Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima deficitarnih struka

Na osnovu Rešenja  predsednika  opštine  Odžaci  broj  03-1-161/2019 - I od 31.10.  2019.godine, Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu stipendija studentima deficitarnih  struka,  raspisuje

K O N K U R S

ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

STUDENTIMA DEFICITARNIH STRUKA SA

PODRUČJA OPŠTINE ODŽACI ZA ŠKOLSKU

2019/2020. GODINU

 

I

 USLOVI KONKURSA

      U cilju rešavanja obezbeđivanja stručnih kadrova u opštini Odžaci, predsednik Opštinskog veća opštine Odžaci u skladu sa Zaključkom broj: 06-71-5/2019-III od 12.11.2019. godine, utvrdio sledeća zanimanja kao deficitarna: 

 1. Dipl.ing.elektotehnike
 2. Dipl.ing.mehatronike
 3. Dipl.ing.geodezije
 4. Dipl. logoped,
 5. Diplomirani inženjer mašinstva
 6. Doktor medicine
 7. Dipl.stručnjaci informacionih tehnologija
 8. Dipl.ing.saobraćaja
 9. Dipl.ing.građevine
 10. Dipl.ing.arhitekture
 11. Profesor fizike
 12. Profesor matematike      

II

Pravo na dodelu stipendije može ostvariti student akademskih i strukovnih studija prvog i drugog stepena koji ispunjava sledeće uslove:

 • da ima prebivalište na teritoriji opštine Odžaci
 • da pohađa visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Republika Srbija i čije je sedište na teritoriji Republika Srbije.
 • da studira na režimu finansiranja iz budžeta Republike Srbije
 • da nema status apsolventa
 • da nije u radnom odnosu
 • da nije navršio 26 godina

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  Studenti – učesnici Konkursa za dodelu stipendija za školsku 2019/2020. godinu, koji se školuju za gore navedena deficitarna zanimanja podnose sledeća dokumenta:  

 1. uverenje o upisu u drugu i narednu godinu studija
 2. uverenje o proseku ocena tokom prethodne-ih godina studija
 3. uverenje o imovnom stanju, odnosno katastarskim prihodima oba roditelja ili staratelja(osim za one koji su osigurani preko poljoprivrede)
 4. Za studente čiji je roditelj poljoprivrednik –uverenje Poreske uprave za period 01.01.-30.06.tekuće godine
 5. Za studente čiji je roditelj preduzetnik,uverenje o prosečnim mesečnim primanjima i uverenje Poreske uprave za period 01.01.-30.06.tekuće godine
 6. Za studente čiji je roditelj penzioner –uverenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o prosečnoj penziji za period 01.01.-30.06.tekuće godine
 7. Za jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih ili presuda o razvodu braka i potvrda o visini alimentacije koju plaća bivši supružnik.
 8. Za korisnike socijalne pomoći –Rešenje Centra za socijalni rad opštine Odžaci
 9. Overena izjava o broju članova porodičnog domaćinstva, o neprimanju druge stipendije kao i da ni jedan član domaćinstva ne poseduje nekretnine u univerzitetskom centru gde se fakultet nalazi.
 10. Potvrda fakulteta da se student nalazi na režimu finansiranja iz budžeta Republike Srbije, da je prvi put upisao određenu godinu studija i da je sticao uslov davanja godine za godinu
 11. Fotokopija lične karte ili elektronski očitana lična karta

 

III

 ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I DOSTAVLJANJE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na kokurs je od 25. novembra do 09. decembra 2019. godine .

Prijava i ostala konkursna dokumenta, odnosno zahtevi studenata podnose se u navedenom roku na šaleru 6 Uslužnog centra opštinske uprave opštine Odžaci ili poslati poštom na adresu: Opštinska uprava opštine Odžaci, Knez Mihajlova 24, sa naznakom

 « K O N K U R S ZA  DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH STRUKA ».

 

IV

 KRITERIJUMI ZA DODELU STIPENDIJA

             Redosled studenata za dodelu stipendije utvrđuje se na osnovu kriterijuma- postignut uspeh u studiranju.

 Uspeh na studijama:

 • Od 6,00 do 6,99-3 boda
 • Od 7,00 do 7,49-10 bodova
 • Od 7,50 do 8,09-15 bodova
 • Od 8,10 do 8,99-20 bodova
 • Od 9,00 do 9,49-25 bodova
 • Od 9,50 do 10,00-40 bodova

 

Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu stipendija studentima deficitarnih struka utvrđuje rang listu kandidata za stipendiju i dostavlja Opštinskom veću predlog Rešenja o dodeli stipendija.

        Na Rešenje se može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema Rešenja o dodeli stipendija .Rešenje Opštinskog veća je konačno.

        Studenti koji budu ostvarili pravo na stipendiju obavezni su da:

 • Nakon što rešenje postane konačno, zaključe Ugovor o stipendiranju sa predsednikom opštine.

V

ISPLATA I VISINA STIPENDIJE

 

            Studentu se odobrava isplata stipendije za vreme trajanja redovne nastave na Fakultetu.

            Novčani iznos odobrene stipendije za tekuću školsku godinu isplaćuje se u 10 mesečnih rata.

            Mesečni iznos stipendije po korisniku utvrđuje se posebnom odlukom predsednika opštine.

            Odobrene stipendije isplaćuju se mesečno na tekući račun korisnika stipendije.

 

VI

 OBJAVLJIVANJE KONKURSA

             Konkrus će biti istaknut na oglasnoj tabli opštinske uprave opštine Odžaci mesnih kancelarija i biće objavljen posredstvom sredstava javnog informisanja kao i na zvaničnom sajtu opštine Odžaci.

            Nepotpune i neblagovremene prijave na Konkurs neće se uzimati u razmatranje.

 

                                                                             Predsednik Komisije,

                                                                                Miroslav Kondić

TOP