Заказана 27. седница Скупштине општине Оџаци

Заказана 27. седница Скупштине општине Оџаци

Заменица председника Скупштине општине Оџаци, Александра Ћирић, заказала је, 27. седницу за 21. септембар 2022. године. Седница ће се одржати у скупштинској сали  Спортског центра Оџаци, са почетком у 12,00 часова.

За седницу је предложен следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о покретању поступка реализације пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Оџаци,
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Месним заједницам на територији општине Оџаци,
 3. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Оџаци непосредном погодбом катастарска парцела број 4627, к.о. Бачки Брестовац,
 4. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Оџаци непосредном погодбом катастарске парцеле 8, 9 и 15 к.о. Српски Милетић,
 5. Предлог Одлуке о давању права коришћења на непокретности у јавној својини општине Оџаци,
 6. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Оџаци за 2022. годину,
 7. Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Оџаци, катастарска парцела број 2330 к.о. Ратково,
 8. Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Оџаци, катастарска парцела број 626/1 к.о. Оџаци,
 9. Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Оџаци,
 10. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Бора Станковић“ Каравуково,
 11. Предлог Закључка о утврђивању 20% већег броја деце од броја уписаних у васпитну групу за Предшколску установу „Полетарац“ Оџаци, за радну 2022/2023. годину.
TOP