Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne i imovinske poslove

Rukovodilac: Tatjana Stamenković

Kontakt telefon: 025 466 089

E-mail adresa: urbanizam@odzaci.rs

 

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne, stručne i administrativno-tehničke poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa iz oblasti urbanizma, građenja, imovinsko-pravnih i stambenih poslova i to:

- učestvuje u izradi prostornog plana opštine i urbanističkih planova i priprema nacrte odluka o izradi i donošenju planova;

- stara se o izlaganju planskih dokumenata na javni uvid;

- obezbeđuje kopije katastarskog plana i digitalnih zapisa, katastra podzemnih i nadzemnih vodova i prikuplja podatke za potrebe izrade odluka o izradi urbanističkih planova;

- organizuje javnu prezentaciju urbanističkih projekata;

- potvrđuje da je urbanistički projekti, proje kat parcelacije i preparcelacije i elaborat geodetskih radova u skladu sa urbanističkim planom,

- pribavlja sve propisane uslove i saglasnosti u objedinjenoj proceduri u postupku izdavanja lokacijskih uslova i građevinskih dozvola;

- vodi registar objedinjenih procedura;

- izdaje lokacijske uslove i informacije o lokaciji;

- izdaje građevinske dozvole i odobrenja i privremene građevinske dozvole za izvođenje radova, i potvrde u skladu sa zakonom (prijava početka izvođenja radova, usaglašenost izgrađenih temelja sa glavnim projektom, završetak objekta u konstruktivnom smislu i dr.);

- izdaje upotrebne dozvole za objekte;

- prosleđuje zahteve RGZ za upis prava svojine na objektima, odnosno posebnim delovima objekata i za izdavanje rešenja o kućnom broju,

- obavlja poslove u vezi uklanjanja objekata;

- obavlja poslove ozakonjenja objekata;

- izdaje energetske dozvole, izdaje licence za obavljanje energetskih delatnosti, vodi registar izdatih licenci i odgovarajuću evidenciju proizvođača toplotne energije;

- obavlja poslove vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini opštine;

- obavlja poslove u vezi eksproprijacije i administrativnog prenosa građevinskog zemljišta i zgrada, deeksproprijacije, deposedacije, uspostavljanja prava službenosti, utvrđivanja parcele za redovnu upotrebu objekta, konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, prestanka prava korišćenja na građevinskom zemljištu, vraćanja zadružne imovine, vraćanja utrina i pašnjaka selima na korišćenje, urbane komasacije,

- obavlja stručne i administrativne poslove za Komisiju za vraćanje zemljišta,

- prikuplja dokumentaciju i priprema materijal za razmatranje i usvajanje od strane nadležnih organa u vezi sa postupcima pribavljanja i raspolaganja nepokretnom imovinom,

- obavlja poslove u vezi utvrđivanja naziva ulica i trgova;

- vodi registar stambenih zajednica i obavlja poslove u sprovođenju propisa u oblasti stanovanja;

- sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica;

- obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti izgradnje objekata i stanovanja i vrši upravno pravne poslove u vezi inspekcijskog nadzora;

- priprema nacrte odluka, rešenja i zaključaka koje donosi Skupština opštine, Predsednik opštine, Opštinsko veće i načelnik Opštinske uprave iz delokruga rada odeljenja, učestvuje u izradi i daje mišljenje na nacrte i predloge odluka i drugih normativnih akata iz ove oblasti;

- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine opštine, i po nalogu Predsednika opštine i načelnika Opštinske uprave. 

  -obavlja stručne poslove izrade programa obezbeđenja prostorno planske dokumentacije, analizira i prati stanje u oblasti urbanizma, prostornog planiranja i plana poslovnog prostora, predlaže rešenje za izradu i uređenje prostora, raspodele, prodaje i korišćenje stambenog prostora i stanova.

TOP