Пијаце на територији општине Оџаци од сутра поново отворене

Пијаце на територији општине Оџаци од сутра поново отворене

Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци на седници одржаној дана 20.04.2020. године доноси: 

З А К Љ У Ч А К

 

1. Послодавци на територији општине Оџаци у области грађевинарства који су за време ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања, односно после 15. марта 2020. године обуставили рад могу да наставе са радом од 21. априла 2020. године, у највећем могућем капацитету, уз примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду. Запослени су дужни да се придржавају упутстава одговорног лица код послодавца и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе на употребу средстава за личну заштиту.

2.  Послодавци на територији општине Оџаци у области пружања услуга (нпр. вулканизери, аутомеханичари, обућари, кројачи, хемијско чишћење, школе за обуку возача моторних возила и сл.) и у области трговине на мало (нпр. књижаре, трговци аутомобилима, моторима, бициклима, техничком робом, грађевинским материјалом и сл.) могу да наставе са радом од 21. априла 2020. године  у највећем могућем капацитету, осим оних којима је забрањено да обављају делатност због тога што природа њихове делатности подразумева окупљање већег броја људи у затвореном простору, односно близак контакт између пружаоца и примаоца услуге (нпр. фризерске услуге, салони лепоте, теретане и сл.), те представљају повећану опасност од ширења заразне болести. Наставком рада послодавци су дужни да запосленима и корисницима услуга обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

3. Зелене пијаце на територији општине Оџаци које су за време ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања, односно после 15. марта 2020. године обуставили рад, могу да наставе са радом од 21. априла 2020. године. Наставком рада послодавци – управљачи пијаце дужни су да запосленима и корисницима услуга (закупцима тезги и посетиоцима, односно купцима) обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду. Корисници услуга (закупци тезги и посетиоци, односно купци) дужни су да се придржавају упутстава запослених на пијаци и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе  на одржавање социјалне дистанце и употребу средстава за личну заштиту.

3. Организовање рада сагласно овом закључку послодавци су дужни да обезбеде док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

4. Задужује се Општинска управа општине Оџаци, Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине да врше појачан надзор над спровођењем мера из овог закључка.

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

ОРИГИНАЛНИ ПРИМЕРАК ЗАКЉУЧКА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

TOP