Načelnik opštinske uprave

Bojan Svilar

Kontakt telefon: 025 5743 211

E-mail:bojan.svilar@odzaci.rs

Opštinskom upravom, kao jedinstvenom službom, rukovodi načelnik Opštinske uprave.

Načelnik Opštinske uprave predstavlja Opštinsku upravu, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih.

Za svoj rad i rad Opštinske uprave načelnik odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću.

Načelnika Opštinske uprave, u slučaju odsutnosti ili sprečenosti, zamenjuje rukovodilac odeljenja koga on odredi.

Načelnik Opštinske uprave:

• organizuje, koordinira i usmerava rad Opštinske uprave
• donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave, uz saglasnost predsednika opštine
• donosi druge opšte akte kojima se uređuju prava i dužnosti radnika Opštinske uprave, disciplinskoj odgovornosti zaposlenih, o ocenjivanju zaposlenih, o rešavanju stambenih potreba zaposlenih i druga opšta akta u skladu sa zakonom
• donosi rešenja i druga pojedinačna akta iz nadležnosti Opštinske uprave
• odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih i postavljenih lica u Opštinskoj upravi u prvom i drugom stepenu
• učestvuje u radu Opštinskog veća
• podnosi Skupštini opštine i predsedniku opštine izveštaj o radu Opštinske uprave
• obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom opštine i drugim aktima Skupštine opštine

Osnovne organizacione jedinice u Opštinskoj upravi su:

• Odeljenje za finansije i privredu
• Odeljenje za opštu upravu
• Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine
• Odeljenje za društvene delatnosti
• Odeljenje za inspekcijske poslove
• Odeljenje lokalne poreske administracije
• Služba za poslove organa opštine
• Služba pravne pomoći 
• Služba za budžetsku inspekciju i reviziju

TOP