Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину - ДИЈАМАНТ ДОО, ЗРЕЊАНИН

Обавештавамо јавност да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЈА-ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ СУШАРЕ ЗА ЖИТАРИЦЕ НОВОМ СУШАРОМ - STRAHL 9000 FRT/8, чија реализација се планира на кат. парц. бр. 143/2 К.О. Оџаци на локацији ПЦ Оџаци, ул. Сомборска бр. 66, на територији општине Оџаци, од стране носиоца пројекта: ДИЈАМАНТ ДОО, ЗРЕЊАНИН, ул. Темишварски друм бр. 14.

 

            Сагласно члану 20. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја, овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну Студију о процени утицаја у просторијама Општинске Управе Оџаци, у улици Кнез Михајлова 24, у канцеларији бр. 27, у периоду од 17.09.2021. до 06.10.2021. године, у времену од 08 до 14 часова.

 

            ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној Студији о процени утицаја биће одржана у просторијама Општинске Управе Оџаци, у канцеларији број 23, дана 07.10.2021. године у времену од 11 часова.

 

            У јавној презентацији и јавној расправи  о предметној Студији утицаја на животну средину, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

 

TOP