Opštinsko veće

Opštinsko veće  ima 11 članova. Sednicama Opštinskog veća predsedava predsednik Opštine, Goran Nikolić.

Opštinsko veće čine predsednik Opštine, zamenica predsednika Opštine i 9 članova Opštinskog veća koje bira Skupština opštine.

Predsednik Opštine, Goran Nikolić, je predsednik Opštinskog veća. Predsednik Opštine predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice.

Predsednik Opštine je odgovoran za zakonitost rada Opštinskog veća.

Zamenica predsednika Opštine, Dejana Salaj,  je član Opštinskog veća po funkciji.

Članove Opštinskog veća bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Članovi Opštinskog veća mogu biti birani iz reda odbornika i građana sa prebivalištem na teritoriji opštine.

Kandidate za članove Opštinskog veća predlaže kandidat za predsednika Opštine.

Članovi Opštinskog veća mogu biti na stalnom radu u Opštini o čemu odlučuje Skupština opštine.

Članovi Opštinskog veća ne mogu istovremeno biti i odbornici, a mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz nadležnosti Opštine.

Odborniku koji bude izabran za člana Opštinskog veća prestaje odbornički mandat.

Članovi Opštinskog veća su:

 

 1. Nikolić Nebojša – sport i omladina,
 2. Krivokuća Nikola – budžet i finansije,
 3. Hajdu Andrija – poljoprivreda i ruralni razvoj,
 4. Radoičić Milivoje – priveda, mala i srednja preduzeća,
 5. Novaković Igor – zaštita životne sredine,
 6. Klenanc Jožef – nacionalne zajednice, kultura i obrazovanje,
 7. Pustinjaković Ivana - socijalna zaštita i zdravstvo.

Opštinsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija predsednika opštine i Skupštine opštine i vrši kontrolnu nadžornu funkciju nad radom Opštinske uprave.

Opštinsko veće:

 • predlaže Statut, budžet i druge odluke i akta koje donosi Skupština
 • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine
 • donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine
 • vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akta Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine
 • rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine
 • stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike,odnosno AP Vojvodine
 • postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave
 • obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti
 • informiše javnost o svom radu,
 • donosi Poslovnik o radu na predlog Predsednika opštine
 • vrši druge poslove koje utvrdi Skupština opštine

Sekretar Opštinskog veća je Miloje Lepojić , telefon 5742-411, iodbor@neobee.net

Sekretar Opštinskog veća obavlja stručno-tehničke, organizacione i administrativne poslove za Opštinsko veće

TOP