење радова на изградњи рачунарске мреже и пратеће опреме у објектима јединице локалне самоуправе Oџаци Општина Оџаци
извођење радова на доградњи економског објекта-(стаја за тов јунади и простор за смештај хране за тов П+0), Oџаци Здравковић Славиша
извођење радова на изградњи 20kV кабловског вода и СН надземног вода за СТС „Црпна станица-Руски Крстур“ Лалић ЕПС
извођење радова на изградњи економског објекта (стаје за тов свиња П+0), са пратећим објектима (ђубриште и осочна јама) и пренамена дела стамбеног у помоћни објекат Дероње Душан Врачевић
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Бачки Грачац Жегарац Душанка
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Ратково Митровић Живко
извођење радова на изградњи прикључка на гасну дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашње гасне инсталације Ратково Драгољуб Остојић
Извођење радова – санција школског објекта (део објекта 1 и објекат 6) к.п. 1561 - Одбацује се Oџаци Техничка школа
Извођење радова – санција отворених спортских терена к.п. 596 - Одбацује се Бачки Грачац ОШ „Марко Орешковић“
Извођење радова на инвестиционом одржавању школске зграде к.п. 596 - Одбацује Бачки Грачац ОШ „Марко Орешковић“
Извођење радова на САНЦИЈИ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА (део објекта 1 и објекат 6) к.п. 1561 Oџаци Техничка школа
Изградња ЛАГУНЕ ЗА ДЕПОНОВАЊЕ ОСОКЕ к.п. 1801/3 - Одбија се Српски Милетић ПП „Милетић“ АД
Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта предшколске установе у Оџацима к.п. 965 Oџаци Општина Оџаци
Извођење радова на реконструкцији, адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању дворишта школе к.п. 1555 и 1549/2 Oџаци ОШ „Мирослав Антић“
Извођење радова на санацији фасаде старе општинске зграде у Оџацима на к.п. 2065 Oџаци Општина Оџаци
Извођење радова на изградњи СТС 20/0,4кV „СКЛАДИШТЕ Горан-пром“ у Бачком Брестовцу, на к.п. број 3875 Бачки Брестовац "Горан-Пром"
Извођење радова на енергетској санацији зграде основне школе (замена спољне столарије) Oџаци о.ш. "Бранко Радичевић"
Извођење радова на доградњи помоћног објекта на к.п. 97 Oџаци Радаковић Слободан
Извођење радова на изградњи помоћног објекта - гаража и остава спратности П+0 на к.п. 1455/1 и к.п. 1456/1 Ратково Рогачевић Зоран и Рогачевић Бранислава

Документација и обрасци

Документација и обрасци Место Инвеститор - преузимање
Накнаде за услуге централне евиденције обједињених процедура Oџаци Преузимање
Таксе - Републички геодетски завод Oџаци Преузимање
Таксе и накнаде за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем централне евиденције обједињене процедуре Oџаци Преузимање
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице Oџаци Преузимање
TOP