Pomoćnici predsednika opštine

Pomoćnik predsednika Igor Praća

 

Kontakt telefon: 5742-411, 

E-mail: protokol@odzaci.rs.

Pomoćnici predsednika Opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i daju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj Opštine u oblastima za koje su postavljeni i vrše i druge poslove utvrđene aktom o organizaciji Opštinske uprave.

Pomoćnike Predsednika opštine razrešava Predsednik opštine. U Opštinskoj upravi može se postaviti najviše tri pomoćnika predsednika Opštine.

 

TOP