Odeljenje za finansije i javne prihode

Rukovodilac: Vladimir Zec
Kontakt telefon: 025 466 094
E-mail: rukovodilac.finansija@odzaci.rs

 

Odeljenje za finansije i javne prihode obavlja upravne, stručne i administrativno-tehničke poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa  koji se odnose na:

-pripremu i realizaciju budžeta i završnog računa opštine,

-poslove koji obuhvataju stručna uputstva i utvrđivanje osnovnih ekonomskih smernica za pripremu budžeta,

-analizu zahteva za finansiranje korisnika budžetskih sredstava,

-predlog iznosa aproprijacija,

-predlaganje i pripremu nacrta odluke o budžetu, rebalansa budžeta i privremenom finansiranju,

-prati izvršenje budžeta u vidu praćenja  ostvarivanja prihoda i rashoda iz budžeta,

-izradu mesečnih i tromesečnih planova izdataka za korisnike budžeta,utvrđuje predlog potrošnje sredstava tekuće budžetske rezerve i izdvajanja u stalnu budžetsku rezervu,

-kontrolu izvršenja plana budžeta i izradu završnog računa budžeta i stalne budžetske rezerve, finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove budžeta i druge poslove iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja za potrebe organa opštine,

-pripremu nacrta svih opštih i pojedinačnih akata iz delokruga Odeljenja koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine, Opštinsko veće i načelnik Opštinske uprave a za čije sprovođenje je odgovorno Odeljenje,

-poslove knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava, kapitalnih projekata, opštinske imovine, stanova, knjigovodstvo direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, 

-poslove likvidature, obračuna zarada, blagajne, bilansiranja i pravljenja računovo-dstvenih izveštaja i izradu završnog računa direktnih korisnika budžetskih sredstava,

- poslove trezora vezane za finansijsko poslovanje koje obuhvata projekcije i praćenje priliva na konsolidovani račun trezora i zahteva za plaćanje rashoda, upravljanje gotovinskim sredstvima konsolidovanog računa trezora na koji se uplaćuju sva primanja i sa kojeg se obavljaju sva plaćanja iz budžeta,   

-kontrolu rashoda koja obuhvata upravljanje postupcima odobravanja preuzimanja obaveza, proveru prijema dobara i usluga i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava,  ,upravljanje finansijskim informacionim sistemom i izradu završnog računa konsolidovanog računa trezora,

 -poslove interne kontrole za sve transakcije koje se tiču budžetskih primanja i izdataka,upravljanje sredstvima i dugom, kao i sve ostale poslove u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu,

- vodi poreski postupak  utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda i stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika, a naročito: vodi registar obveznika izvornih prihoda opštine na osnovu podataka iz jedinstvenog registra poreskih obveznika koji vodi poreska uprava; vrši utvrđivanje izvornih prihoda opštine rešenjem za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik (samooporezivanje), u skladu sa Zakonom,

-vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda, u skladu sa zakonom, vrši obezbeđenje naplate lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja u skladu sa zakonom,

-vodi prvostepeni upravni postupak po žalbama poreskih obveznika izjavljenim protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku,

-pokreće i vodi prvostepene poresko-prekršajne postupke,

-obavlja programerske, analitičke i organizacione poslove u cilju boljeg korišćenja, unapređenja i razvoja informacionog sistema,

-primenjuje jedinstveni informacioni sistem za lokalne javne prihode u skladu sa propisima.

-pruža osnovnu stručnu i pravnu pomoć poreskim obveznicima o poreskim propisima iz kojih proizilazi njihova poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda, u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi,

-obezbeđuje primenu propisa o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,

-vrši izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2023. GODINU

 

 
TOP