Odeljenje za društvene delatnosti

Rukovodilac: Vesna Rajačić

Kontakt telefon: 025 466 008

E-mail adresa: drustvened@odzaci.rs

 

Odeljenje za društvene delatnosti obavlja upravne, stručne i administrativno-tehničke poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa  i to:

- prati rad i vrši nadzor nad zakonitošću rada ustanova čiji je osnivač opština,

- obavlja poslove koji su povereni opštini u ostvarivanju prava građana u oblasti društvene brige o deci, predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, socijalne zaštite i primarne zdravstvene zaštite, kulture i informisanja, bibliotečke delatnosti, boračko invalidske zaštite, rodne ravnopravnosti,

- učestvuje u obezbeđivanju materijalno-finansijskih uslova za funkcionisanje ustanova iz oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja,

- obavlja poslove iz oblasti učeničkog i studentskog standarda,

- podstiče i sufinansira aktivnosti udruženja građana iz različitih oblasti od javnog interesa,

- učestvuje u postupku za dodeljivanje sredstava za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata i programa radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja i kulture na teritoriji opštine i vrši monitoring realizacije projekata i programa,

- stara se o zaštiti prava pacijenata u skladu sa zakonom,

- obavlja poslove za sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije i prirodnog gasa,

- obavlja poslove koordinatora rada Interresorne komisije i drugih komisija i fondova koje se formiraju po pitanju poslova odeljenja,  

- obavlja poslove vezane za društveno osetljive grupe,

- vrši poslove likvidature u oblasti boračko invalidske zaštite i porodiljskog odsustva,

- vrši poslove koji se odnose na priznavanje prava na dopunsku zaštitu boraca, vojnih invalida i njihovih porodica.

- učestvuje u poslovima zaštite kulturnih dobara na teritoriji opštine,

- vrši poslove koji se odnose na podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sporta,

- prati organizaciju i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za opštinu,

- učestvuje u obezbeđivanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta i omladine,

- učestvuje u postupku dodele sredstava iz budžeta opštine, odnosno odobravanja programa za zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji opštine,

- prati aktivnosti i sarađuje sa udruženjima od javnog značaja za rad sa mladima, savezima, udruženjima mladih i udruženjima za mlade;

- prati i koordinira rad sportskih klubova i organizacija, omladinskih udruženja i organizacija i stara se o zadovoljavanju potreba istih, predlaže i pomaže pomenutim subjektima u investicionom održavanju i sagledava potrebe za novim investicijama u pomenutim oblastima,

- pomaže u pripremi i realizaciji projekata za sport i omladinu,

- učestvuje u izradi i sprovođenju akcionog plana za mlade,

- obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti obrazovanja i u oblasti sporta i vrši upravno pravne poslove u vezi inspekcijskog nadzora;

- priprema nacrte odluka, rešenja i zaključaka koje donosi Skupština opštine, Predsednik opštine i Opštinsko veće, učestvuje u izradi i daje mišljenje na nacrte i predloge odluka i drugih normativnih akata iz ove oblasti,

- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine opštine, i po nalogu Predsednika opštine i načelnika Opštinske uprave. 

TOP