Poreska administracija

Kontakt telefon: 025/466 034
e-mail adresa: lpaodzaci@gmail.com

OBAVEŠTENJE

 

U skladu sa članom 38. stav 7. tačka 7. podtačka 7. Zakona  o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 80/02…95/18) od 01.01.2019. godine podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu u elektronskom obliku obavezno je za obveznike koje vode poslovne knjige.

Obveznici koji ne vode poslovne knjige - fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu a koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, prijavu mogu da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku.

 • Prijava u elektronskom obliku podnosi se preko portala Jedinstvenog informacionog sistema JIS LPA (http://www.lpa.gov.rs), gde se može izvršiti i uvid u upit stanjana računima.

 Za pristup navedenom portalu potrebna je odgovarajuća prijava na sistem a ona je moguća na dva načina

 1. Korišćenjem korisničkog imena i lozinke (username i password)
 2. Korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata

 Elektronsko podnošenje prijave omogućeno je samo korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Obveznicima koji su u prethodnom periodu u LPA otvorili korisničko ime i šifru omogućen je uvid u stanje poreskog duga na teritoriji cele Republike Srbije.

UPUTSTVO ZA DOBIJANJE KORISNIČKOG NALOGA I LOZINKE

 1. Zahtev za otvaranje korisničkog naloga i lozinke može se podneti:
  • predajom popunjenog obrasca zahtevau prostorijama Odseka lokalne poreske administracije (Odžaci, Knez Mihajlova 24, prijemna kancelarija br.15) za obveznike koji poseduju imovinu na teritoriji opštine Odžaci.       
 1. Korisnički nalog i lozinku za korišćenje on-line upita stanja obveznik, ili lice koje on ovlasti, ISKLJUČIVO PREUZIMA NEPOSREDNO(uz prikaz važeće lične karte). Ovlašćenje za fizičko lice (što obuhvata i preduzetnike) mora biti overeno od strane javnog beležnika, a ovlašćenje za pravno lice mora biti potpisano od strane odgovornog lica firme - (u prilogu OP obrazac).
 2. Obveznik koji je dobio korisnički nalog i lozinku, u aplikaciji može sam da promeni lozinku. Ako obveznik zaboravi ili izgubi lozinku koju je dobio ili sam odredio promenom lozinke, mora doći isključivo u Odsek, kako bi mu bila izdata nova lozinka. Tom prilikom obveznik ili ovlašćeno lice mora popuniti zahtev za dodelu nove lozinke.

 

 

 

        Zakonom o finansiranju lokalne samouprave koji se primenjuje od 01.01.2007. godine uređeno je obezbeđivanje sredstava jedinica lokalne samouprave za obavljanje izvornih i poverenih poslova.

Prema odredbama člana 5. pomenutog Zakona sredstva budžeta jedinice lokalne samourpave obezbeđuju se iz izvornih i ustupljenih prihoda, transfera, primanja po osnovu zaduživanja i drugih prihoda i primanja utvrđenih u Zakonu.

U skladu sa članom 6. i 60. Zakona o finansiranju lokalne samouprave izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Opštinska uprava opštine Odžaci je od 01.01.2008. godine obrazovala Odeljenje lokalne poreske administracije.

Jedinici lokalne samouprave shodno odredbi člana 6. Zakona o finansiranju lokalne samopurave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji i to:

 1.  porez na imovinu, osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon;
 2.  lokalne administrativne takse;
 3.  lokalne komunalne takse;
 4.  boravišna  taksa;
 5.  naknada za korišćenje građevinskog zemljišta;
 6.  naknada za uređivanje građevinskog zemljišta;
 7.  naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine;
 8.  prihodi od koncesione naknade za obavljanje komunalnih delatnosti i prihodi od drugih   koncesionih poslova koje jedinica lokalne samopurave zaključi u skladu sa Zakonom,
 9.  novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom Skupštine jedinice lokalne samopurave kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku; 
 10. Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koristi jedinica lokalne samopurave i indirektni korisnici njenog budžeta;
 11.  prihodi od prodaje pokretnih stvari koje koristi jedinica lokalne samopurave i indirektni koorisnici njenog budžeta;
 12. prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi i organizacije jedinice lokalne samopurave;
 13. prihodi od kamata na sredstva budžeta jedinice lokalne samopurave;
 14. prihodi po osnovu donacija jedinici lokalne samopurave;
 15. prihodi po osnovu samodoprinosa;
 16. drugi prihodi utvrđeni zakonom.    

 

 Osnovne funkcije odeljenja

UTVRĐIVANJE

NAPLATA

 

KONTROLA

 

Samooporezivanje

Redovna

Kancelarijska

Rešenje Odelenja

Prinudna

Terenska

 

Obezbeđenje poreskog duga

 

 


U skladu sa članom 6. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ovo Odeljenje obavlja sledeće poslove:

 1. evidencija obveznika lokalnih javnih prihoda;
 2. prijem, obrada, kontrola i evidentiranje podataka iz poreske prijave,
 3. utvrđivanje obaveza rešenjem po osnovu lokalnih javnih prihoda i to
 4. poreza na imovinu,
 5. naknade za korišćenje građevinskog zemljišta,
 6. samodoprinosa od obavljanja samostalne delatnosti,
 7. samodoprinos iz prihoda poljoprivrede i šumarstva,
 8. lokalne komunalne takse,
 9. evidentiranje utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu;
 10. knjiženje izvršenih uplata lokalnih javnih prihoda i štampanje uplatnica poreza na imovinu i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za svaki kvartal;
 11. poslovi kancelarijske i terenske kontrole;
 12. poslovi obezbeđenja naplate poreskog duga;
 13. poslovi  naplate poreskog duga, redovna i prinudna naplata putem opomena i rešenja za prinudnu naplatu;
 14. poslovi u vezi prijave potraživanje u postupcima privatizacije, stečaja i likvidacije;
 15. poslovi prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama i vođenje ponovnog postupka po poništenim upravnim aktima drugostepenog organa;
 16. poslovi vođenja poreskog knjigovodstva za lokalne javne prihode;
 17. poslovi u vezi povraćaja i preknjižavanja lokalnih javnih prihoda;
 18. poslovi izdavanja uverenja i potvrda u vezi lokalnih javnih prihoda;
 19. poslovi izveštavanja u vezi lokalnih javnih prihoda;
 20. izdavanje faktura za zakup nepokretnosti u državnoj svojini koja koristi jedinica lokalne samouprave i  knjiženje istih;
 21. drugi poslovi iz delokruga lokalne poreske administracije

 

TOP