Јавни увид  у нацрт измена и допуна просторног плана општине Оџаци

Јавни увид у нацрт измена и допуна просторног плана општине Оџаци

 

Општинска управа општине Оџаци, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи   („Службeни глaсник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и члана 55. до 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службeни глaсник РС“, број 32/2019), оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

 

Јавни увид у  Нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Оџаци (у даљем тесту Нацрт Плана) обавиће се у трајању од 15 дана, од 06. септембра 2021.године до 20. септембра 2021.године. 

Нацрта Плана биће изложен на јавни увид у згради општине Оџаци, улица Кнез Михајлова бр. 24, у просторијама Одељења за  убанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, канцеларија  број 23,  сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00 часова, као и на званичној интернет страници општине Оџаци http://www.odzaci.rs.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, ул. Кнез Михајлова, бр. 24, преко писарнице, лично или поштом, у току трајања јавног увида.

 Дана 07. септембра 2021.године са почетком у 13,00 часова, у сали Општинског већа општине Оџаци, одржаће се јавна презентација Нацрта Измена и допуна Просторног плана општине Оџаци. Јавна презентација ће се одржати у складу са епидемиолошким мерама које је прописао кризни штаб Републике Србије.

Јавна седница Комисије за планове општине Оџаци одржаће се дана 24.

септембра 2021.године у сали Општинског већа општине Оџаци, ул. Кнез Михајлоа бр. 24, са почетком у 15,00 часова.

Седници Комисије за планове општине Оџаци могу присуствовати физичка лица и представници правних лица (са овлашћењем), који су поднели писане примедбе у току трајања јавног увида. Подносиоци примедби на нацрт планског документа могу пред Комисијом за планове да образложе своје примедбе. Јавна седница Комисије за планове општине Оџаци ће се одржати у складу са епидемиолошким мерама које је прописао кризни штаб Републике Србије.

НАЦРТ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

TOP