Обавештење грађанима - порез на имовину

Обавештење грађанима - порез на имовину

Поштовани грађани!

Почело је уручивање Решења о утврђеном порезу на имовину за 2019. годину са уплатницама свим обвезницима од стране  Општинске управе општине Оџаци а путем Јавног предузећа“ Пошта Србије на кућне адресе.

Уз Решење биће вам уручене и 3 уплатнице и то:

  1. Уплатница за уплату прве рате пореза који је доспео  15.02.2019. године и друге рате пореза који је доспео  15.05.2019. године уколико га нисте платили што укупно износи 50% утврђеног пореза за 2019. годину.
  2. Друга уплатница за уплату треће рате пореза који доспева 15.08.2019. године што износи 25% утврђеног пореза за 2019. годину.
  3. Трећа уплатница за уплату четврте  рате пореза који доспева 15.11.2019. године  што износи 25% утврђеног пореза за 2019. годину.

Овим путем  обавештавамо све обвезнике локалних јавних прихода    о правима и обавезама везаним за плађање локалних јавних прихода:

1.Благовременим измиривањем обавеза по основу локалних јавних прихода  избегавате обрачун и плаћање законом прописане камате због кашњења у плаћању.

2.Обвезници који су добили Решења о плаћању дугованих локалних јавних прихода на рате – такозвани РЕПРОГРАМ у обавези су да  рате редовно измирују као и текуће обавезе како би остварили право на отпис камате.

3.Физичка лица-власници непокретности код којих је дошло до промена власништва некретнина у обавези су да поднесу нове пореске пријаве у што краћем року.

4.Све информације о висини дуга, као и уплатнице, грађани могу добити у Општинској управи општине Оџаци, канцеларија број 15,19 и 20 или на телефон 025/466-059 и 025/466-034.

Захваљујемо свим  уредним пореским обвезницима на сарадњи и разумевању јер редовним измиривањем својих обавеза по основу локалних јавних прихода дају свој допринос побољшавању објеката  инфраструктуре у општини Оџаци а тиме и квалитета  живота свих грађана.

Позивамо порске обвезнике који због својих објективних финансијских тешкоћа касне или не измирују своје обавезе  да искористе законом дозвољене могућности репрограма и  постану уредни порески обвезници што је и у њиховом интересу.

TOP