Расписан Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019.години

Расписан Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019.години

 

Општина Оџаци и Национална служба за запошљавање расписали су Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019.години.   

 Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

 Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају следећим категоријама: 

 • радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
 • Роми,
 • лица без квалификација/са ниским квалификацијама,
 • вишкови запослених,
 • лица која посао траже дуже од 18 месеци,
 • лица старија од 30 година.

         Јавни радови се могу спроводити у областима: 

 • социјалне заштите и хуманитарног рада, 
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 • одржавања и заштите животне средине и природе.

      Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: 

 • органи јединица локалне самоуправе,
 • јавне установе и јавна предузећа,
 • привредна друштва,
 • предузетници,
 • задруге и
 • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре. 

Документација за подношење пријаве, начин подношења пријаве, бодовна листа,  информације у вези доношења Одлуке као и све остале информације о јавном конкурсу могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800/300-301. Комплетан текст јавног конкурса може се преузети путем линка:Јавни конкурс .

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 31.05.2019. године. 

 

TOP