Одлуке о комуналним делатностима у припреми

Одлуке о комуналним делатностима у припреми

ОДЛУКA О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

ОДЛУКA О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ И МЕРАМА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈЕ

ОДЛУКА О ЗООХИГИЈЕНИ

ОДЛУКA О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

ОДЛУКA О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИИНЕ ОЏАЦИ

ОДЛУКA О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

ОДЛУКA О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА, САХРАЊИВАЊУ И ВРШЕЊУ ПОГРЕБНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОДЛУКA О УПРАВЉАЉУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ, ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И ПУТЕВA

ОДЛУКA O ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

ОДЛУКA О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

На наведена документа грађани могу до 12.06.2020. године давати своје сугестије, предлоге и мишљења, писменим или електронским путем на email адресу pomocnik.nacelnika@odzaci.rs.

Писмене предлоге слати на адресу Општинска управа Оџаци, Кнез Михајлова 24 са назнаком за помоћника начелника.

Лице за контакт помоћник начелника Шпиро Шоргић

TOP