Odeljenje za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine

Rukovodilac: 

Kontakt telefon: 025 466 078

E-mail: inspekcija@odzaci.rs   

Građevinska inspekcija: 025 466 033

Prosvetna inspekcija: 025 466 045

 

Odeljenje za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine obavlja upravne, stručne i administrativno-tehničke poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa i to:

-vrši inspekcijski nadzor nad primenom propisa iz komunalne oblasti i oblasti zaštite životne sredine,

-vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom građevinskih objekata za koje odobrenje za gradnju izdaje opština u skladu sa propisima,

-vrši inspekcijski nadzor nad primenom propisa iz oblasti saobraćaja,

-vrši inspekcijski nadzor nad primenom propisa u oblasti prosvete, 

- vrši inspekcijski nadzor u oblasti sporta

-vrši stručne i administarivne poslove u vršenju inspekcijskog nadzora, vodi evidenciju zahteva za inspekcijski pregled, sprovodi postupak administrativnog izvršenja inspekcijskih rešenja – donosi zaključak o dozvoli izvršenja rešenja i obavlja organizacione, operativno-tehničke i druge poslove u cilju sprovođenja izvršenja,

- uređuje uslove obavljanja komunalnih delatnosti (distribucije vode, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, distribucije toplote, javnog prevoza putnika, iznošenja i deponovanja otpada, održavanja javnih i zelenih površina, pijaca, parkinga, grobalja, vršenja poslova zoohigijene i drugih komunalnih poslova),

-vrši nadzor nad funkcionisanjem komunalnih sistema i obavljanjem komunalnih delatnosti,

- stara se o održavanju komunalnog reda u naseljima,

- stara se o uslovima držanja domaćih životinja,

- obavlja poslove u vezi primene propisa o radnom vremenu ugostiteljskih objekata,

- obavlja poslove u vezi primene propisa o zauzeću javnih površina za postavljanje privremenih objekata (kiosci, ugostiteljske bašte, reklamni panoi, i sl.), za izlaganje robe van poslovnih prostorija, smeštaj građevinskog materijala i izvođenje radova na njima, i sl.,

- vrši procenu uticaja planova i objekata na životnu sredinu,

- izdaje integrisane dozvole,

- izdaje dozvole vezane za postupanje sa neopasnim otpadom,

- izdaje dozvole za obavljanje delatnosti prometa, odnosno korišćenja naročito opasnih hemikalija,

- izdaje dozvole za rad stacionarnih izvora zagađivanja vazduha,

- vodi lokalni registar zagađivača životne sredine,

- izrađuje lokalni plan upravljanja otpadom,

- učestvuje u izradi i realizaciji raznih programa i projekata iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, monitoringa, sanacije, rekultivacije, i sl.

- utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za početak rada i obavljanje delatnosti,

- prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu i predlaže mere za poboljšanje uslova rada,

- priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad,

- učestvuje u pripremi akta o proceni rizika,

- organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline,

-vodi propisane evidencije i izrađuje odgovarajuće izveštaje iz nadležnosti Odeljenja,

- priprema nacrte odluka, rešenja i zaključaka koje donosi Skupština opštine, Predsednik opštine, Opštinsko veće i načelnik Opštinske uprave, učestvuje u izradi i daje mišljenje na nacrte i predloge odluka i drugih normativnih akata iz delokruga poslova,

  • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama opštine, a po nalogu Predsednika opštine, načelnika Opštinske uprave i načelnika Odeljenja.

 

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2019. GODINU ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2018. GODINU ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE  

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2017. GODINU ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU INSPEKTORA ZA SAOBRAĆAJ ZA 2023. GODINU

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU ZA 2019. GODINU

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU  KONTROLNE LISTE


 GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA


PROSVETNA INSPEKCIJA


IZVEŠTAJ O RADU PROSVETNE INSPEKCIJE ZA 2023. GODINU

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU PROSVETNOG INSPEKTORA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE ODŽACI ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA ŠKOLSKU 2023/24.

OPERATIVNI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA - polugodišnji

OPERATIVNI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA - kvartalni

OPERATIVNI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA - mesečni

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA ŠKOLSKU 2022/23.

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA ŠKOLSKU 2020/21. GODINU

GODIŠNJI PLAN PROSVETNE INSPEKCIJE ZA 2020. GODINU

GODIŠNJI PLAN PROSVETNE INSPEKCIJE ZA 2019. GODINU

GODIŠNJI PLAN PROSVETNE INSPEKCIJE ZA 2018. GODINU

GODIŠNJI PLAN PROSVETNE INSPEKCIJE ZA 2016/2017. GODINU MOŽETE POGLEDATI OVDE

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA PROSVETNOG INSPEKTORA ZA 2017. GODINU

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU PROSVETNOG INSPEKTORA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE ODŽACI ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

IZVEŠTAJ O RADU PROSVETNE INSPEKCIJE ZA 2019. GODINU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZVEŠTAJ PROSVETNE INSPEKCIJE ZA ŠKOLSKU 2021/22.

 

KONTROLNA LISTA - PREDŠKOLSKA USTANOVA

KONTROLNA LISTA - OSNOVNA ŠKOLA

KONTROLNA LISTA - SREDNJA ŠKOLA

KONTROLNA LISTA - postupanje u slučaju diskriminatornog ponašanja

KONTROLNA LISTA - zaštita od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

 


 SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA


 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Pozitivno mišljenje ministarstva 2021

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2021. GODINU

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2020. GODINU

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2019. GODINU

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2018. GODINU

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

IZVEŠTAJ O RADU INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O RADU INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2018. GODINU

Kontrolne liste:

Zaštita od hemijskog udesa kod Seveso postrojenja

Kontrola upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima

Zaštita od nejonizujućih zračenja

Zaštita životne sredine u industrijskim objektima

Kontrola upravljanja otpadom

Zaštita prirode


INSPEKTOR ZA SPORT

OPERATIVNI PLAN INSPEKTORA ZA SPORT ZA 2023. GODINU

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKTORA ZA SPORT ZA 2023. GODINU

Pozitivno mišljenje ministarstva 2021

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKTORA ZA SPORT ZA 2021. GODINU

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKTORA ZA SPORT ZA 2020. GODINU

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKTORA ZA SPORT ZA 2019. GODINU

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKTORA ZA SPORT ZA 2018. GODINU

IZVEŠTAJ O RADU INSPEKTORA ZA SPORT ZA 2019. GODINU

KONTROLNA LISTA OPŠTI DEO

KONTROLNA LISTA SPORTISTI

KONTROLNA LISTA SPORTSKI STRUČNJACI

KONTROLNA LISTA PROSTOR SPORTSKI OBJEKTI I SPORTSKA OPREMA

 

KOMUNALNA INSPEKCIJA

STRATEŠKI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE ZA PERIOD 2024. - 2028. GODINE

OPERATIVNI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNOG INSPEKTORA ZA 2024. GODINU

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNOG INSPEKTORA ZA 2024. GODINU

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU KOMUNALNE INSPEKCIJE ZA 2023. GODINU

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU KOMUNALNE INSPEKCIJE ZA 2022. GODINU

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNOG INSPEKTORA ZA 2023. GODINU

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNOG INSPEKTORA ZA 2021. GODINU

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNOG INSPEKTORA ZA 2020. GODINU

IZVEŠTAJ O RADU KOMUNALNOG INSPEKTORA ZA 2019. GODINU

OPERATIVNI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE ZA 2023. GODINU

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2023. GODINU KOMUNALNO - TURISTIČKOG INSPEKTORA

OPERATIVNI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNO-TURISTIČKOG INSPEKTORA ZA 2023. GODINU

 

 
TOP