Конкурс за финансирање трошкова смештаја у ученичке домове за децу ромске националности

Конкурс за финансирање трошкова смештаја у ученичке домове за децу ромске националности

Председник општине Оџаци је дана 06.02.2019.године расписао 

КОНКУРС

ЗА   ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА У УЧЕНИЧКЕ ДОМОВЕ   ЗА   ДЕЦУ  РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

     

     Право на финансирање трошкова смештаја у ученичке домове имају деца ромске националности која имају  пребивалиште на подручју општине Оџаци а која испуњавају следеће услове:

  • да су ромске националности,
  • да имају пребивалиште на територији општине Оџаци,
  • да су први пут уписали I,II, III или IV годину средње школе чији је оснивач Република Србија.

 Потребна документација:

  1. пријава- захтев (образац број 1) – преузима се у Канцеларији за ромска питања Општинске управе општине Оџаци,
  2. потврда из школе да је уписао/ла I,II,III или IV разред средње школе чији је оснивач Република Србија,
  3. фотокопија личне карте једног од родитеља или старатеља ( иста се доставља на увид),
  4. пријава пребивалишта за децу ромске националности за које се подноси захтев ( издата од СУП-а Оџаци)
  5. потврда да је ученик корисник смештаја и исхране у Дому ученика.

 Конкурс је отворен  од 06.02.2019 до 14.02.2019 године.                        

         Конкурс ће бити објављен на огласној табли  Општинске управе општине Оџаци, као  и  путем средства јавног информисања.

         Подношење и пријем документације траје од 06.02.2019 до 14.02.2019 године.                                      

         Захтеви  се предају на писарници у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за финансирање трошкова смештаја у ученичке домове за децу ромске националности.“

          Непотпуна и неблаговремена документација се неће разматрати.

                                                                                                                       

TOP