Одржана 89. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 89. седница Општинског већа општине Оџаци

Данас је, са почетком у 9,00 часова, одржана 89. седница Општинског већа којом је председавао председник Општинског већа, Горан Николић.

На седници су разматрана и послата Скупштини на доношење следећа акта:

Одлука о покретању поступка реализације пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Оџаци,

Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Оџаци за 2022. годину,

Одлука о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Оџаци, катастарска парцела број 2330 к.о. Ратково,

Одлука о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Оџаци, катастарска парцела број 626/1 к.о. Оџаци,

Закључак о утврђивању 20% већег броја деце од броја уписаних у васпитну групу за Предшколску установу „Полетарац“ Оџаци, за радну 2022/2023. годину,

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Месним заједницам на територији општине Оџаци.

На седници су разматрани и упућени Скупштини на усвајање:

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Оџаци,

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци.

Донета су следећа акта:

Решење о накнади штете коју проузрокују напуштене животиње,

Решење по жалби на Решење Општинског већа број 02-90/2022-III,

Решења за расподелу средстава из буџета општине Оџаци из области спорта,

Одлука о избору директних корисника (привредних субјеката) који су конкурисали на Јавни позив број: 011-5/2022-III од 28.07.2022. године,

Програм за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе.

Усвојен је Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја општине Оџаци за 2021. годину.

TOP