Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину ДИЈАМАНТ АД Зрењанин, ПЦ Оџаци

Обавештава се јавност да је носилац пројекта: ДИЈАМАНТ АД Зрењанин, ПЦ Оџаци, поднела захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: Уклањање постојеће сушаре и изградња нове сушаре за житарице, чија се реализација планира на кат. парц. број 143/2 К.О. Оџаци, на територији општине Оџаци.

 

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у трајању од  10 (десет) дана од дана објављивања овог обавештења, у времену од 08,00 до 14,00 часова у просторијама Одељења за инспекцијске послове и заштиту животне средине у Оџацима, ул. Кнез Михајлова бр. 24, канцеларија бр. 27.

 

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може овом органу, доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

 

            Овај орган ће у року од 10 (десет) дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

TOP