Odeljenje za investicije i javne nabavke

Rukovodilac: VD Damir Tomčić

Kontakt telefon: 025 466 003

 

Odeljenje za investicije i javne nabavke obavlja upravne, stručne i administrativno-tehničke poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa u obavljanju sledećih poslova:

- obavlja poslove koji se odnose na realizaciju razvojnih projekata od interesa za opštinu, predstavljanje investicionih potencijala opštine i realizaciju aktivnosti na privlačenju investicija,

- predlaže prioritete investicija,

-vrši poslove u vezi realizacije investicija koje se finansiraju iz budžeta opštine i primanja na osnovu zaduživanja i donacija, i projektuje i prati realizaciju budžeta za investicije,

- obavlja poslove u vezi sa pripremom tenderske dokumentacije i realizacijom javnih nabavki,

-koordinira poslove imovinsko-pravne pripreme, planske dokumentacije i projektne dokumentacije sa nadležnim odeljenjima i preduzećima,

- vrši poslove u vezi sa stručnim nadzorom, obezbeđuje uslove i obavlja poslove u vezi opremanja javnog građevinskog zemljišta, odnosno vrši poslove koji se odnose na obezbeđivanje uslova za izgradnju objekata komunalne infrastrukture i uređenja javnih površina, čiji je investitor opština,

- učestvuje u izradi predloga projekata javno-privatnog partnerstava na izgradnji objekata,

- podnosi zahteve za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole za sve objekte u kojima se kao investitor ili suinvestitor pojavljuje opština, odnosno za sve objekte koji se grade na zemljištu koje je u javnoj svojini, osim zahteva koji su u ovoj oblasti u nadležnosti javnih i javno komunalnih preduzeća,

- obavlja poslove koji se odnose na uređivanje, otuđenje i zakup građevinskog zemljišta,

- izrađuje nacrt programa uređenja građevinskog zemljišta,

- inicira pribavljanje građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine,

-priprema nacrte odluka, rešenja i zaključaka koje donosi Skupština opštine, Predsednik opštine i Opštinsko veće, učestvuje u izradi i daje mišljenje na nacrte i predloge odluka i drugih normativnih akata iz ove oblasti,

-vrši stručne, upravno pravne, normativno-pravne,administrativno-tehničke poslove i druge poslove u oblasti javnih nabavki u skladu sa zakonom i aktima donetim na osnovu zakona od strane organa opštine a za potrebe opštine odnosno drugih korisnika javnih sredstava čiji je osnivač opština (centralizovane javne nabavke, i javne nabavke koje se sprovode od strane više naručilaca):

- priprema i izrada  plana javnih nabavki;

-nadzor nad realizacijom plana nabavki i predlog za pokretalje postupka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu;

- predlog tela za centralizovane javne nabavke;

-kontrola zakonitosti postupka javnih nabavki kod korisnika javnih sredstava čiji je osnivač opština a koji su van sistema centralizovanih javnih nabavki;

-sprovođenje postupka javne nabavke;

-predlog komisije za izradu tenderske dokumentacije i nadzora nad izvršavanjem ugovora o javnoj nabavci u zavisnosti od predmeta javne nabavke;

-izrada predloga sporazuma između jednog ili više naručilaca i jednog ili više dobavljača u skladu sa zakonom,

-vrši stručne, upravno-pravne, normativno-pravne, administrativno-tehničke poslove i druge poslove u oblasti strateškog planiranja, iniciranja, izrade i sprovođenja godišnjih programa uređenja poljoprivrednog zemljišta, sprovodi postupak izdavanja poljoprivrednog zemljišta u zakup, izrada godišnjih i višegodišnjih programa u cilju prevencije i zaštite od nekontrolisanog izlivanja voda iz sistema kanalske mreže odnosno drugih infrastrukturnih objekata koji služe kontrolisanom odvođenju voda na području opštine,

-prati program iz oblasti poljoprivrede i sarađuje na projektima Fonda za razvoj APV i Republike Srbije, obavlja i druge poslove u oblasti privrede koji budu utvrđeni kao poslovi opštine,

-prati javne pozive Pokrajinskih sekretarijata, republičkih Ministarstava, inostranih institucija i donatora o otvorenim Konkursima za odobravanje sredstava i o tome obaveštava potencijalne korisnike,

-vrši, uz stručnu pomoć ostalih Odelenja i institucija, pripremu predloga projekata za raspisane Oglase i Konkurse za dodelu sredstava opštini.

- prati sprovođenje usvojenih Razvojnih strateških dokumenata i predlaže njihove izmene i dopune izvršnim organima opštine i skupštini opštine.

-predlaže aktivnosti na promociji opštine i investicionih potencijala,

-obavlja poslove upravljanja opštinskim putevima i ulicama i nekategorisanim putevima na području opštine; obezbeđuje i vrši poslove stručnog nadzora na investicijama koje se finansiraju iz Budžeta opštine ili iz sredstava prenetih od drugih nivoa vlasti.

 
TOP