Обавештење за пореске обвезнике - прва аконтација доспева 17.02.2021.

Обавештење за пореске обвезнике - прва аконтација доспева 17.02.2021.

Обавешатавају се порески обвезници, правна лица, физичка лица и предузетници да прва аконтација за плаћање локалних прихода, пореза на имовину, накнаде за заштиту животне средине, локалне комуналне таксе, накнаде за заузеће јавне површине доспева 17.02.2021. године. Уплатнице за незмирене обавезе за локалне приходе биће достављење на кућне адресе.

Овим путем обавештавамо пореске обвезнике који имају неизмирене обавезе по основу локалних прихода да могу у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији поднети захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате - репрограм и остварити право да им се отпише 50 % камате на тај дуг.

У периоду плаћања дугованог пореза на рате порески обвезник је дужан да редовно измирује текуће обавезе доспеле за плаћање и рате репрограма утврђене решењем Одељења за финансије и јавне приходе.

Физичка лица  - власници непокретности код којих је дошло до промена

власништва некретнина у обавези су да поднесу нове пореске пријаве у што краћем року.

Све информације о висини дуга и захтев за одлагање дугованог пореза грађани могу добити у Општинској управи општине Оџаци, Одељење за финансије и јавне приходе, канцеларија број 15, 19 и 20 у времену од 08 до 15 часова.

TOP