Одржана 27. седница Скупштине општине Оџаци

Одржана 27. седница Скупштине општине Оџаци

Данас је у скупштинској сали  Спортског центра Оџаци, са почетком у 12,00 часова одржана 27. седница Скупштине општине Оџаци којом је председавала заменица председника Скупштине општине Оџаци, Александра Ћирић.

На седници су усвојена следећа акта:

 1. Одлука о покретању поступка реализације пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Оџаци,
 2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о Месним заједницам на територији општине Оџаци,
 3. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Оџаци непосредном погодбом катастарска парцела број 4627, к.о. Бачки Брестовац,
 4. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Оџаци непосредном погодбом катастарске парцеле 8, 9 и 15 к.о. Српски Милетић,
 5. Одлука о давању права коришћења на непокретности у јавној својини општине Оџаци,
 6. Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Оџаци за 2022. годину,
 7. Одлука о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Оџаци, катастарска парцела број 2330 к.о. Ратково,
 8. Одлука о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Оџаци, катастарска парцела број 626/1 к.о. Оџаци,
 9. Годишњи програм заштите, уређења и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Оџаци,
 10. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Бора Станковић“ Каравуково,
 11. Закључак о утврђивању 20% већег броја деце од броја уписаних у васпитну групу за Предшколску установу „Полетарац“ Оџаци, за радну 2022/2023. годину.
 12. Решење о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета Мених заједница на територији општине Оџаци,

 13. Решење о разрешењу и именовању члана Другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета Мених заједница на територији општине Оџаци.

TOP