ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Александар Димитријевић

У складу са чланом 10. став 7. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09“) Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

          Носилац пројекта Александра Димитријевића, из Каравукова, ул. Иве Андрића бр. 63, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  Пројекта: Стаја за 160 свиње, чија реализација се планира на катастарским парцелама број: 1615 и 1616  К.О. Каравуково, на територији општине Оџаци.

   У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину, будући да се за наведене карактеристике пројекта и уз примену важећих техничких норматива и стандарда, као и услова заштите које су утврђене наведеним решењем, не очекују  значајни негативни утицаји на животну средину у току коришћења пројекта.

            Донето решење заснива се на анализи захтева, опису пројекта, локацији објекта, при чему је орган имао у виду нарочито локацију пројекта и прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи I и II пројеката за које је обавезна, односно за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/08).

            Представници заинтересоване јавности, могу извршити увид у донето решење и изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима информисања, непосредно или преко првостепеног органа.

            Обавештење се објављује на основу члана 29.став 1 Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).

TOP