Stanovništvo

Opština Odžaci broji 35.582 stanovnika, prema popisu stanovništva obavljenom 2002. godine. Republički Zavod za statistikuje 30.06.2004.godine izvršio procenu broja stanovnikana 34.366 stanovnika sa prosečnom gustinom od 89 stanovnika na 1 km², s tim da treba uzeti u obzir znatnu migraciju stanovnika u poslednjih 6 godina jer je u 2009. godini broj stanovnika procenjen na 31.220. Prema rezultatima popisa iz 2011.godine u opštini Odžaci živi 30 196 stanovnika, što je za 5 386 stanovnika manje u odnosu na popis iz 2002.godine.Prema popisu iz 2002. godine polna struktura pokazuje da je odnos muškog i ženskog stanovništva uglavnom ravnomeran 47,9% prema 52,1%, ašto se tiče starosne strukture, procenat stanovnika ispod 14 godinaje 14,9%, dok je onih preko 65 godina 17,7%.

Prosečna starost stanovnika opštine Odžaci je preko 40 godina, što je čini opštinom sa vrlo starom populacijom a ima direktan uticaj na stukturu i konkurentnost zaposlenih na području opštine. Iako je u poslednjih 6 godina broj stanovnika pao za 12%, zanimljivo je da nije bilo većih promena u broju radno aktivnog stanovništva koje se u istom periodu smanjilo samo za 3%. Prirodni priraštaj u opštini Odžaci je već dugi niz godina negativan i nastavlja da pada. Poređenja radi, prirodni priraštaj je 1999. godine bio  -7,8, a 2005. godine -11,7.

Procenat seoskog stanovništva u odnosu na ukupan broj stanovnika je 72 %.         

                   

Slika 2.2.1. Kretanje broja stanovnika u periodu 2000-2011. i radni kontigent 2002 i 2009.god.

       Osim Srba koji broje 82.84% od ukupnog stanovništva na teritoriji opštine Odžaci, od nacionalnih manjina preovlađuju Mađari 4,42% i Slovaci 2.82%, a ostatak od 9,92% čine ostale manjine koje su zastupljene sa manje od 1% od ukupnog broja stanovnika opštine. Shodno ovim podacima, preovlađujuća religija je Pravoslavno Hrišćanstvo.

U opštini Odžaci preovlađuje porodični tip stanovanja sa prosečnom veličinom domaćinstva od 2.89 članova.

TOP