Oбавештење о започетом раду на припреми Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Оџаци

Oбавештење о започетом раду на припреми Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Оџаци

Одељење за финансије и јавне приходе објављује да је  започет рад на припреми Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Оџаци у сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2020.годину.   

Законом о порезима на имовину  је прописано да јединица локалне самоуправе може до 30. новембра текуће године донети одлуку којом се неизграђено грађевинско земљиште на територији општине које се користи искључиво за гајење биљака,односно садног материјала,односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2020. годину, разврстава у пољопривредно, односно у шумско земљиште.

Одељења за финансије и јавне приходе  ће у складу са законом и Статутом оппштине Оџаци упутити  Јавни позив и спровести јавну расправу где ће заинтересовани грађани и правна лица моћи доставити своје писане примедбе, сугестије и предлоге на нацрт Одлуке.

 

Програм јавне расправе о нацрту Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Оџаци у сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2020.годину:

-У поступку уређивања области пореза на имовину, Одељење за финансије и јавне приходе Општинске управе општине Оџаци спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Оџаци у сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2020. годину. Јавна расправа траје 15 дана од дана објављивања.

-Учесници у јавној расправи су сва заинтересована физичка и правна лица.

-Програм јавне расправе се објављује на интернет страници Општине Оџаци и огласним таблама Општинске управе општине Оџаци.

-Примедбе и предлози се достављају Општинској управи општине у писменом облику, најкасније до 18.11.2019. године, до 10 часова, путем писарнице Општинске управе општине Оџаци, Кнез Михајлова 24, Оџаци.

-Јавна расправа ће се одржати 18.11.2019. године у 10,30 часова, у сали Општинског већа Општине Оџаци, када сва правна и физичка лица могу образложити своје примедбе и предлоге упућене  током јавног увида.

- По окончању јавне расправе Одељење за финансије и јавне приходе Општинске управе општине Оџаци ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о одржаној јавној расправи и објавити га на интернет страници Општине Оџаци и огласним таблама Општинске управе општине Оџаци.

 

Након завршетка јавне расправе, Одељење за финансије и јавне приходе ће сачинити писмени извештај о спроведеној јавној расправи.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе и сугестије на нацрт ове одлуке у писменом облику,  најкасније до 18.11.2019. године до 10  часова, путем писарнице Општинске управе општине Оџаци, Кнез Михајлова 24. Оџаци. Примедбе  и сугестије  које стигну након назначеног рока, неће се разматрати.

Јавни увид у Нацрт Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Оџаци у сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2020. годину,  може се обавити у периоду од 04.11.- 18.11.2019. године у просторијама Одељења за финансије и јавне приходе у канцеларији број  19, у времену од 10,00 до 14,00 часова сваког радног дана, а 18.11.2019. године до 10,00 часова.

 Јавна расправа ће се одржати 18.11.2019. године у 10,30 часова, у сали Општинског већа Општине Оџаци, када сва правна и физичка лица могу образложити своје примедбе и сугестије упућене  током јавног увида.

Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Оџаци биће објављен на званичној интернет презентацији општине Оџаци www.odzaci.rs  и на огласним таблама oпштинске управе општине Оџаци.

Нацрт Одлуке може се погледати на званичном сајту општине Оџаци, путем следећег линка:

Одлука о разврставању неизграђеног   грађевинског земљишта на територији општине Оџаци у сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2020.годину 

TOP