Заменик председника општине

Дејана Салај

Контакт телефон: 025 466 000

Е-маил: protokol@odzaci.rs

Заменик председника општине замењује председника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је изабран.

Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.

Ако се разрешење заменика председника општине или члана Општинског већа тражи на предлог 1/3 одборника, Председник општине је дужан да на првој наредној седници Скупштине општине, након разрешења, предложи кандидата за заменика председника општине односно члана Општинског већа.

Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника Општине, заменика председника Општине или члана Општинског већа.

TOP