ОБАВЕШТЕЊЕ о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину - ДИЈАМАНТ ДОО, Зрењанин

На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/09), Општинска управа општине Оџаци, Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине, објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ


о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја  на животну средину            Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине, донело Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат: Реконструкција – замена постојеће сушаре за житарице новом сушаром Strahl 9000 frt/8, чија се реализација планира на кат. парц. бр. 143/2 К.о. Оџаци, улица Сомборска бб, на захтев носиоца пројекта ДИЈАМАНТ ДОО, Зрењанин, ул. Темишварски друм бр. 14.


            Решење о давању сагласности донето је на основу Извештаја Техничке комисије, као и на основу увида у достављену документацију, којом је констатовано да пројекат неће имати негативних последица на животну средину,

уколико се испоштују прописане мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину, наведене у поглављу 8. Студије о процени утицаја на животну средину и уколико се обезбеди извршавање Програма праћења утицаја на животну средину који је саставни део Студије о процени утицаја на животну средину.


            Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Против овог решења заинтересована јавност може покренути управни спор пред надлежним судом.

TOP