Конкурс за пријем деце у предшколску установу ,,Полетарац“оџаци за радну 2020/2021. годину

На основу Одлуке о расписивању конкурса Предшколске установе ''Полетарац'' Оџаци дел.бр. V-52/2020 од 06.05.2020.

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ,,ПОЛЕТАРАЦ“ОЏАЦИ  ОБЈАВЉУЈЕ

К о н к у р с

за пријем деце у предшколску установу ,,Полетарац“оџаци 

за радну 2020/2021. годину

 

 

I

Конкурс траје од 11.05.-05.06.2020.године.

II

Услов за упис је да дете на дан 01.09.2020. има навршених годину дана.

Деца која на дан 01.09.2020. неће имати навршених годину дана, могу се пријавити на конкурс, с тим што неће улазити у систем бодовања, већ се уписивати у Установу у случају постојања слободних места по навршеном конкурсу односно по упражњењу места током радне године.

 Првенство при упису ће имати дете које пре наврши годину дана, а уколико у истом месецу двоје или више деце навршава годину дана, комисија ће поред датума рођења узимати у обзир и критеријуме из тачке  6. 7. И 8. овог конкурса.

III

У Предшколску установу „Полетарац“ Оџаци  (у даљем тексту: Предшколска

установа) примаjу се:

- на целодневни боравак деца од 12 месеци до 6,5 година,

- на полудневни боравак (припремно предшколски програм) деца од 5,5 до 6,5 година

- на полудневни боравак деца од 3 до 5,5 година.

IV

Предшколска установа расписује Конкурс према својим могућностима,у складу са Законом.

Поступак уписа деце спроводи конкурсна комисија коју именује директор.

 

 

V

Пријем деце у објекте Предшколске установе врши се по приоритету без бодовања или путем бодовања и рангирања.

Рангирање подразумева примену критеријума и услова из Конкурса, означавање примљене и одбијене деце,уз назначени број бодова.

VI

Првенство при упису деце на слободна места у Предшколској установи, имају деца из осетљивих група и изузета су из система бодовања приликом уписа, према следећим критеријумима:

 1. деца жртве насиља у породици;
 2. деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања;
 3. деца самохраних родитеља;
 4. деца из социјално нестимулативних средина;
 5. деца са сметњама у психофизичком развоју;
 6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју;
 7. деца тешко оболелих родитеља;
 8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица;
 9. деца предложена од стране Центра за социјални рад и
 10. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој.

 

VII

У Предшколску установу уписују се обавезно сва деца у години пред полазак у школу (припремни предшколски програм).

У полудневни боравак - деца од 3-5,5 година уписују се применом критеријума првенства  рођења и уз поштовање критеријума из тачке VI конкурса.

Деца се уписују у  целодневни боравак у Предшколску установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи начин:

 1. Запосленост родитеља односно других законских заступника:

- оба родитеља запослена/редовни студенти- 40 бодова

- један родитељ запослен/редовни студент- 20 бодова;

 1. деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици -30 бодова;
 2. деца чија су браћа или сестре уписани у Предшколску установу или двоје или више деце из исте породице учествује на Конкурсу -10 бодова;
 3. дужина чекања:

- деца која по конкурсу из претходне године нису била примљена, односно која се налазе на листи чекања-20 бодова

- деца која су се пријављивала накнадно, после конкурса а нису примљена-10 бодова

 1. остала деца-5 бодова.

VIII

У случаjу када двоjе или више деце имаjу исти броj бодова, приоритет при приjему утврђуjе се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:

 1. деца запослених у Предшколској установи;
 2. већи број деце у породици;
 3. мањи број одраслих особа у заједничком домаћинству;
 4. просек плате родитеља/законског заступника, где предност има дете чији родитељи имају нижи просек плате.

Од родитеља/старатеља ће се накнадно тражити допуна документације (изводи из МКР за сву децу у породици; потврда о просеку плате)

IX

Приjаве на Конкурс могу да се поднесу електронским путем или лично.

Електронска пријава се врши у периоду од 11.05. до 05.06.2020. преко портала Е-УПРАВА.Након подношења захтева електронским путем установа додељује деловодни број захтеву и обавештава подносиоца захтева преко Портала о даљим корацима. За децу из осетљивих друштвених група наведених у тачки VI конкурса потребно је додатну документацију доставити скенирано путем мејла evrticodzaci@gmail.com или лично до краја трајања конкурса.

Личне пријаве се врше у периоду од 18.05. до 05.06.2020.године.

 • У објекту ''Полетарац'' у Оџацима, Ж.Зрењанина бб, од 11 до 13 часова
 • у свим осталим издвојеним објектима Предшколске установе ,,Полетарац“ (осим у објекту ,,Бајка“ и ''Парк'') у времену од 10 до 13 часова.

Уколико родитељи/законски заступници не могу да поднесу пријаву преко Портала, ни лично, могу послати попуњени захтев и додатну документацију путем мејла evrticodzaci@gmail.com. Захтев се може преузети са Портала или са сајта Установе.

Приjаву на Конкурс jе потребно потврдити  и за децу која се налазе на листи чекања.

Уз приjаву на Конкурс прилажу се следећи одговарајући документи:

 1. Извод из матичне књиге рођених (фотокопија);

2.Потврда Дома здравља о здравственом прегледу детета са податком и о вакциналном статусу детета (само за полудневни боравак);

 1. Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или

хранитељску породицу;

 1. Решење Центра за социјални рад за дете из породица које остварују право на

материјално обезбеђење;

 1. Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у Предшколску установу;
 2. Решење о инвалидности родитеља (ратни војни инвалиди) и одговарајући доказ да је

родитељ расељено или прогнано лице;

 1. Одговарајући доказ да је дете самохраног родитеља;
 2. Одговарајући доказ надлежне здравствене установе о болести детета у породици или

родитеља, односно старатеља;

 1. Одговарајући доказ лекара да је дете са сметњама у психофизичком развоју или да му је препоручен боравак у предшколску установу;
 2. Потврда за родитеље да су запослени, потврда да обављају самосталну делатност, потврда о регистрованом пољопривредном газдинству као и потврда за родитеље који су редовни студенти;
 3. За децу која имају статус трећег и сваког наредног детета у породици –извод из МКР (фотокопија), потврда о пребивалишту за сву децу и фотокопија личне карте подносиоца захтева.

На захтев подносиоца пријаве, Извод из МКР ће прибавити установа по службеној дужности.

Комисија ће приликом уписа разматрати и бодовати само документацију која је благовремена и потпуна.

Приликом пријаве на конкурс, свака пријава биће заведена под шифром која се доставља и подносиоцу пријаве и на тај начин и бити истакнута на ранг листи.

Бодовање ће вршити Комисија за упис (удаљем тексту: Комисија) коју одреди директор Решењем.

X

Након разматрања пријава, Комисија, сачињава листу примљене и одбијене деце  и истиче је на огласној табли у објекту „Полетарац“ у улици Ж.Зрењанина бб у Оџацима као и на званичном сајту Предшколске установе.

Листе ће  бити истакнуте најкасније до 15.7.2020.године.

XI

Ако подносилац захтева није задовољан начином бодовања, подноси писани приговор Конкурсној комисији најкасније у року од 8 дана од дана истицања листе.

Радна група конкурсне комисије која одлучује о приговорима је дужна да писаним путем одговори најкасније у року од 15 дана од дана пријема приговора.

 

XII

Родитељ који уписује дете у Предшколску установу дужан је да за дете примљено по Конкурсу,на првом родитељском састанку у новој радној години, потпише Уговор са Предшколском установом.

Уколико родитељ, без оправданог разлога, не потпише наведени Уговор, сматраће се да је одустао од пријема и уписа детета у Предшколску установу.

 

XIII

Пре отпочињања боравка родитељ односно други законски заступник је дужан да приложи попуњен упут за Предшколску установу од стране изабраног лекара код надлежног Дома здравља.

У предшколску установу може да борави само дете које има уредан имунизациони/вакцинални статус (што се потврђује потврдом о здравственом прегледу детета) осим у случају постојања медицинске контраиндикације коју утврђује доктор медицине одговарајуће специјалности или стручни тим за контраиндикације.

За све додатне информације и подршку приликом подношења захтева обратите се на један од бројева телефона:

064/8037752;  064/8037721

TOP