Odeljenje za opštu upravu

Rukovodilac: Ljubomir Belić

Kontakt telefon: 025/466-052

E-mail adresa: ljubomir.belic@odzaci.rs

 

Odeljenje za opštu upravu i poslove organa opštine obavlja upravne, stručne i administrativno-tehničke poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa iz oblasti ličnih stanja građana i funkcionisanja lokalne samouprave i to:

- obavlja poslove koji su povereni opštini u ostvarivanju prava građana u oblasti državljanstva, matičnih knjiga, ličnog imena, braka,

- obavlja poslove vođenja i ažuriranja jedinstvenog i posebnog biračkog spiska,

- vrši poslove pisarnice i arhive,

- obavlja poslove u vezi radnih odnosa i kadrovske evidencije zaposlenih u organima opštine,

- obavlja poslove u vezi sa primenom propisa o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti,

- obavlja poslove pružanja besplatne pravne pomoći građanima opštine,

- vrši poslove za Skupštinu opštine i Opštinsko veće koji se odnose na pripremu sednica i obradu usvojenih akata, čuvanje izvornih dokumenata o radu tih organa i vođenje evidencije o održanim sednicama;

- obavlja poslove u vezi izbora, imenovanja i postavljenja iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa opštine;

- obavlja poslove u vezi ostvarivanja prava iz radnog odnosa izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima opštine;

- priprema nacrte akata o naknadama i drugim primanjima odbornika, i obavlja poslove ostvarivanja prava utvrđenih tim aktima;

- priprema propise iz oblasti lokalne samouprave koji nisu u delokrugu drugih organizacionih jedinica;

- prati usklađenost Statuta i drugih opštih akata opštine kojima se uređuju pitanja iz oblasti lokalne samouprave sa zakonskim propisima,

- vrši kontrolu opštih akata javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,

- izrađuje prečišćene tekstove propisa opštine za potrebe organa opštine,

- obavlja poslove vezane za prevođenje i službenu upotrebu slovačkog i mađarskog jezika za potrebe organa opštine,Opštinske uprave i građana,

-vrši poslove u vezi sa utvrđivanjem statusa, zbrinjavanja i ostvarivanja prava izbeglih i progranih i raseljenih lica na teritoriji opštine

-stručne pomoći službama mesnih zajednica u vršenju poslova iz njihove nadležnosti, prati rad mesnih zajednica i preduzima mere i aktivnosti u skladu sa zakonom, Statutom opštine i Odlukom o obrazovanju mesnih zajednica,

-obavlja poslove u vezi unutrašnjeg uzbunjivanja , vanrednih situacija, civilne zaštite planova zaštite u skladu sa zakonom,

- obavlja poslove u vezi sa primenom antikorupcijskih propisa,

- obavlja poslove ekonomata poslove održavanja  higijene, dostavljanja i druge pomoćno tehničke poslove za potrebe organa opštine,

- stara se o zakonitoj i namenskoj upotrebi, održavanju i registraciji službenih vozila za potreba opštinskih organa i zakonitoj i namenskoj potrošnji goriva u skladu sa propisima,

- obavlja pojedine poslove Opštinske uprave u naseljenim mestima na teritoriji opštine (lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određeno zakonom, poslovi prijemne kancelarije, vođenje drugih evidencija i dr.) kroz obrazovanje Mesnih kancelarija.

  U okviru Odeljenja za opštu upravu i poslove organa opštine za izvršavanje poverenih poslova iz izvornog delokruga opštine, kao organizacioni oblik Opštinske uprave obrazuju se mesne kancelarije za sledeća naseljena mesta:

  1. Mesna kancelarija Bački Brestovac, za naseljeno mesto Bački Brestovac,
  2. Mesna kancelarija Bački Gračac, za naseljeno mesto Bački Gračac,
  3. Mesna kancelarija Bogojevo, za naseljeno mesto Bogojevo,
  4. Mesna kancelarija Deronje, za naseljeno mesto Deronje,
  5. Mesna kancelarija Lalić, za naseljeno mesto Lalić,
  6. Mesna kancelarija Karavukovo, za naseljeno mesto Karavukovo,
  7. Mesna kancelarija Ratkovo, za naseljeno mesto Ratkovo,
  8. Mesna kancelarija Srpski Miletić, za naseljeno mesto Srpski Miletić.
TOP