Одељење за финансије и јавне приходе

Руководилац: Владимир Зец
Контакт телефон: 025 466 094
Е-маил: rukovodilac.finansija@odzaci.rs

 

Одељење за финансије и јавне приходе обавља управне, стручне и административно-техничке послове у непосредном спровођењу закона и других прописа  који се односе на:

-припрему и реализацију буџета и завршног рачуна општине,

-послове који обухватају стручна упутства и утврђивање основних економских смерница за припрему буџета,

-анализу захтева за финансирање корисника буџетских средстава,

-предлог износа апропријација,

-предлагање и припрему нацрта одлуке о буџету, ребаланса буџета и привременом финансирању,

-прати извршење буџета у виду праћења  остваривања прихода и расхода из буџета,

-израду месечних и тромесечних планова издатака за кориснике буџета,утврђује предлог потрошње средстава текуће буџетске резерве и издвајања у сталну буџетску резерву,

-контролу извршења плана буџета и израду завршног рачуна буџета и сталне буџетске резерве, финансијско-материјалне и књиговодствене послове буџета и друге послове из области финансијско-материјалног пословања за потребе органа општине,

-припрему нацрта свих општих и појединачних аката из делокруга Одељења које доноси Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и начелник Општинске управе а за чије спровођење је одговорно Одељење,

-послове књиговодствене евиденције основних средстава, капиталних пројеката, општинске имовине, станова, књиговодство директних и индиректних корисника буџетских средстава, 

-послове ликвидатуре, обрачуна зарада, благајне, билансирања и прављења рачуново-дствених извештаја и израду завршног рачуна директних корисника буџетских средстава,

- послове трезора везане за финансијско пословање које обухвата пројекције и праћење прилива на консолидовани рачун трезора и захтева за плаћање расхода, управљање готовинским средствима консолидованог рачуна трезора на који се уплаћују сва примања и са којег се обављају сва плаћања из буџета,   

-контролу расхода која обухвата управљање поступцима одобравања преузимања обавеза, проверу пријема добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџетских средстава,  ,управљање финансијским информационим системом и израду завршног рачуна консолидованог рачуна трезора,

 -послове интерне контроле за све трансакције које се тичу буџетских примања и издатака,управљање средствима и дугом, као и све остале послове у складу са законом о буџетском систему,

- води порески поступак  утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода општине на основу података из јединственог регистра пореских обвезника који води пореска управа; врши утврђивање изворних прихода општине решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање), у складу са Законом,

-врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода, у складу са законом, врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом,

-води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку,

-покреће и води првостепене пореско-прекршајне поступке,

-обавља програмерске, аналитичке и организационе послове у циљу бољег коришћења, унапређења и развоја информационог система,

-примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе у складу са прописима.

-пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи,

-обезбеђује примену прописа о слободном приступу информацијама од јавног значаја,

-врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију и обавља друге послове у складу са законом.

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 
TOP