Zamenik predsednika opštine

Dejana Salaj

Kontakt telefon: 025 466 000

E-mail: protokol@odzaci.rs

Zamenik predsednika opštine zamenjuje predsednika u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Zamenik predsednika opštine je član Opštinskog veća po funkciji.

Zamenik predsednika Opštine, odnosno član Opštinskog veća, može biti razrešen pre isteka vremena na koje je biran, na predlog predsednika Opštine ili najmanje jedne trećine odbornika, na isti način na koji je izabran.

Istovremeno sa predlogom za razrešenje zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća, predsednik Opštine je dužan da Skupštini opštine podnese predlog za izbor novog zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća, koja istovremeno donosi odluku o razrešenju i o izboru.

Ako se razrešenje zamenika predsednika opštine ili člana Opštinskog veća traži na predlog 1/3 odbornika, Predsednik opštine je dužan da na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine, nakon razrešenja, predloži kandidata za zamenika predsednika opštine odnosno člana Opštinskog veća.

Predsednik Opštine, zamenik predsednika Opštine ili član Opštinskog veća koji su razrešeni ili su podneli ostavku, ostaju na dužnosti i vrše tekuće poslove, do izbora novog predsednika Opštine, zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća.

TOP