Predsednik Skupštine opštine

Predsednik Skupštine opštine

Goran Đaković

Kontakt telefon: 025 5742 411

E-mail adresa: predsednik.skupstine@odzaci.rs

Predsednik Skupštine bira se iz reda odbornika na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine, saziva i predsedava njenim sednicama, i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom opštine.

Predsednik Skupštine može biti razrešen i pre isteka vremena na koje je izabran, na isti način na koji je biran.

TOP